Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie
Numer IG.341-15/09
Data wydania 2009-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie
Numer ogłoszenia: 209939 - 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wewnątrz nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie (ul. Białostocka) w zakresie: robót budowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji kotłowni i C.O., okablowania strukturalnego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j. a)wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (wg załącznika do SIWZ), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j.: b)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1.nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1do 4. 2.podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1.jest niezgodną z ustawą, 2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5.została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat - przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali w okresie pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. (wg załącznika do SIWZ), 4.polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego); Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przestawienia wymaganych kwot w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą kwotę na PLN po kursie średnim waluty opublikowanym w tabeli kursów NBP z wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 13 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
/-/ Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

 

 

 
Michałowo, 30.11.2009r.
 
IG.341-15/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-15/09 nawykonanie robót w wewnątrz nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowiewyjaśniam zapytania:
 
Zapytanie nr 1.
1.      Czy Zamawiający określa minimalny okres gwarancyjny w w/w przetargu?
Odp. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy.
Zapytanie nr 2.
1.      Przedmiar robót- docieplenie poddasza: poz. nr 4 – docieplenie ścian z betonu z wełny mineralnej system ROKER 15.232 m2 w pozycji nie zostało uwzględnione wykonanie warstwy zbrojącej przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej ora nie została określona grubość wełny mineralnej. Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji. Poz. nr 5 i7 okładziny stropów płytami gipsowymi – kartonowymi na ruszcie pojedynczym podwieszanym – 263908 m2 i 288750 m2. prosimy o podanie – uściślenie rodzaju typu sufitu podwieszanego.
Odp. Elewacje są już ocieplone i otynkowane. Na stropodachach i stropach drewnianych sufit z płyt gipsowo-włókninowych FARMACELL gr. 2x12,5 mm o odporności ogniowej min. EI30 w pozostałych pomieszczeniach wg. proj. Aranżacji wnętrz płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm na ruszcie systemowym.
2.      Przedmiar robót – budynek urzędu Roboty wykończeniowe.
a)        Poz. nr 1,4,5 – skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne – 12,663 m2 – 3szt. 88.085 m2- 50 szt. 19.800 m2 – 11 szt. W przedmiarze robót nie zostały uwzględnione ościeżnice drzwiowe w ilości 64 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz podanie podstawy wyceny robót.
Odp. Należy zastosować ościeżnice fabrycznie wykończone – 64 szt. jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR W 2021025-03.
b)        Poz. 6,7,8 osadzenie klap 80x80 i 125-75 cm – 2 szt. w dokumentacji projektowej przewidziane zostały do zamontowania – schody nożycowe produkcji FAKRO. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej zakupu, montażu ilości przewidzianych schodów. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie w/w pozycji w przedmiarze robót.
Odp. Schody zostały już wykonane.
c)        Poz. 21 i 22 sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami modułowymi – pom. mokre 38.110 m2 i pom. suche – 1.053.830 m2. Prosimy o podanie rodzaju sufitów podwieszanych przewidzianych do wykonania w pomieszczeniach suchych i pomieszczeniach mokrych.
Odp. W pomieszczeniach suchych i mokrych należy zastosować sufity z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na ruszcie systemowym. Nie zachodzi potrzeba montażu płyt g-k wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych.
d)       Poz. 24 dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem – 143.384 m2. Prosimy o podanie koloru farby silikonowej.
Odp. Kolor jest podany w projekcie.
e)        Poz. 26-27 dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych 224.932 m2 i 2.352.642 m2. Prosimy o podanie koloru farby akrylowej.
 Odp. Kolor jest podany w projekcie.
f)         Poz. 38 podłoga podniesiona WAPEX – 8220 m2. Prosimy o podanie parametrów technicznych.
 Odp. Zachowanie elektryczne-podłoga antystatyczna i rozpraszająca, rezystancja elektryczna ≤ 10 9 Ω, napięcie elektrostatyczne ≤ 2 KV.
g)        Poz. 63 winda dźwig o napędzie elektrycznym – 1 szt. w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej budowy szybu windowego. Prosimy o wyjaśnienie uzupełnienie pozycji przedmiaru robót.
Odp. Szyb windowy jest wybudowany.
h)        Poz. 65 osłony z płyt fornirowych w sali konferencyjnej – 19.600 m2. w dokumentacji projektowej brak jest szczegółowego detalu wykonania osłon. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp. Osłony z płyt fornirowanych w Sali konferencyjnej należy wykonać wg. projektu.
i)          Poz. 66 szkło barwione kolor szary w sali konferencyjnej – 25.200 m2. W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowego detalu wykonania . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
 Odp. Szkło barwione na kolor szary (w Sali konferencyjnej) wg. projektu, przyklejone do ściany.
j)          Poz. 67 osłony z płyt GK stropem w sali konferencyjnej 18.298 m2. Prosimy o uściślenie rodzaju osłon z płyta GK – jakich?
Odp. Osłony z płyt GK gr.12,5 mm.
k)        Poz. 68 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem w sali konferencyjnej 18.298 m2. Prosimy o podanie koloru farby emulsyjnej.
Odp. Kolor jest podany w projekcie.
l)          Poz. 69 Dostawa i montaż stołu Rady Gminy wg. Rys. detali – 38.349 m2. Prosimy o uzupełnienie istniejącego detalu z podaniem grubości stołu blatu. Zamieszczony w dokumentacji projektowej detal jest mało precyzyjny.
 Odp. Grubość blatu i szczegółowy rysunek jest podany w projekcie
m)      Poz. 70 obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo – kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów jednowarstwowych 50-01 sala ślubów – 22.520 m2. Prosimy o podanie rodzaju sufitu podwieszonego.
Odp. Osłony z płyt GK gr.12,5 mm.
n)        Poz. 71 obłożenie okładziny j.w. z łupków piaskowca sala ślubów 20.120m2. Prosimy o określenie rodzaju i podanie koloru piaskowca oraz szczegółowego detalu wykonania.
 Odp. Kolor jest podany w projekcie a wykonanie ma być zgodne ze sztuką budowlaną.
o)        Poz. 72 osłony z płyt GK pod stropem w sali ślubów 21.931 m2. Prosimy o określenie rodzaju osłon z płyt GK.
Odp. Osłony z płyt GK gr.12,5 mm.
p)        Poz. 73 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem sala ślubów 24.331 m2. Prosimy o podanie koloru farby emulsyjnej.
Odp. Kolor jest podany w projekcie.
q)        Poz. 74 i 75 obudowa elementów słupa z płyty MDF ze wstawkami z blachy ze stali nierdzewnej holl na parterze i piętrze – 20.724 m2 i 9320 m2. Prosimy o uzupełnienie szczegółowego detalu w dokumentacji projektowej.
Odp. Szczegółowy rysunek jest w projekcie.
r)         Poz. 75 i 77 osłony z płyt GK pod stropem na parterze i piętrze 13.639 i 9600 m2. Prosimy o podanie rodzaju płyt GK.
Odp. Osłony z płyt GK gr.12,5 mm
s)         Poz. 78 – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi holl parteru i piętra 23.239 m2. Prosimy o podanie koloru farby emulsyjnej.
Odp. Kolor jest podany w projekcie.
t)         Poz. 79 osłony z blachy preferowanej w kolorze aluminium na płycie meblowej 179453 m2. Prosimy o podanie grubości i koloru RAL blachy oraz grubości i koloru płyty meblowej oraz uzupełnienie szczegółowego detalu w dokumentacji projektowej.
 
Odp. Kolory i grubości blachy i płyty meblowej podane są w projekcie.
u)        Poz. 83 lustro regulowane – 2 szt. prosimy o podanie wymiarów lustra.
Odp. Wymiary podane są w projekcie.
 
Zapytanie nr 3.
 
1.      Jaki należy złożyć do postępowania przetargowego kosztorys szczegółowy czy uproszczony?
 Odp. Zamawiający nie żąda kosztorysu przy składaniu ofert.
2.      Czy można zastosować granitogresy oraz glazurę równoważną?
 Odp. Należy zastosować granitogresy zgodnie z projektem wnętrz.
3.      Z jakiego drewna i koloru mają być wykonane stoły rady gminy poz.69 przedmiaru robót.
 Odp. Kolor i rodzaj drewna podany jest w projekcie.
4.      Prosimy o podanie rodzaju i kolorów blatów na stołach rady gminy poz.69 przedmiaru robót.
 Odp. Blat należy wykonać zgodnie z projektem, czyli stal nierdzewna + drewno + kamień w kolorze jasno- beżowym.              
5.      W dokumentacji projektowej brak jest przekroju na wykonanie stołów rady gminy poz.69 przedmiaru robót.
 Odp. W dokumentacji projektowej jest przekrój stołu rady Gminy.
6.      Na rysunku nr 12 /W aranżacja Gabinetu Wójta pokazana jest okładzina z łupków z piaskowca lub imitacja piaskowca. Prosimy o określenie grubości piaskowca i koloru.
 Odp. Okładzina z łupków z piaskowca gr. od 2 do 4 cm w kolorze jasno-beżowym.
 
Zapytanie nr 4.
 
1.      Proszę podać jakimi parametrami technicznymi ma się charakteryzować kamień, z którego będzie wykonany blat stołu w Sali Konferencyjnej oraz jaki to rodzaj kamienia.
 Odp. Blat stołu w Sali konferencyjnej ma być wykonany z granitu gr. 2cm naklejonego na konstrukcję z płyty meblowej.
 
2.      Proszę podać jakimi parametrami technicznymi ma się charakteryzować kamień, z którego będzie wykonany blat biurka w gabinecie Wójta oraz jaki to rodzaj kamienia; czy należy wykonanie tego biurko ująć w wycenie.
 
Odp. Blat biurka w gabinecie wójta ma być wykonany z granitu gr. 2cm naklejonego na konstrukcję z płyty meblowej i należy ująć go w wycenie.
 
3.      Proszę o wskazanie producenta w/w stołu i biurka z kamiennymi blatami.
 
Odp. Stół i biurko mają być wykonane na indywidualne zamówienie.
 
4.      Czy kolor szkła barwionego (szary) został przyjęty wg konkretnej palety barw? Jeśli tak, to proszę wskazać jaka to paleta.
 
Odp. Kolor szkła został przyjęty wg. palety barw NCS.
 
 
Zapytanie nr 5.
 
1.      Proszę o uściślenie czy biurko ma zostać wykonane razem z nogami (okładzina boczna) czy jedynie same blaty? Z rysunku wynika, ze tak aczkolwiek opis tego nie wyjaśnia.
 
Odp. Biurko ma być wykonane w całości.
 
2.      Jeżeli chodzi o salę konferencyjną czy kamień musi mieć 5 cm gr. Czy można na przykład zrobić 2 cm? Okładzina o gr. 5 cm jest znacznie droższa a w tym przypadku nie widać obrzeży kamienia tylko jego płaszczyznę, dodatkowo waga 5 cm kamienia wynosi około 150 kg m2 a 2 cm tylko 60 kg/m2, co może mieć wpływ na wykonanie stołu przez stolarza.
 
Odp. Blat stołu w Sali konferencyjnej ma być wykonany z granitu gr. 2cm naklejonego na konstrukcję z płyty meblowej.
 
Zapytanie nr 6.
 
1.      Proszę o wskazanie parametrów wykładziny: jaka waga runa, rodzaj włókna, ciężar całkowity, grubość wykładziny.
 
Odp. Wykładzina płytkowa pętelkowa na podkładzie PCV, masa włókien 710 g/m2, włókno barwione w masie-100% poliamid, ciężar całkowity 4605 g/m2, grubość wykładziny-7,4 mm.
 
Zapytanie nr 7.
 
1.      Proszę o wypowiedzenie się w sprawie montażu dźwigu osobowego MAH 630-T-90.
 
Standard wykonania dźwigu w wersji BASE. Drzwi kabinowe panele ze stali plastyfikowanej SKINPLATE, wejście zabezpieczone fotokomórką. Drzwi przystankowe panele i ościeżnice malowane proszkowo na kolor RAL 7038 (jasnoszary). Ściany kabiny panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali plastyfikowanej SKINPLATE. Poręcz ze stali nierdzewnej SATYNA Podłoga Guma antypoślizgowa. Oświetlenie sufit podwieszany ze stali plastyfikowanej SKINPLATE z oświetleniem jarzeniowym pośrednim.Lustro W kolumnie 430 x 1800 mm. Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali plastyfikowanej SKINPLATE. Kasety wezwań ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych. Piętrowskazywacze w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań. Wyposażenie dodatkowe: wentylator w kabinie, informacja głosowa, zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do maszynowni przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu“antywandal” z alfabetem Braille'a.
 
Standard wykonania dźwigu w wersji ARGENTA. Drzwi kabinowe panele ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone fotokomórką. Drzwi przystankowe panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA. Ściany kabiny panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej SATYNA. Poręcz ze stali nierdzewnej SATYNA. Podłoga guma antypoślizgowa Oświetlenie sufit podwieszany ze stali nierdzewnej SATYNA z oświetleniem halogenowym. Lustro W kolumnie 430 x 1800 mm. Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA. Kasety wezwań ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych. Piętrowskazywacze w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań. Wyposażenie dodatkowe: wentylator w kabinie, informacja głosowa, zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do maszynowni przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu “antywandal” z alfabetem Braille'a.
 
Proszę o wskazanie standardu wykonania.
 
Proszę o wypowiedzenie się w temacie konieczności montażu wyposażenia dodatkowego dźwigu:
Chłodnica oleju – niezbędna przy zjazdach powyżej 40/h. Awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi z przodu w przypadku zaniku napięcia.
 
Odp. Należy zamontować dźwig osobowy AH 630-T-90 w wersji ARGENTA (lub równoważny).
 
Standard wykonania dźwigu w wersji ARGENTA. Drzwi kabinowe panele ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone fotokomórką. Drzwi przystankowe panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA. Ściany kabiny panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej SATYNA. Poręcz ze stali nierdzewnej SATYNA. Podłoga guma antypoślizgowa Oświetlenie sufit podwieszany ze stali nierdzewnej SATYNA z oświetleniem halogenowym. Lustro W kolumnie 430 x 1800 mm. Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA. Kasety wezwań ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych. Piętrowskazywacze w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań. Wyposażenie dodatkowe: wentylator w kabinie, informacja głosowa, zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do maszynowni przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu “antywandal” z alfabetem Braille'a.
 
Nie zachodzi potrzeba zamontowania chłodnicy oleju. Należy zastosować awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi z przodu w przypadku zaniku napięcia.
 
Zapytanie nr 8.
 
1.      Na rzutach poziomych parteru I piętra i poddasza pokazano wykaz pomieszczeń z powierzchniami pomieszczeń oraz wyszczególnieniem materiałów przewidzianych do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych, parkietów, gresów, granitogresów, ścian glazur, tynków malowania farbami akrylowymi, sufitów podwieszanych modularnych. Natomiast na rysunkach aranżacji pomieszczeń brak jest wykazów tabelarycznych z podaniem powierzchni poszczególnych rodzajów granitogresów 4 –ch rodzajów, glazury – 5 rodzajów sufitów podwieszonych 5 rodzajów. Z uwagi na powyższe prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej wystroju wnętrz o rozbicie w/w materiałów na poszczególne pomieszczenia z podaniem ich metrów kwadratowych i bieżących oraz rodzaje materiałów. Na podstawie zamieszczonych obecnie rysunków aranżacji nie sposób jest prawidłowe ich wyliczenie.
Odp. Wszystkie materiały związane z wykończeniem wnętrz zostały zamieszczone w projekcie.
 
2.      Brak jest szczegółowej części opisowej do rysunku nr 11/W i 12/W – aranżacja Sali Konferencyjnej. W przedmiarze robót budowlanych poz. nr 69 AW dostawa i montaż stołu rady Gminy wg. Rys. detali 38.349 m2. na w/w rysunku pokazane są elementy stołu rady Gminy, które są zwymiarowane w przedmiarze robót oraz część foteli, natomiast brak jest w przedmiarze robót pozostałej ilości foteli, komód oraz innych mebli. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz szczegółowej części opisowej.
Odp.  Należy przyjąć zakres wyposażenia zgodny z przedmiarem.
 
3.      Na rysunku nr 17/W łazienka dla niepełnosprawnych pokazany jest wymiar lustra szerokość 102 cm, zaś w części opisowej lustro o wymiarach 540X 600 mm gr. 6 mm. Prosimy o wyjaśnienie w/w/ pozycji.
Odp. Należy zastosować lustro o regulowanym kącie nachylenia o wym 540x600 mm.
 
4.      Na rys. nr 16/W, 18/W, 19/W, 20/W – w łazienkach pokazane są lustra oraz blaty pod umywalki. W przedmiarze robót nie zostały one ujęte. Czy należy dodatkowo je wycenić? O ile tak prosimy podanie ich ilości oraz podstawy wyceny.
Odp. W łazienkach należy zastosować lustra i blaty pod umywalki zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.
 
5.      Poz. nr 17 przedmiaru robót budowlanych licowanie ścian płytkami glazurą w przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej mocowania listew maskujących przy glazurze. Prosimy o uzupełnienie w przedmiarach robót brakujących pozycji z podaniem mb listew maskujących oraz podstawy wyceny.
Odp. Nie można stosować listew maskujących przy glazurze.
                       
                        /-/ Elżbieta Rosińska
                         Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 04.12.2009r.
 
IG.341-15/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-15/09 nawykonanie robót w wewnątrz nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowiewyjaśniam zapytania:
Zapytanie nr 1.
1.      W projekcie wykonawczym systemu CCTV istnieje zapis: ,,Wszystkie urządzenia do obróbki i transmisji sygnału wideo umieścić w szafie RACK 42U” Szafa nie została ujęta w przedmiarze robót. W szafie ujętej w przedmiarze okablowania strukturalnego nie ma miejsca na urządzenia CCTV. Czy w wycenie systemu CCTV należy uwzględnić dostawę i montaż wspomnianej w projekcie CCTV szafy 19” 42u?
Odp. Tak
2.      W zestawieniu podstawowych urządzeń i materiałów znajdującym się w projekcie systemu CCTV znajduje się pozycja ,,korytko kablowe BAKS z uchwytami” typ 50 x 42 – ilość 180 m. w przedmiarze robót do systemu CCTV nie ma pozycji dotyczącej montażu koryt kablowych. Czy w wycenie systemu CCTV należy uwzględnić dostawę i montaż koryt kablowych BAKS z uchwytami typ 50X42 w ilości 180 m?
Odp. Tak
3.      W projekcie okablowania strukturalnego została zaprojektowana szafa kablowa KRONECTION BOX III z zamkiem 6437 1 020-21, która nie została ujęta w przedmiarze. Czy w wycenie systemu okablowania strukturalnego należy uwzględnić dostawę i montaż wspomnianej szafki KRONECTION BOX?
Odp. Tak.
Zapytanie nr 2.
 
I. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
1.      Załączony do SIWZ przedmiar robót nie zawiera pozycji na montaż korytek kablowych i uchwytów. W zestawieniu materiałów w punkcie 1.7 projektu jest koryto kablowe BAKS z uchwytami 50x42 - 180 metrów Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na montaż korytek kablowych.
Odp. W przedmiarze należy ująć koryto kablowe BAKS z uchwytami 50x42 wraz z montażem - 180 metrów.
 
2.      Załączony do SIWZ przedmiar robót nie zawiera pozycji na próby funkcjonowania urządzeń CCTV.
 
 
Podstawa
Opis
jm
obmiar
KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
szt.
15
KNRAL-01 0501-02 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
szt.
9
KNR AL-01 0501-03 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
szt.
2
KNRAL-01 0502-10 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami rejestratora
szt.
1
KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
szt.
2
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na próby funkcjonowania urządzeń CCTV.
Odp. 
W przedmiarze należy ująć:
Podstawa
Opis
jm
obmiar
KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
szt.
15
KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
szt.
9
KNR AL-01 0501-03 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
szt.
2
KNR AL-01 0502-10 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami rejestratora
szt.
1
KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
szt.
2
 
 
II. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
 
1.      W projekcie jest:
- puszka podtynkowa 2-modułowa KRONE 9101 3 012-40 – szt. 158
- ramka 2-modułowa KRONE 9101 2 202-00   – szt. 158 
- uchwyt 2-modułowy KRONE 9101 2 102-00 – szt. 158
gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ45-KM8 kat.6 KRONE 6690 1 740-01– szt. 158
W przedmiarach jest:
- puszka podtynkowa 2-modułowa KRONE 9101 3 012-40– szt. 128
- ramka 2-modułowa KRONE 9101 2 202-00– szt. 128
- uchwyt 2-modułowy KRONE 9101 2 102-00– szt. 128    
- gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ45-KM8 kat.6 KRONE 6690 1 740-01 – szt. 128
Jaką ilość puszek, ramek, uchwytów i gniazd należy przyjąć do wyceny?
Odp. Należy przyjąć ilości uwzględnione w przedmiarze
 
2.      W przedmiarach brak jest złącza przelotowego SK-ZP(KRONECTION BOX III z zamkiem 6437 1 020-21) Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na montaż SK-ZP(KRONECTION BOX III z zamkiem 6437 1 020-21)
 
Odp.  SK-ZP(KRONECTION BOX III z zamkiem 6437 1 020-21) należy ująć w wycenie
 
3.      W przedmiarach i części opisowej do projektu jest szafa SZB-017-1AAA-10-0000 natomiast na rysunku nr 5 jest szafa SZBSE-005-4A 11-1. Jaką szafę należy przyjąć do wyceny?
Odp. Należy przyjąć WZ-SZB-017-1AAA-10-0000-011
 
4.      Na elewacji szafy GPD (rys. nr 5) jest półka stała ZPAS SZB-00-00-24/1 której jest brak montażu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na montaż półki stałej ZPAS SZB-00-00-24/1.
Odp.  Należy ująć półkę w wycenie
 
III. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
 
1.      Proszę o potwierdzenie iż w systemie System Sygnalizacji Włamania i Napadu należy zastosować zasilacz CS62/65Ah i moduły dystrybucji zasilania AWZ531.Zastosowanie ww. zasilaczy spowoduje iż System Sygnalizacji Włamania i Napadu nie będzie spełniał klasy zabezpieczenia 3.
Odp. W przypadku spełnienia wymogów nowej normy EN50131-1:2004 stopień 3, należy zastosować zasilacz Galaxy P025 lub Galaxy P026 wyposażony w odpowiedniej pojemności akumulatory.
 
2.      W zestawieniu materiałów i przedmiarach są moduły dystrybucji zasilania AWZ531, natomiast nie ma ich w dokumentacji. Proszę o podanie gdzie i w jaki sposób mają być zainstalowane moduły dystrybucji zasilania AWZ531.
Odp. Moduły dystrybucji napięć AWZ831 posiadają 8 niezależnych zabezpieczonych wyjść, moduły należy zamontować w zabezpieczonych obudowach modułów rozszerzeń  GALAXY, w taki sposób aby każda czujka wymagająca zasilania była podłączona z niezależnego wyjścia modułu dystrybucji. Szczegóły połączeń są w dokumentacji technicznej.
 
3.      Zastosowane w projekcie moduły rozszerzeń z zasilaczem PO 15 zostały wycofane ze sprzedaży przez producenta proszę o podanie jakie moduły rozszerzeń z zasilaczem należy przyjąć do wyceny.
Odp. Należy zastosować moduły rozszerzeń z zasilaczem typu Power RIO boxed Symbol P026
 
4.      Zastosowane w projekcie klawiatury LCD MK7 CP027 zostały wycofane ze sprzedaży przez producenta proszę o podanie jakie klawiatury należy przyjąć do wyceny.
 
Odp. Należy zastosować klawiaturę MK7 Symbol CP037
 
 
 
                        /-/ Elżbieta Rosińska
                         Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego


Michałowo, 04.12.2009r.
 
IG.341-15/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IG.341-15/09 nawykonanie robót w wewnątrz nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowiewyjaśniam zapytania:
Zapytanie nr 1.
Dodatkowe informacje Zał. Nr 5 do SIWZ:
Pkt. 2 Prosimy o podanie podstawy wyceny – podłogi w pokoju burmistrza, sali konferencyjnej i sali ślubów z drewna egzotycznego o pow. 220,40 m2.pkt.
Odp. Wyceniamy na podstawie wyceny własnej. Podane ilości należy traktować jako dodatkowe pozycje wyceny.
Pkt. 12. prosimy o podanie numeru pozycji przedmiaru robót elektrycznych w której należy uwzględnić oprawy oświetleniowe.
Odp. Z uwagi na rozbieżności między projektem a przedmiarem oprawy oświetleniowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
Pkt. 13 której nr pozycji przedmiaru robót dotyczą płyty gładkie napinane?
Odp. Dotyczy poz. 20 przedmiaru robót (cześć roboty budowlane).
Pkt.14 której nr pozycji przedmiaru robót dotyczą płyty gipsowe Farmacel na poddaszu.
Odp. Dotyczy pozycji z przedmiaru docieplenie poddasza.
Pt. 17 prosimy o podanie numeru pozycji przedmiaru robót elektrycznych w których należy przyjąć wyszczególnione pozycje – oprawy.
Odp. Należy przyjąć jako dodatkowe pozycje.
Pkt. 18 prosimy o podanie numeru pozycji przedmiaru robót elektrycznych w których należy przyjąć wyszczególnione materiały elektryczne / sterowniki.
 Odp. Podane ilości stanowią sumę sterowników konieczną do uwzględnienia w wycenie.
Pkt.20 prosimy o podanie w którym przedmiarze robót elektrycznych należy przyjąć pozycję nr 8 przykręcenie do gotowych otworów korytek 300x 100 mm pozycja nr 8 w istniejących przedmiarach robót elektrycznych nie dotyczy przykręcania korytek?
Odp. Dotyczy przedmiaru instalacja okablowania strukturalnego.
Zapytanie nr 2.
 
1.      Poz. nr 64 przedmiaru robót budowlanych – tynki mineralne nakładane są w prążki w sali konferencyjnej – 47.754 m2. W pozycji nie ujęta została warstwa zbrojąca pod tynk mineralny, którą należy wykonać. Prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Odp. Należy wykonać tynk zgodnie z zaleceniami producenta tynku.
 
Zapytanie nr 3.
  1. Czy w wycenie przedmiotu zamówienia należy ująć dwie drabiny stalowe prowadzące na wieże? Jeśli tak, to proszę podać ich parametry.
Odp. Drabiny stalowe zostały wykonane.
 
  1. Proszę podać technologie wykończenia ścian nad glazurą w łazienkach oraz obmiar tych robót.
Odp. Ściany nad glazurą są tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami akrylowymi.
 
  1. Z czego należy wykonać blaty pod umywalki, proszę podać także obmiar?
Odp. Blaty pod umywalki wykonane są z płyt g-k wodoodpornej na stelażu systemowym i obłożone glazurą
 
  1. Czy poz. nr 4 przedmiary ,,Docieplenie poddasza” należy wyzerować? Z udzielonego ,,Zapytania nr 2” wynika, że ściany poddasza zostały już ocieplone i otynkowane.
Odp. Nie.
Zapytanie nr 4.
  1. Czy drzwi Ds. należy ująć w wycenie (drzwi do pom. 2/7 i 2/22)? W wykazie stolarki nie podano ilości sztuk w/w drzwi.
Odp. Drzwi DS. należy ująć w wycenie.
 
  1. Czy w sanitariatach oznaczonych nr 1/14, 2/19, 2/20, ¾, i 3/5 należy wycenić blaty pod umywalki? Brak jest w udostępnionej dokumentacji aranżacji w/w pomieszczeń.
Odp. W sanitariatach należy wycenić blaty pod umywalki zgodnie z projektem.
 
Zapytanie nr 5.
1.      Czy drzwi przeciwpożarowe należy ująć w wycenie wg wykazu stolarki?
Odp. Należy przyjąć drzwi p.poż zgodnie z wykazem stolarki.
Zapytanie nr 6.
  1. Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania stołu w gabinecie Wójta.
  2. Proszę o wykaz wyposażenia, które należy wykonać, lub wbudować, a którego nie ma w przedmiarze robót. Prośba moja podyktowana jest odpowiedzią Państwa na zapytania nr 4 pkt. 2 i zapytania nr 5 pkt. 1. Wyposażenie w postaci stołu w gabinecie Wójta nie jest ujęte w przedmiarze robót. W związku z powyższym, można domyślać się, że istnieje inne wyposażenie które należy wykonać według rysunków poglądowych wyposażenia i aranżacji pomieszczeń.
Odp. Należy wykonać stół w gabinecie wójta i stół rady gminy.
 
W nawiązaniu do wyjaśnienia wcześniejszych informuje, że sufity podwieszane powinne być wykonane zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu aranżacji wnętrz.
 
W załączeniu brakujący plik - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do pobrania .
 
 
                        /-/ Elżbieta Rosińska
                         Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-16