Tytuł Przetarg nieograniczony :Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo
Numer IG.341-7/10
Data wydania 2010-09-29
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo
Numer ogłoszenia: 268655 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.341-7/10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo, polegającej na budowie sieci wodociągowej do wsi Barszczewo, Ciwoniuki, kolonia Topolany, modernizacji ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Michałowie. Zamówienie będzie realizowane w ramach dwóch zadań: Zadanie A: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałowo. Zadanie B: Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Barszczewo, Ciwoniuki, kolonia Topolany oraz modernizacja ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.25.21.26-7, 45.25.21.27-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 500.000 zł o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /np. referencje/.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnych.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 500.000 zł o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie, przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: /Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo/ Nr Umowy: 00037-6921-UM1000035/10 z dnia 28 czerwca 2010 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałowo..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałowo..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.05.2011.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Barszczewo, Ciwoniuki, kolonia Topolany oraz modernizacja ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Barszczewo, Ciwoniuki, kolonia Topolany oraz modernizacja ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Projekty można pobrać z naszego serwera ftp: 79.188.96.226

Reszta dokumentacji w stopce poniżej.

 


 
Michałowo, 12.10.2010r.
 
   IG.341-07/10
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 268655 - 2010 z dnia 29.09.2010r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:
 
Zapytanie nr 1
  1. Jak należy rozumieć zapis SIWZ dotyczący wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót sanitarnych – co najmniej dwa zamówienia o wartości powyżej 500 000 zł brutto o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia – w odniesieniu do możliwości złożenia dwóch odrębnych referencji na każde z zadań? Czy Zamawiający uzna wykazanie oddzielnych referencji na poszczególne zadania:
Zadanie A - dwie referencje o wartości powyżej 500 000 zł brutto każda
Zadanie B – dwie referencje o wartości powyżej 500 000 zł brutto każda
Odp. Zamawiający uzna wykazanie oddzielnych referencji na poszczególne zadania.
 
  1. Prosimy o dołączenie przedmiaru robót dotyczących „Modernizacji ujęć wodnych we wsi Sokole i Szymki”, oraz wskazanie miejsca, gdzie załączyliście Państwo dokumentację techniczną dotyczącą wyżej wymienionego zakresu przedmiotu zamówienia.
Odp. Wyceny dokonać zgodnie z przedstawionym wykazem.
 
  1. W przedmiarze robót Instalacje wentylacji i ogrzewania – Oczyszczania ścieków w rozdziale IV wentylacja w pomieszczeniu technologicznym pozycje 4.001 i 4,002 zawierają podstawy wyceny które nie występują w KNNR-ach. Czy w/w pozycjach jako podstawę wyceny można przyjąć: poz. Nr. 4.001 KNR-W 402 402 13 (pozycja zastępcza), poz. Nr. 4.002 KNR-W 402 406 1 (pozycja zastępcza).
Odp.  Do wyceny można przyjąć jako podstawę pozycje zastępcze.
 
  1. W przedmiarze robót rurociągi technologiczne Poz. 4.007 nie posiada ilości obmiarowej- prosimy o uzupełnienie tej ilości.
Odp.  Ilość obmiarowa pozycji 4.007 wynosi 1.
 
  1. Dokumentacja projektowa wskazuje konkretnych producentów armatury np. Hawle. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Zamawiający powinien dopuścić zastosowanie urządzeń równoważnych wobec pierwotnie ujętych w dokumentacji projektowej. Czy wobec tego na etapie składania oferty przetargowej należy do kosztorysów dołączyć tabelę z elementami zamiennymi, które ujęto w kalkulacji przetargowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych ujętych w dokumentacji technicznej. Do kosztorysów należy dołączyć tabele z elementami zamiennymi.
 
  1. W związku z planowaną na przyszły rok zmianą (podwyższeniem) stawki podatku VAT zwracamy się o wskazanie czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia po podpisaniu umowy uwzględniającego nową stawkę podatku VAT. Powyższe pytanie jest uzasadnione treścią art. 144 ustawy pzp, zgodnie z którym Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. O tym, że ustawowa zmiana stawki podatku nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie zawartej umowy o zamówienie publiczne wypowiedział się SN w uchwale z dn. 21 lipca 2006 r. (III CZP 54/6) w której sąd stwierdził Podwyższenie z dniem 1 maja 2004r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5435 ze zm.), nie uzasadnia bez zmiany umowy zawartej przed dniem 1 maja 2004r. – obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto powiększono o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki. Z przywołanej uchwały wynika, iż co do zasady w przypadku zamiany ustawowej stawki VAT podstawą zmiany umowy może być postanowienie umowy (odstępstwo możliwe jest w przypadku przyjęcia, że zmiana umowy wynikająca z dostosowania do zmienionych przepisów podatkowych będzie zmiana nieistotną). Brak takiego postanowienia naraża Wykonawcę na konieczność rozliczania umowy według stawki innej niż zakłada w chwili składania oferty i zawierania umowy.
 
Odp. Do wzoru umowy w 16 pkt 2  stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ wprowadza się następujący punkt:
k)     dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki  podatku VAT.
 
Zapytanie nr 2
Czy zmawiający dopuszcza by wykonawca który nie ma doświadczenia przy wykonywaniu zamówienia na sumę 500000 zł mógł korzystać z doświadczenia innych podmiotów gospodarczych jak przewiduje znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych? Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
Odp. Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
         Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Zapytanie nr 3
W załączonej dokumentacji występują różne średnice rur:
- w przedmiarze (Ciwoniuki – sieć wod. poz. 14 –PVC śr. 90 mm)
- w opisie technicznym (PVC śr. 110 mm i 90 mm)
- na planach sytuacyjnych (PVC śr. 160 mm)
- w przedmiarze (Topolany – siec wod. poz. 26 PVC śr. 90 mm)
- opisie technicznym (PVC śr. 110 mm)
- w przedmiarze (Barszczewo – przyłącze wod. w poz. 12 i 13 – PE śr. 63 mm)
- w opisie technicznym (PE śr. 32 mm i 40 mm)
Które średnice są poprawne w przypadku w/w różnić pomiędzy przedmiarem, opisem technicznym a planem sytuacyjnym, czym należy się kierować przy wycenie?
 
Odp.
A)W przedmiarze robót dotyczącym sieci wodociągowej we wsi Ciwoniuki poz. nr 14 należy przyjąć rurę 110 mm.
B)W przedmiarze robót dotyczącym sieci wodociągowej we wsi kol. Topolany poz. nr 26 należy przyjąć rurę 90 mm.
C) W przedmiarze robót dotyczącym sieci wodociągowej (przyłącza) we wsi Barszczewo poz. nr 12 należy przyjąć rurę 32 mm a w poz. nr 13 przyjąć rurę 40 mm.
Do wyceny należy się kierować przedmiarami robót.
 
UWAGA:
W wyniku omyłki zostały ominięta strona w wersji elektronicznej przedmiaru robót dotyczących oczyszczalni ścieków. W załączeniu plik do pobrania.
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Kierownik Referatu
Inwestycyjno - Geodezyjnego
/-/Elżbieta Rosińska
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-30