Tytuł Wykonanie nawierzchni dróg gminnych. Numer ogłoszenia: 157549 - 2009
Numer IG.341-9/09
Data wydania 2009-09-16
  Wykonanie nawierzchni dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 157549 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni dróg gminnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni dróg gminnych. Zamówienie będzie realizowane w ramach dwóch zadań: Zadanie A: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych na odcinkach: Imszar - Lewsze od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B, od drogi powiatowej Nr 1448 B do Rabinówki o łącznej pow. 12 010 m2. Zadanie B: Wykonanie nawierzchni w technologii utrwalenia powierzchniowego na drogach gminnych na odcinkach: od drogi wojewódzkiej nr 687 do wsi Tanica Dolna i od drogi wojewódzkiej nr 686 do wsi Łuplanka Stara o łącznej pow. 12 800 m2..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 5.000 zł, słownie: pięć tysiące złotych. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert: w pieniądzu, na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać-złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty, z zaznaczeniem (Oryginał wadium przetargowego) w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty.Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarant powinien zobowiązać się do wypłaty wadium w następujących przypadkach: - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, - gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wykonawca, który przedłoży ofertę nie zabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzoną działalność gospodarczą w w/w zakresie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej, 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) wykonali w okresie pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł każda, co potwierdzą dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Uproszczony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 5. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym co najmniej dwie roboty o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 7. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: a) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień składania ofert. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Wymagania w stosunku do podmiotów występujących wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 5a). 3. Warunki dotyczące wymaganego doświadczenia, posiadanego potencjału technicznego i osobowego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej badane będą łącznie - dokumenty określone w pkt. 6a) i 7a) winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem (za zgodność z oryginałem), za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-16