Zamówienie Nr z dnia 2013-05-14 - pisemny na sprzedaż 14 sztuk drzew na pniu, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Hoźna

Tytuł pisemny na sprzedaż 14 sztuk drzew na pniu, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Hoźna
Data wydania 2013-05-14

Michałowo, 14.05.2013r.

IG.6131.13.2013.RK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 14 sztuk drzew na pniu, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Hoźna na działce nr 150, gmina Michałowo, powiat białostocki.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 14 sztuk drzew na pniu rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 150 we wsi Hoźna, w tym:

- 2 szt. drzew gatunku dąb o obwodach pni: 2,45m, 2,72m (wyrastają z jednego pnia),

- 1 szt. drzewa gatunku kasztan o obwodzie pnia: 2,50 m,

- 1 szt. drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 3,40m,

- 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obwodzie 1,41m,

- 2 szt. drzew gatunku kasztan o obwodach pni: 2,05m 1,90m (wyrastają z jednego pnia),

- 1 szt. drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia: 2,20m,

- 1 szt. drzewa gatunku kasztan o obwodzie pnia: 2,67 m,

- 1 szt. drzewa gatunku topola o obwodzie pnia: 3,40 m,

- 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia: 1,80 m,

- 1 szt. drzewa gatunku klon o obwodzie pnia: 1,70 m,

- 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia: 2,10 m,

- 1 szt. drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia: 3,20 m.

Pomiaru obwodu pni dokonano na wysokości 1,30m. Drzewa zostały oznakowane w terenie. Sprzedający oświadcza, iż posiada stosowne zezwolenie na wycinkę ww. drzew wydane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku nr RŚ.613.1.21.2013.

 1. Oferent jest zobowiązany na własny koszt ściąć drzewa, dokonać przetransportowania dłużyc, gałęzi na własny plac składowy, sfrezować pnie, uprzątnąć teren z pozostałości po wycince.
 2. Prace wymienione w pkt 2 należy zrealizować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 3. W postępowaniu mogą brać udział kupujący, którzy do wykonania określonych prac i czynności posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający wykonanie prac.
 4. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew łącznie, z uwzględnieniem kosztów takich jak:
 1. zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed zniszczeniem pobliskich sąsiedztw oraz ogrodzeń, budynków itp., a w przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Oferent,
 3. ewentualnym czasowym wyłączeniem linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 4. frezowanie pni,
 5. sprzątnięcie z terenu objętego wycinką wszystkich drzew, gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,
 6. transport dłużyc, gałęzi, karpin na plac składowy Oferenta,
 1.  Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na sprzedaż drzew na pniu we wsi Hoźna" oraz "nie otwierać przed 24 maja 2013r. godz.10.15". Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Biuro Podawcze pokój nr 1w terminie do dnia 24 maja 2013r. do godz. 10.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2013 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, sala nr 6 na parterze.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najwyższa cena za kupno drzew na pniu.
 4. Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych, na poszczególne sortymenty.
 6. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 7. Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drewna objętego sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 9.  Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.
 10.  Osobą upoważnioną ze strony sprzedającego do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Kalinowski, Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 4, Tel. 85 713177.
 11.  Załącznikami do niniejszego ogłoszenia jest:
 1. Formularz ofertowy  

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-05-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-05-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-05-16