Tytuł konkurs ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
Data wydania 2010-09-10
Burmistrz Michałowa
ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
 
 
Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/ 356/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie realizacji przez Gminę Michałowo profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2010 - 2014,  zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców  gminy Michałowo
 
 
I. Opis programu zdrowotnego:
 
Program zdrowotny przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Michałowo
 
Zakres programu:
- badanie lekarskie kwalifikujące do zaszczepienia,
- podanie  I dawki szczepionki przeciwko - kleszczowemu zapaleniu mózgu
- podanie II dawki szczepionki 1-3 miesięcy po pierwszym szczepieniu
- podanie III dawki szczepionki 9-12 miesięcy po drugim szczepieniu
 
Na realizację programu przeznaczona jest kwota 25 tys. złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Termin realizacji programu: październik 2010 – grudzień 2011 roku
 
Miejsce realizacji programu: Gmina Michałowo
 
II. Sposób przygotowania oferty:
 
Oferta przystąpienia do konkursupowinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 sekretariat
 
Do oferty, sporządzonej według wzoru, o którym mowa powyżej, należy załączyć:
1)      dokumenty potwierdzający formę organizacyjną ( w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w szczególności statut, umowy spółki i inne.
2)      wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę ( w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
3)      oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego będą finansowane jedynie przez gminę Michałowo i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z  innymi podmiotami, oraz że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,
4)      dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5)      informację gdzie będą wykonywane szczepienia .
6)      informację zawierającą wykaz kadry zapewniającej realizację programu zdrowotnego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji programu (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
7)      oświadczenie, że wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu zdrowotnego.
 
 
V. Składanie ofert:
 
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy programu zdrowotnego, którego oferta dotyczy, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 roku do godziny 15.15.
 
Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona Burmistrz Michalowa – dokonując oceny ofert na podstawie informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego.
 
Gmina Michałowo zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, bądź niewyłonienia realizatora programu zdrowotnego bez podania przyczyny.
 
Oferenci są związani ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-13