Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł
Numer IG.341-01/10
Data wydania 2010-03-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi nr IG.341-01/10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł.
Numer ogłoszenia: 64338 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5800330 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy trzysta trzydzieści złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - są bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Formularz pomocniczy przy obliczaniu ceny z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4. 2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia wymienionego w specyfikacji. 3.2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 13 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64338 - 2010 data 09.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, fax. 085 7131777.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·         W ogłoszeniu jest: 17.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 13 sekretariat..
·         W ogłoszeniu powinno być: 23.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 13 sekretariat..
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 


 

 
Michałowo, 15.03.2010r.
 
IG.341-01/10
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-01/10 na,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 64338-2010 z dnia 09.03.2010r., wyjaśniam następujące zapytanie:
Zapytanie nr 1:
1.      Według zapisów SIWZ oraz załącznika nr 2- formularza pomocniczego nie okresowo dokładnych terminów uruchomienia kredytu jak również uruchomienia kolejnych transz. Ponadto nie jest sprecyzowany dokładny termin spłat rat kapitałowych, czy należy rozumieć że kapitał będzie spłacany razem z odsetkami ostatniego roboczego dnia miesiąca. Specyfikacja określa sposób naliczania odsetek natomiast nie określa dokładnych terminów spłat (podane są tylko miesiące) co w efekcie uniemożliwia porównywalności składanych ofert.
Odp. Patrz zapytanie nr 2 odpowiedz nr 3.
2.      Zgodnie z pkt. 3.2.4 SIWZ ,,do przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1 m w wysokości obowiązującej na dzień 28 luty 2010r.” – jest to dzień wolny od pracy i brak jest notowań stawki WIBOR 1M z tego dnia. Proszę o wyznaczenia innego dnia do wyliczenia ceny oferty.
Odp. Wyznacza się na dzień: 01.03.2010r.
Zapytanie nr 2:
1.      Czy zmawiający dopuszcza, aby zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M następowała zgodnie z regulacją Banku kredytującego?
Odp. TAK
2.      W jakim terminach następować będzie spłata rat kredytu i odsetek?
Odp. W ostatnim dniu miesiąca, a w przypadku gdy przypada on na dzień wolny od pracy w ostatni dzień roboczy.
3.      W jakim terminie i jakich kwotach zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu?
Odp. Przewiduje się uruchomienie kredytu w następujących transzach:
1 transza – 409 880 zł – 31 marzec
2 transza – 609 880 zł – 30 czerwiec
3 transza – 4 099 000 zł – 30 wrzesień
4 transza – 681 570 zł – 31 grudzień
4.      Jakie terminy uruchomienia transz kredytu i terminy spłat rat kredytowych przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej?
Odp. Patrz zapytanie nr 2 odpowiedz nr 2 i 3.
5.      Prosimy o interpretację doprecyzowania zapisu SIWZ mówiącego o możliwości zmian w umowie kredytowej w zakresie ,,terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany …”. Czy ewentualna zmiana może dotyczyć wyłącznie daty uruchomienia kredytu czy również np. sposobu spłaty o okresu kredytowania określonego w SIWZ (czy ewentualne zmiany dotyczące przedłużenia spłaty kredytu nie spowodują wydłużenia okresu kredytowania poza 31.12.2015r.?
Odp. W związku z tym, iż przedmiot zamówienia (kredytu) jest ściśle związany z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2010rok i służy finansowaniu jej planowanego deficytu. Zmawiający przewiduje ewentualną zmianę terminów uruchomienia kredytu, przy czym kredyt niewykorzystany w pełnej wysokości w roku 2010 nie może być wykorzystany w latach następnych. Uchwała w sprawie budżetu gminy na dany rok traci moc z końcem roku budżetowego którego dotyczy, a w związku z tym tracą też moc zapisy mówiące o zaciąganiu zobowiązań.
Ewentualne zmiany dotyczące sposobu spłat kredytu czyli ewentualnego przedłużenia spłaty poza rok 2015 a także zmiany wielkości spłaty zadłużenia w poszczególnych latach.
6.      Kiedy zamawiający spodziewa się decyzji odnośnie przyznania środków z UE na planowane inwestycje, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej?. Czy podjęcie realizacji tych inwestycji jest uzależnione od przyznania dotacji?
Odp. Środki z UE są już przyznane i znajdują się w budżecie Gminy, a porozumienia na wspólną realizację zadań z Powiatem i Województwem są już zawarte.
7.      Czy zamawiający przewiduje przesunięcie terminu przetargu, z uwagi na krótki termin pozostający na dokonanie oceny sytuacji finansowej?
Odp. Tak.
 
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu zapewnienia oferentom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.
 
Ustal się nowy termin otwarcia ofert na 23 marca 2010r. (wtorek).
Jednocześnie informuje, iż zmienia się daty podane w SIWZ w pkt. 13.9, 14.1.3, 14.2.1, na 23.03.2010r.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 

 
Michałowo, 17.03.2010r.
 
IG.341-01/10
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-01/10 na,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 64338-2010 z dnia 09.03.2010r., (zmiana w BZP nr 56583-2010 z dnia 15.03.2010r.) wyjaśniam następujące zapytanie:
1.      Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. W związku z powyższym prosimy o informację czy planowany deficyt wynika również z realizowanych przez miasto zadań inwestycyjnych. W taki wypadku prosimy o podanie parametrów inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków z kredytu, według poniższej tabeli.
Odp. Tabela:
Lp.
Nazwa zadania
Okres (lata) wdrażania inwestycji
Całkowity koszt inwestycji
Cześć kosztów finansowana z kredytu
Cześć kosztów finansowana ze środków UE
1
Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie
30.09.2011
11 003 373,23 zł
2 300 330 zł
5 488 413,33 zł
2
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka
31.12.2010
4 000 000 zł
1 700 000 zł
-
3
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany
31.12.2010
4 100 000 zł
1 800 000 zł
-
 
 
Skarbnik Gminy
/-/ Małgorzata Golak
 
 
Michałowo, 19.04.2010r.
 
 
IG.341-01/10
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU
ORAZ DOKONANIE PONOWNEJ OCENY OFERT
 
Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5 800 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 64338-2010 z dnia 09.03.2010r., (zmiana w BZP nr 56583-2010 z dnia 15.03.2010r.), iż unieważnia wybór wykonawcy tego postępowania określonego w piśmie z dnia 14.04.2010r.
Po dokonaniu wyboru stwierdził, że przy wyborze doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym informuję, że powtarza czynności ponownego badania i oceny złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 
Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP zamawiający zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 60 dni.
Wykonawcy są zobowiązani do przesłania faxem ( 085 7131777) do zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 22.04.2010r. do godz. 15.00 oraz przesłanie pisma listem poleconym (priorytet). W załączeniu wzór pisma.
W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie zamawiający uzna jako brak zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą, gdzie oferent zostanie wykluczony z postępowania.
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
 
 
 
Otrzymuje:
 
 1. firmy wg rozdzielnika
 2. a/a
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-09