Zamówienie Nr IG.271.4.2011 z dnia 2011-08-31 - Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Tytuł Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Numer IG.271.4.2011
Data wydania 2011-08-31
Przetarg nieograniczony – usługi  IG.271.4.2011
 
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia zostanie zamieszczona od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europoejskiej. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.08.2011r. W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu w pliku PDF.

 


 

Michałowo, 14.09.2011r.
 
IG.271.4.2011-1
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.271.4.2011 na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyjaśniam następujące zapytanie:
 
 
 
Zapytanie nr 1.
 
Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:
1)    zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru Regon, NIP,
    Odp. Gmina posiada tylko zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, w załączeniu (plik PDF).
 
2)    wykaz instytucji powiadanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
    Odp. Patrz tabela:
 
Lp.
Jednostka organizacyjna
Regon
NIP
1.
Szkoła Podstawowa w Michałowie
000645458
9660591638
2.
Gimnazjum w Michałowie
050845490
9661547680
3.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
050600758
9661402591
4.
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
200057086
9661830430
5.
Gminna Biblioteka w Michałowie
200057382
9661830447
6.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Michałowie
050325743
5421012670
7.
Gminne Przedszkole w Michałowie
000943061
9661977245
8.
Urząd Miejski w Michałowie
000544869
5421008585
9.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie
200518334
9662071995
 
 
3)    wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
Odp. Gmina korzysta z następujących kredytów:
I.)                 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (aktualne zadłużenie 105749,97 zł, obciążenie miesięczne – 17625 zł, termin spłaty 31.12.2012r.)
II.)              NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (aktualne zadłużenie 5393690 zł, obciążenia roczne: 2011- 203360zł, 2012 – 230000 zł, 2013- 370000zł, 2014 –300000zł, 2015 – 300000zł, 2016 – 650000zł, 2017- 650000zł, 2018 – 400000zł, 2019 – 400000zł, 2020 – 400000zł, 2021- 500000zł, 2022- 500000zł, 2023 – 490330zł termin spłaty: 31.12.2023r.)
III.)           Bank Spółdzielczy Białystok oddział Michałowo (aktualne zadłużenie 1155000zł, obciążenie roczne: 2011-105000zł, 2012 – 200000 zł, 2013 – 200000zł, 2014-200000zł, 2015 – 150000zł, 2016 – 150000zł, 2017 – 150000zł, termin spłaty 31.12.2017r.)
4)    uchwałę budżetową na rok bieżący wraz ze zmianami i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
5)    sprawozdania z wykonania budżetu za:
- za II kwartał w formie opisowej wraz z opinią RIO,
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
6)    uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazującą źródła spłaty,
    Odp. Zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska nie podejmuje odrębnej uchwały.
 
7)    opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
    Odp. Materiały zostały dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
8)    wieloletnią prognozę finansową wraz ze zmianami.
    Odp. Materiały zostały dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1)    Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Pragniemy wskazać na fakt, te przedmiotowe oświadczenie nie stanowi zabezpieczenia (ani osobistego ani rzeczowego), lecz jest jedynie instrumentem ułatwiającym dochodzenie roszczeń, tradycyjnie pobieranym przez banki na mocy art. 97 prawa bankowego. Nadto nie stanowi ono pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem. Należy zaznaczyć, że   złożenie oświadczenia leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia ryzyka kredytowego, pozwalając bankowi na zaproponowanie niższej ceny kredytu. Ponadto przekłada się na znacznie niższe koszty ewentualnego dochodzenia roszczeń (obciążające kredytobiorcę). Zabezpieczeniem pozostaje nadal tylko weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
    Odp. Nie.
 
2)    Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy?
     Odp. Tylko na deklaracji wystawcy ,,weksla in blanco”.
 
3)         Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres
dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności
dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ?
 Odp. Nie.
 
4)         Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
 Odp. Nie.
 
5)         Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub
bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
    Odp. Nie.
 
6)         Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera
prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnimi (wieloletnie
bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału
zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o
koncesję na roboty budowlane lub usługi) ?
    Odp. Nie.
 
 
7)                 Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ?
 Odp. Nie.
 
8)                 Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była
podmiotem   założycielskim   lub na postawie   umowy z   wierzycielem   spółki   prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?
Odp. Nie.
 
9)                 Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie
klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?
    Odp. Nie.
 
10)          Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back - BSB) ?
    Odp. Nie.
 
11)          Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty
wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ?
    Odp. Nie.
                                                                                     
12)          Gzy Zamawiający ma podpisane umowy factoririgu oraz inne umowy, z których wynika
obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?
    Odp. Nie.
                                                                                                                
 
Zapytanie nr 2.
 
W związku z przetargiem na udzielenie przedmiotowego kredytu, uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji i udostępnienie nw. dokumentów:
 
1.      Wykaz funkcjonujących transakcji związanych z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe) wg stanu na dzień 31-08-2011r., tj. kredytów, pożyczek i poręczeń o charakterze kredytowym wraz z terminami ich zaciągnięcia, wysokością rat, datą planowanej spłaty oraz wskazaniem przedmiotu zabezpieczenia.
Odp. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 1.
 
2.      Stan zobowiązań pozabilansowych gminy na 31.08.2011r. z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting, e’fanancing) w układzie: aktualne zadłużenie, termin ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmującego wysokość rat, terminy spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie), przedmiot inwestycji objęty wykupem wierzytelności.
Odp. Brak
 
3.      Wyemitowane papiery wierzycielskie, stan na 31.08.2011r.
Odp. Brak
 
4.      Aktualne informacje o akcjach i udziałach w podmiotach podległych w układzie: nazwa firmy, wartość udziałów (w tys. zł.) % ogólnej liczby głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu.
Odp. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 1.
 
5.      Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
 
6.      Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
7.      Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 (z załącznikami) i ew. zmian w budżecie gminy wraz z opinią RIO.
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
8.      Uchwała Rady Miasta/Gminy uprawniająca Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.
Odp. W załączeniu (plik PDF).
 
9.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie kontrasygnaty Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?
Odp. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 1.
 
10. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłaceniem podatków.
Odp. Urząd Miejski nie posiada aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem podatków. Jednocześnie oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków.
 
11. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Odp. Urząd Miejski nie posiada aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem świadczeń. Jednocześnie oświadcza, że nie zalega z opłacaniem składek.
 
12. Jaka była wysokość dochodów bieżących Gminy w 2009r.?
Odp. 21 165 933,95 zł
 
 
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

 


Michałowo, 27.09.2011r.
 
IG.271.4.2011-2
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.271.4.2011 na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyjaśniam następujące zapytanie:
 
 
Zapytanie nr 3.
 
1.      Czy Gmina wystąpi o oddzielną opinię RIO dotyczącą planowanej kwoty długu na lata 2011-2024? Obecnie zamieszczona jest na stronie opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty kredytu w 2011r., w której znajduje się odniesienie do Uchwały IX/79/11  w sprawie WPF, lecz brak jest dokładnego odniesienia RIO do kształtowania się ustawowych wskaźników w planowanych latach?
Odp. Gmina nie wystąpi o oddzielną opinię RIO dotyczącej planowanej kwoty długi na lata 2011-2024.
 
 
2.      Odnośnie zapisu w SIWZ – Rozdział 3, ust. 7, pkt 5): „Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Prowizja za uruchomienie kredytu - liczona jako procent od uruchomionej kwoty. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.” Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje koszt w postaci prowizji przygotowawczej (która nie jest oprocentowaniem)?
Odp. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów w tym postaci prowizji przygotowawczej. Wszelkie koszty należy ująć w oprocentowaniu kredytu.
 
 
3.      Odnośnie zapisu z formularza ofertowego – pkt 10:
Wyrażamy zgodę na:
- naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanych środków,
- spłatę odsetek od kwot wynikających z aktualnego zadłużenia w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał,
- pierwsza płatność odsetek w dniu ………………….2012r.
(…)”
oraz zapisu SIWZ – Rozdział 3, ust. 4:
„… Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.”
Pytanie: Czy pierwsze odsetki od zadłużenia kredytowego w 2011 r. będą płatne na koniec grudnia 2011 r. czy może na koniec pierwszego kwartału 2012r.?
Odp. Odsetki od zadłużenia kredytowego w 2011r. będą płatne na koniec grudnia 2011r. W związku z powyższym ulega zmianie formularz ofertowy pkt. 10 z ,,- pierwsza płatność odsetek w dniu ………………….2012r.” na             ,, - pierwsza płatność odsetek w dniu ………………….2011r.”
 
 
 
 
Zapytanie nr 4.
 
1.      Czy mając na uwadze uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Michalowa nr 71/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych kredytem długoterminowych z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego?
Odp. Zamawiający nie przewiduje sfinansowanie wydatków inwestycyjnych kredytem długoterminowym z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 
2.      Które z przedsięwzięć ujętych w planie finansowym w ramach wydatków inwestycyjnych na 2011r. (zał. 6 do uchwały nr IX/78/11 z dnia 01.08.2011r.) jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz czy Zamawiający ma zawarte umowy o ich dofinansowanie?
Odp. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/78/11, pozycje nr 1,4,5,6i7 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający ma podpisane umowy o ich dofinansowanie.
 
 
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-31