Zamówienie Nr IG.341-14/09 z dnia 2009-11-12 - Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola.

Tytuł Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola.
Numer IG.341-14/09
Data wydania 2009-11-12
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola.
Numer ogłoszenia: 206431 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Wola.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (około 100 szt.) we wsi Nowa Wola wraz z oczyszczalnią biologiczną o poj. ok. 50 m3/dobę (z wyłączeniem oczyszczalni kontenerowej lub roślinno-biologicznej). Przewiduje się dwa etapy projektowe. Zamawiający zaleca zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej na działkach będących własnością osób prywatnych. W przypadku braku możliwości lokalizacji sieci na działkach prywatnych po uzgodnieniu z zamawiającym może nastąpić zmiana usytuowania sieci kanalizacyjnej. Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień t.j. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j. a)wykonali w okresie ostatnich co najmniej 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 4 prace projektowe (odpowiadające przedmiotem zamówienia): w tym 2 prace dotyczące oczyszczalni i 2 prace dotyczące sieci kanalizacyjnej o wartości brutto co najmniej 30 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia oraz załączą opinie dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni wydanej przez jej administratora (wg załącznika do SIWZ), b)wykonawca powinien posiadać uprawnienia projektowe umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j.: a)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1.nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1do 4. 2.podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1.jest niezgodna z ustawą, 2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5.została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2.w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)zaświadczenie stwierdzające posiadane uprawnienia budowlane do projektowania. 3.wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich co najmniej 3 lat - przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 4 prac projektowych (odpowiadające przedmiotem zamówienia): w tym 2 prace dotyczące oczyszczalni i 2 prace dotyczące sieci kanalizacyjnej o wartości brutto co najmniej 30 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia oraz załączą opinie dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni wydanej przez jej administratora (wg załącznika do SIWZ), 4.polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5.dokument o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 13 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
/-/ Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa

Metryka strony

Udostępniający: Roman Klinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-12