Tytuł Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie." Numer ogłoszenia: 107895 - 2010
Numer IG.341-02/10
Data wydania 2010-05-05
Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 107895 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ogrodzenia przy budynku ratusza w Michałowie, ul. Białostocka 11 zgodnie z projektem technicznym. Ogrodzenie terenu z elementów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor szary. Przęsła z prętów kwadratowych ze wstawkami kamiennymi, w ramie z kątownika, słupki stalowe. Cokół betonowy zwieńczony cegłą klinkierową od czoła budynku w kolorze grafitowym (dwie warstwy na płask, jedna na sztorc) - zamawiający posiada 800 sztuk cegły. Brama rozwierana szer. 5,50 m, dwie furtki szer. 1,80 m (zamawiający posiada do montażu dwie sztuki furtki)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, budowę co najmniej jednego ogrodzenia podobnego do przedmiotu zamówienia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
Do wykazu robót dołączyc dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru, itp.)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, - są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, - wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy (pod warunkiem sporządzenia protokółu konieczności przez strony umowy i inspektora nadzoru); - wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, np. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; - wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (pod warunkiem złożenia wniosku jednej ze stron); - wystąpi konieczność dokonania zmian w projekcie technicznym (pod warunkiem uzyskania zgody od projektanta); - wystąpi konieczność dokonania zmian w harmonogramie rzeczowym organizacji i wykonania robót, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany (pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę. Przedstawiona zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego); - wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania umowy w związku z wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 4 pkt. 2 wzoru mowy (wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zamówienia i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego, szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, siła wyższa, np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, pokój nr 13 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 


Michałowo, 11.05.2010r.
 
IG.341-02/10
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
                                                                                                                                                                    
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-02/10 na,,Budowę ogrodzenia budynku ratusza w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 107895-2010 z dnia 05.05.2010r., wyjaśniam następujące zapytanie:
Zapytanie nr 1:
1.      Czy zamawiający posiada wystarczającą ilość cegły klinkierowej?
Odp. Zamawiający nie posiada wystarczającej ilości cegły, posiadamy 800 szt. cegły na sztorc.
2.      Określenie w jaki napęd (ręczny czy automatyczny) ma być wyposażone bramy i furtki.
Odp. Brak napędu – zamknięcia ręczne.
3.      Określenie wymiarów słupków stalowych, ponieważ jest tylko podana wysokość słupka od poziomu gruntu.
Odp. Wymiar słupków stalowych – 2,90 m.
4.      Czy możliwa jest zamiana dwóch kątowników 100x100x8mm na profil zamknięty 100x100x8 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę na profil zamknięty 100x100x4 mm.
5.      Z istniejących nam informacji wynika, że na rynku nie ma profilu 20x20x4mm czy można go zastąpić profilem 20x20x2mm?
Odp. Tak.
6.      Określenie jak ma być płytka kamienna bądź szklana?
Odp. Płytka kamienna w kolorze elewacji budynku.
 
Zapytanie nr 2:
1.      Czy zmawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie grubości ścianek słupków ogrodzenia i zamiast kątownika 100x100x8 mm zastosowanie profila zamkniętego 100x100x4mm (nastąpiłoby znaczne obniżenie ceny ogrodzenia).
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę na profil zamknięty 100x100x4mm.
2.      Cynkowanie ogniowe przęseł wymaga nawiercenia dużej ilości otworów technologicznych (36 szt. w jednym prześle), których nie da się zaspawać po ocynkowaniu. Zachodzi wątpliwość – czy przy takim rysunku przęseł cynkowanie jest zasadne? Biorąc pod uwagę przyjęte w projekcie grubości ścianek profilu, waga ogrodzenia jest znaczna. Usługa cynkowania liczona w złotych za 1 kg stanowi ok. 50 % ceny materiału i w dużym stopniu wpływa na cenę.
Odp. Zamawiający rezygnuje z cynkowania ogrodzenia.
3.      Malowanie proszkowe – przyjęte w przedmiarze robót ze względów technologicznych nie mogłoby być stosowane. Należałoby zastosować malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Jakie jest zdanie zamawiającego? Żadna lakiernia nie udzieli gwarancji na malowanie proszkowe elementów stosowanych na zewnątrz na okres dłuższy niż dwa lata.
Odp. Ogrodzenie należy pomalować farbami podkładowymi i nawierzchniowymi.
Kierownik Referatu
Inwestycyjno –Geodezyjnego
/-/ Elżbieta Rosińska
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-05