Tytuł - roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00). Numer ogłoszenia: 365830 - 2009
Numer IG.341-13/09
Data wydania 2009-10-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IG.341-13/09
 - roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00).
Numer ogłoszenia: 365830 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki - Nowosady - Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km 0+000,00 do km 0+300,00).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać-złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty, z zaznaczeniem (Oryginał wadium przetargowego) w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty.Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa wart. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarant powinien zobowiązać się do wypłaty wadium w następujących przypadkach: - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, - gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wykonawca, który przedłoży ofertę nie zabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a)prowadzoną działalność gospodarczą w ww zakresie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej, 2.posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a)wykonali w okresie pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 180 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1.nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1do 4. 2.podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1.jest niezgodną z ustawą, 2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5.została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji 3.Dowód wniesienia wadium. 4.Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji. 5.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym co najmniej dwie roboty o wartości brutto co najmniej 180 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji. 7.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a)polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, pokój nr 13 sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-20