Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021
Data wydania 2012-05-16
Michałowo, 2012-05-16
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Michałowa, w imieniu której działa Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:
 
Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021
 
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021
 
2.    Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania:
 
W strategii powinny być ujęte konsultacje społeczne, badania ankietowe i marketingowe oraz inne niezbędne w takim dokumencie opracowania. 
 
4. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 
5. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena brutto za wykonanie zamówienia
 
6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
           
7.  Ofertę należy przesłać listownie, faksem, droga elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.05.2012 r. do godz. 15.00 - nr faksu (85) 71 31 777, e-mail: putko@michalowo.eu; Urząd Miejski w Michałowie - Biuro Podawcze.
 
Adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Michałowie,
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
 
8. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Aneta Putko, pok. Nr 27, tel. 085/71 31 789, putko@michalowo.eu
 
9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
-         planowaną zawartość merytoryczną (zgodność z przedmiotem zamówienia) – 30%,
-         wykaz wykonanych podobnych opracowań wraz z ich opisem oraz referencje – 10%,
-         wartość ceny brutto 60%.
 
 
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Putko

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-05-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-05-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-05-18