Tytuł Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Numer ogłoszenia: 158721 - 2009
Numer IG.341-10/09
Data wydania 2009-09-17
Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 158721 - 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie w ramach projektu p.n. Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać/złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty, z zaznaczeniem (Oryginał wadium przetargowego) w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarant powinien zobowiązać się do wypłaty wadium w następujących przypadkach: -jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, -gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wykonawca, który przedłoży ofertę nie zabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j. a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 400 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. (wg załącznika do SIWZ), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: t.j.: a)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1do 4. - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1.jest niezgodną z ustawą, 2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5.została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat - przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali w okresie pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 400 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. (wg załącznika do SIWZ), 4.polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego);.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16 - 050 Michałowo, ul. Wąska 1, pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, 16 - 050 Michałowo, ul. Wąska 1, sekretariat pok.13.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja dofinansowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Numer umowy 00056-6922-UM1000134/09, tytuł projektu: Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie..
 
 
Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Dnia 06.10.2009r. - dodano wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania (Link)

Dnia 07.10.2009r. - dodano wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania(Link)

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-17