Zamówienie Nr 95665 - 2011 z dnia 2011-03-24 - Remont Domu Ludowego we wsi Sokole

Tytuł Remont Domu Ludowego we wsi Sokole
Numer 95665 - 2011
Data wydania 2011-03-24
Remont Domu Ludowego we wsi Sokole.
Numer ogłoszenia: 95665 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.02.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu Domu Ludowego w Sokolu, położonego na terenie Gminy Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie, polegającego na robotach budowlanych zgodnie z projektem technicznym i aranżacją wnętrz oraz na wyposażeniu budynku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-261, w związku z powyższym robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole Nr Umowy: 00099-6922-UM100048/10 z dnia 28 grudnia 2010 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 39.15.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 500.000,00 zł brutto każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadająca co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wymaganą przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r. Nr 150, poz. 1579), lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Remont Domu Ludowego we wsi Sokole, Nr Umowy: 00099-6922-UM100048/10 z dnia 28 grudnia 2010r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

 


 

IG.271.02.2011                                                                    

      Michałowo, dnia 07.04.2011r.

 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu na „Remont Domu Ludowego we wsi Sokole”, opublikowanego w BZP nr 95665 - 2011 z dnia 24.03.2011r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:
Zapytanie nr 1
1. Zwracam się z prośbą o zamieszczenie schematów i podanie wymiarów tablic elektrycznych przedmiaru instalacji elektrycznych:
- poz. 5(tablica TG)
- poz. 6(tablica T1)
- poz. 7(tablica T2)
- poz. 8(tablica T3)
- poz. 9(tablica RG)
- poz. 10(tablica RW)
- poz. 11(tablica T-T)
Odp. Zamawiający nie dysponuje projektem elektrycznym budynku.
 
2. Zwracam się z prośbą o zamieszczenie schematu i wymiarów klapy dymowej.
Odp. W załączeniu schemat klapy dymowej (w pliku PDF).
 
3. Poz. 12(zamontowanie centralki klapy dymowej) przedmiaru instalacji elektrycznych. Proszę o zamieszczenie schematu i rodzaju centralki klapy dymowej.
Odp. Odpowiedź jak wyżej.
 
4. Poz. 27 (kabel YDY ułożony w rowie) przedmiaru instalacji elektrycznej. Proszę o podanie pełnej nazwy kabla.
Odp. YKY 5x6
 
5.Poz. 76 (Montaż gniazda telefonicznego) przedmiaru instalacji elektrycznych. Proszę o podanie rodzaju, nazwy gniazda telefonicznego.
Odp. Zastosować gniazda telefoniczne typu RJ 12.
 
6. Poz. 16,17,18 przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie rodzaju, producenta/serii baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zamieszczonych w przedmiarze.
Odp. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe proszę zastosować typowe z mieszaczem wody.
7. Poz. 24 (szafka hydrantowa naścienna) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie rodzaju i wymiarów szafki.
Odp. Szafka hydrantowa o wymiarach 70 x 70 x 25 cm.
8.Poz. 46 (zlewozmywak z blachy, na szafce +syfon) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie wymiarów, rodzaju, producenta/nazwy zlewozmywaka.
Odp. Typowy zlewozmywak 80 cm dwukomorowy z blachy.
 
9. Poz. 47 (zlewozmywak z blachy jednokomorowy, kwadratowy /pom. tech. + syfon) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie wymiarów, producenta/nazwy zlewozmywaka.
Odp. Typowy zlewozmywak 60 cm.
 
10. Poz. 48 (umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie wymiarów, producenta/nazwy umywalki.
Odp. Typowa umywalka 50 cm.
11. Poz. 49 (umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem przystosowana dla niepełnosprawnych) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie wymiarów, producenta/nazwy umywalki.
Odp. Typowa umywalka 65 cm.
12. Poz. 50 (ustęp typu ,,kompakt”) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie rodzaju, wymiarów, producenta/nazwy ustępu.
Odp. Ustęp typu ,,kompakt” spłukiwany płuczką typu ,,dolnopłuk”.
 
13. Poz. 51 (ustęp typu ,,kompakt” lecz przystosowany dla niepełnosprawnych) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie rodzaju, wymiarów, producenta/nazwy ustępu.
Odp. Ustęp typu ,,kompakt” przystosowany dla niepełnosprawnych.
 
14. Poz. 52 (brodzik pod natrysk i kabina) przedmiaru instalacji sanitarnych. Proszę o podanie rodzaju, wymiarów, producenta/nazwy brodzika.
Odp. Typowy brodzik pod natrysk i kabinę.
 
 
Zapytanie nr 2
1. Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym branży elektrycznej? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie go na stronie zamawiającego.
Odp. Nie.
 
2. W przedmiarze zostały ujęte Tablice TG, T1, T2, T3, RG, RW, T-T natomiast w dokumentacji zamieszczonej na stronie nie ma schematów tych rozdzielni. Proszę o zamieszczenie schematów potrzebnych do wyceny tablic.
Odp. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje indywidualnej wyceny tablic elektrycznych wg. szkiców i rysunków zamieszczonych w ww. dokumentacji.
 
3. W przedmiarze ujęto centralkę klapy dymowej. Proszę o określenie kto odpowiada za dostarczenie tej centralki i sprecyzowanie parametrów owej centralki.
Odp. Centralkę montuje wykonawca, należy zastosować centralkę firmy MERCOR typu MCR 9705 – 5A lub równoważne.
 
4. W przedmiarze pozycja 27 i 28 ujęto kabel YDY. Czy nie powinien to być kabel YKY? Proszę o określenie przekroju tego kabla.
Odp. YKY 5x6.
 
 
Zapytanie nr 3
1.Proszę o podanie typu i ilości deflektorów.
Odp. 12 szt. deflektorów dachowych dostosowanych do średnicy przewodów wentylacyjnych.
 
2. Proszę o podanie typu i ilości szuflad podokiennych.
Odp. 2 szt. szuflady podokienne typowe zapewniające napływ powietrza do wnętrza.
 
3. Proszę o zamieszczenie projektu pieca fizycznego, typu kominka wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza z wykazem materiałów.
Odp. Zamawiający nie dysponuje szczegółowym projektem pieca fizycznego. Piec należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 
4. Proszę o podanie długości rury ceramicznej dostarczającej powietrze do pieca fizycznego.
Odp. Długość rury ceramicznej wynosi około 6,5 m.
 
5. Czy należy wycenić schodołaz, jeżeli tak to prosimy o podanie modelu?
Odp. Nie.
 
6.Prosimy o podanie ilości listew przyściennych z jakiego materiału mają być wykonane?
Odp. Listwy drewniane o wysokości 8 cm o długości 260 mb.
 
7.Cz należy wycenić gazony do kwiatów?
Odp. Nie.
 
8.Prosze o podanie ilości i średnicy rury Spiro zakończonej deflektorem z WC na piętrze.
Odp.  Dn 100 o długości około 5 m.
 
9.Proszę o podanie ilości tynku kamyczkowego i styroduru na cokole.
Odp. 38 m2 tynku kamyczkowego i 100 m2 styroduru.
 
10. Czy w wycenie należy ująć szambo.
Odp. Tak.
 
11.Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu sanitarnego i elektrycznego.
Odp. Zamawiający nie dysponuje ww. projektami.
 
12. Prosimy o podanie modelu puf.
Odp. Pufy wytworzone wg projektu na indywidualne zamówienie.
 
13.Prosimy o podanie określenia czego dotyczy poz. 8 aranżacji wnętrz.
Odp. Element dekoracyjny sali.
 
14.Prosimy o wymiary żaluzji bambusowych kotary z poz. 15 aranżacji wnętrz.
Odp. Dostosować do wysokości pomieszczeń.
 
15.Prosimy o wymiary zabudowy 2A,2B, i 3 z poz.23 i 24.
Odp. Wg. projektu aranżacji wnętrz.
 
16.Prosimy o podanie modelu ławy do siedzenia z poz. 28.
Odp. Wg. projektu aranżacji wnętrz.
 
17.Prosimy o podanie wym. parapetu poz. 37.
Odp. Wg. projektu aranżacji wnętrz.
 
18. Prosimy o podanie akcesoria łazienkowych z poz. 46 i 48.
Odp. Zestaw uchwytów na papier, ręcznik pólka pod lustro itp.
 
 
Zapytanie nr 4
 
Branża sanitarna:
1. Według załączonego rzutu parteru i poddasza przebudowywanego budynku jest:
- 3 zlewozmywaki 2-komorowe (zgodnie z poz. 46 przedmiaru)
- 2 zlewozmywaki 1-komorowe w pom. 1.10 i 2.9 (wg przedmiaru w poz.47 – 1szt.)
- 4 umywalki (wg przedmiaru w poz. 48 – 8szt.)
- 2 umywalki dla niepełnosprawnych (zgodnie z poz. 49 przedmiaru)
- 3 miski ustępowe „kompakt” (wg przedmiaru w poz. 50 – 6kpl.)
- 2 miski ustępowe „kompakt” dla niepełnosprawnych (wg przedmiaru w poz. 51 – 1kpl.)
- 2 pisuary (brak w przedmiarze)
W związku z powyższym prosimy również o poprawienie ilości podejść dopływowych i odpływowych z uwzględnieniem kratek.
Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
 
2. Czy należy dodatkowo wycenić półpostumenty do umywalek? (z wyjątkiem umywalek dla niepełnosprawnych)
Odp. Nie.
 
3. Poz. 52 – Brodzik pod natrysk i kabina – 1 kpl. (czy dotyczy to pomieszczenia 2.6?)
Odp. TAK.
 
4. Na poddaszu jest pomieszczenie z kratką przeznaczone na natrysk dla niepełnosprawnych, czy należy ująć siedzisko prysznicowe i pochwyty, jeśli tak to w jakiej branży mają być wycenione?
Odp. TAK w branży sanitarnej.
 
5. W jakiej branży mają być wycenione pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalkach i miskach ustępowych.
Odp. W branży sanitarnej.
 
6. Ze względu na konstrukcję ścian przewiduje się montaż umywalek na stelażach? (brak w przedmiarze). Czy dotyczy to również pisuarów i pochwytów dla niepełnosprawnych? 
Odp. TAK.
 
7. Czy ilość i rodzaj ogrzewaczy oraz baterii jest poprawna?
Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
 
8. Czy należy uwzględnić demontaż istniejącej instalacji, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. NIE.
 
9. Czy przewiduje się pomiar wody w budynku, jeśli jakim wodomierzem.
Odp. Pomiar wody w budynku odbędzie się za pomocą typowego wodomierza skrzydełkowego.
 
10. Poz. 30-34 – Rurociągi kanalizacyjne w warstwach posadzkowych (czy należy uwzględnić wykopy pod te rurociągi, jeśli tak to prosimy o podanie ilości robót ziemnych).
Odp. NIE.
 
11. Poz. 42 i 43 – Rury wywiewne z PCV – 2 i 7szt. (na rzucie dachu zaznaczono 5szt.) Prosimy o podanie rzeczywistej ilości. Dotyczy to również ilości czyszczaków kanalizacyjnych.
Odp. Ilości przyjąć zgodnie z przedmiarem.
 
12. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej przewiduje się wentylatory, prosimy o podanie typu, ilości i kto ma je wycenić.
Odp. 5 szt. typowych wentylatorów.
 
13. Dział nr 1.4. Instalacja doziemna wody zimnej.
W dziale tym podano tylko ilości robót ziemnych. Brak jest natomiast pozycji na roboty instalacyjne oraz na demontaż istniejącego przyłącza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Istniejące przyłącze nie będzie demontowane.
 
14. Na planie zagospodarowania terenu pokazane jest projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego. Czy to przyłącze podlega wycenie? (nie występuje z zbiorczym zestawieniu kosztów). Jeśli podlega wycenie, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten dział.
Odp. TAK. Dopisać w przedmiarze instalacji sanitarnej jako oddzielną pozycję.
 
15.Jeśli są projekty wykonawcze instalacji wod.-kan. i przyłączy, to prosimy o ich udostępnienie w wersji elektronicznej, bo przedmiar jest niepełny, a podane ilości są niezgodne w stosunku do załączonych rzutów.
Odp. Zamawiający nie dysponuje projektami.
 
 
Zapytanie nr 5
 
  1. Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym branży elektrycznej? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie go na stronie zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie dysponuje projektem.
 
  1. W przedmiarze zostały ujęte Tablice TG, T1, T2, T3, RG, RW, T-T natomiast w dokumentacji zamieszczonej na stronie nie ma schematów tych rozdzielni. Proszę o umieszczenie schematów potrzebnych do wyceny Tablic.
Odp. Zamawiający nie dysponuje projektem.
 
  1. W przedmiarze ujęto centralkę klapy dymowej. Proszę określić kto odpowiada za dostarczenie tej centralki i sprecyzowanie parametrów owej centralki.
Odp. Centralkę montuje wykonawca, należy zastosować centralkę firmy MERCOR typu MCR 9705 – 5A lub równoważne.
 
  1. W przedmiarze pozycja 27 i 28 ujęto kabel YDY. Czy nie powinien to być kabel YKY? Proszę o określenie przekroju tego kabla.
Odp. YKY 5x6.
 
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

 


IG.271.02.2011                                                                        

  Michałowo, dnia 08.04.2011r.

 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu na „Remont Domu Ludowego we wsi Sokole”, opublikowanego w BZP nr 95665 - 2011 z dnia 24.03.2011r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:
 
Zapytanie nr 6
1.Proszę o określenie gdzie znajdują się szkice i rysunki tablic TG,T1,T2, T3, RG,RW?
Odp. Zamawiający nie posiada projektu elektrycznego, w związku z czym proszę się kierować się załączonym projektem architektonicznym.
2. Naszym zdaniem przy tego typu obiektach należy posiadać projekt wykonawczy branży elektrycznej. Układ pomiarowy musi być uzgodniony z Zakładem Energetycznym PGE Dystrybucja. Czy zamawiający posiada owe uzgodnienia?
Odp. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia.
3.Czy zamawiający posiada schematy obecnych tablic które znajdują się w obiekcie, co pozwoli na identyfikację ilości obwodów?
Odp. Nie.
4.Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert co pozwoli na rzetelną wycenę tego obiektu.
Odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-24