Tytuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł.
Numer IG.341-09/10
Data wydania 2010-12-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU IG.341-09/10– usługi  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł.
Numer ogłoszenia: 346679 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - są bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Formularz pomocniczy przy obliczaniu ceny z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4. 2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia wymienionego w specyfikacji. 3.2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo pokój nr 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo pokój nr 1, biuro podawcze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Michałowo, 07.12.2010r.

IG.341-09/10

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-09/10 na,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, wyjaśniam następujące zapytanie:

 

Zapytanie nr 1:
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo, Bank zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16 grudnia 2010 roku (ze względu na krótki okres na podjęcie decyzji kredytowej) oraz o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:
 
1)       zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru Regon, NIP
odp. Zaświadczenia w załączeniu (plik PDF).
2)       statut Gminy,
odp. Statut Gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r nr XXIII/217/08 do pobrania ze strony internetowej BIP.
3)       dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
odp. Zaświadczenia w załączeniu (plik PDF).
4)       wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
odp. Patrz tabela:
Lp.
Jednostka organizacyjna
Regon
Nip
1.
Szkoła Podstawowa w Michałowie
000645458
9660591638
2.
Gimnazjum w Michałowie
050845490
9661547680
3.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
050600758
9661402591
4.
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
200057086
9661830430
5.
Gminna Biblioteka w Michałowie
200057382
9661830447
6.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Michałowie
050325743
5421012670
7.
Gminne Przedszkole w Michałowie
000943061
9661977245
8.
Urząd Miejski w Michałowie
000544869
5421008585
 
5)       wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
odp. Gmina korzysta z następujących kredytów:
I.)                 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (aktualne zadłużenie 314157,50 zł, obciążenie kwartalne – 17 625 zł, termin spłaty 31.12.2012r.)
II.)              NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ( aktualne zadłużenie 5800330 zł, obciążenia roczne: 2011-610 000 zł, 2012 – 2 237 040 zł, 2013- 1 171 200 zł, 2014 – 1 171 200 zł, 2015 – 610 890 zł termin spłaty: 31.12.2015r.)
6)       uchwałę budżetową ze zmianami na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
odp. Materiały zastały dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7)       sprawozdania z wykonania budżetu za  2008r., 2009r., za II i III kwartał 2010r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS, Rb -27S i Rb -28S) ,
odp. Sprawozdania w załączeniu (plik PDF).
8)       uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazującą źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu.
Odp. Zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych, Rada Gmina nie podejmuje odrębnej uchwały.
 
Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
 
1)     Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?
Odp. Nie. Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). – patrz 3.2.10 SIWZ.
2)     Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „ Skarbnik (główny księgowy) Gminy …………”? 
      Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie          będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący  ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego.
Odp. Nie. Tylko na deklaracji wystawcy ,,weksla in blanco”.
3)     Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ?
Odp. Zamawiający posiada zobowiązanie wynikające z umowy dotyczącej budowy krytej pływalni w Michałowie w wysokości 5 300 000 zł na rok 2011r.
4)     Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
Odp. Nie.
5)     Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ?
Odp. Nie.
6)     Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi) ?
Odp. Nie.
7)        Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ?
Odp. Nie.
8)        Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?
Odp. Nie.
9)        Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego ?
Odp. Nie.
10)    Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB) ?
Odp. Nie.
11)    Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ?
Odp. Nie.
12)    Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?
Odp. Nie.
 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.
 
 
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-03