Tytuł Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer Nr IG.341 08/09
Data wydania 2009-07-08
Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, faks 085 7131777.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Krytej Pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Krytej Pływali w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie o powierzchni zabudowy 1 417,80 m2 , powierzchni użytkowej 2 919,30 m2 , kubaturze obiektu 16 434,80 m3. Szczegółowy opis zadania znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000 zł,na warunkach opisanych w SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, t.j. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane, sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na łączną wartość min. 30,0 mln zł, w tym przynajmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie krytej pływalni o wartości wykonanych robót min. 10,0 mln zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 1.3. Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 1.4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j.; a) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, d) osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający wymaga, aby osoby, od których wymagane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j.: a) osiągnęli w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) łączną wartość ze sprzedaży z działalności podstawowej w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów zł.). b) Osiągnęli wskaźnik płynności finansowej liczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych (aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe) za ostatni rok obrotowy wyższy lub równy 1,2. c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 10.000.000,00 zł. (słownie dziesięć milionów zł.) Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego); d) posiadają środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie ww warunek. [UWAGA: w przypadku przestawienia wymaganych kwot w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą kwotę na PLN po kursie średnim waluty opublikowanym w tabeli kursów NBP z wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert]. 1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat - przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na łączną wartość min. 30,0 mln zł, w tym przynajmniej dwie roboty o wartości min. 10,0 mln zł każda (wg załącznika nr 5 do SIWZ), 1.4. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 1.5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 1.6. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, t.j.: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kierownika budowy), b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzającymi przynależność tych osób do izby, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów. 1.7. rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 1.8. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.9. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 10.000.000,00 zł. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego); Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca a siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo pokój nr 2 według zasad określonych w SIWZ..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, sekretariat, pokój nr 13.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, Numer projektu WND-RPPD.03.01.00-20-010/08, tytuł projektu: Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie..
Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP nr: 229536 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009.

 

Dokumentacja przetargowa - projekty i przedmiary pod adresem:

http://79.188.96.226/

 


 

Michałowo, 20.07.2009r.
 
IG.341-08/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
 
Zapytanie nr 1
1. Czy zapis w SIWZ pkt. 5.5 ust. b) dopuszcza do złożenia oferty przez oferenta, który osiągnął wskaźnik płynności finansowej za ostatni rok w wysokości 1,18 (zgodnie z zasadami arytmetyki po zaokrągleniu wskaźnik wynosi 1,2)?
Odp.Zamawiający dopuszcza zgodnie z zasadami arytmetyki zaokrąglenie wskaźnika płynności finansowej do jednego miejsca po przecinku.
Zapytanie nr 2
1.      Czy istnieje możliwość udostąpienia dokumentacji projektowej w wersji AutoCad? Wersja PDF udostępniona przez państwo zawiera błędy, które powodują brak możliwości jej odczytania.
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w formacie AutoCad.
2.      Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji programu kosztorysowego NORMA PRO. Taka wersja elektroniczna będzie bardzo pomocna przy przygotowaniu oferty.
Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji programu kosztorysowego NORMA PRO.
3.      Czy dokumentacja projektowa z roku 2004 jest aktualna i nie zawiera uaktualnień?
Odp. Dokumentacja została uaktualniona.
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


 

 
 
 
Michałowo, 27.07.2009r.
  
IG.341-08/09
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
Zapytanie nr 1
1. Prosimy o wyjaśnienie czy wykazanie robót budowlanych zgodnie z załącznikiem do SIWZ nr 5 uwaga nr 1 stanowiąca jej integralna część Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w kwestii posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
 
Odp.
a) Zamawiający wprowadza w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt.6.3 następujący zapis: ,,wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat -przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane, sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na łączną wartość min. 30,0 mln zł, w tym przynajmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie krytej pływalni o wartości wykonanych robót min. 10,0 mln zł.(wg załącznika nr 5 do SIWZ)”.
 b) Zmienia się załącznik do swiz nr 5. Do pobrania link.
Zapytanie nr 2
1.              W części opisowej projektu instalacji elektrycznych w punkcie 10 opisana została instalacja głośnikowa. W związku z brakiem danych technicznych głośników, wzmacniacza, tunera FM oraz odtwarzacza CD prosimy o potwierdzenie, że oferta ma obejmować wykonanie
orurowanie pod potrzeby instalacji nagłośnienia.
Odp. W ofercie przyjąć orurowanie na potrzeby instalacji nagłaśniającej.
2.              W związku z informacją z załącznika nr 1 do SIWZ „Przedmiotem zamówienia objęta jest
wyłącznie ta część instalacji która jest niezbędna do funkcjonowania pływalni. Pozostały
zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia."
Prosimy o potwierdzenie że w oferta ma nie
obejmować oświetlenia zewnętrznego.
Odp. W ofercie nie ujmować kosztu oświetlenia zewnętrznego.
3.              W związku z informacją z załącznika nr 1 do SIWZ „Przedmiotem zamówienia objęta jest
wyłącznie ta część instalacji która jest niezbędna do funkcjonowania pływalni. Pozostały
zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia."
Prosimy o potwierdzenie że w oferta ma nie
obejmować nagłośnienia placu boiska sportowego.
Odp. W ofercie nie należy ujmować nagłośnienia placu boiska sportowego.
4.      Prosimy o potwierdzenie, że w zakres instalacji telefonicznej wchodzi wykonania orurowania zakończone puszką podtynkowa.
Odp. W zakresie wykonania ująć wykonanie orurowania zakończonego puszką podtynkową.
5.              W części opisowej projektu instalacji elektrycznych w punkcie 9 opisana została instalacja
zegaru basenowego. W związku z brakiem danych technicznych zegara basenowego prosimy o potwierdzenie, że oferta ma obejmować wykonanie okablowania w pod potrzeby w/w instalacji.
Odp. W ofercie należy przewidzieć instalacje związane z zegarem basenowym.
6.              Prosimy o potwierdzenie, że w zakres systemu nadzoru TV wchodzi wykonanie orurowania.
Odp. Dla potrzeb nadzoru TV przewidzieć orurowanie. 
Zapytanie nr 3
1. W zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej dokumentacji, w folderze 30 znajduje się nieczytelny schemat tablicy kotłowni TK1. Prosimy o udostępnienie czytelnej dokumentacji.
Odp. Na serwerze Zamawiającego został umieszczony w folderze nr 30 nowy plik w lepszej jakości.
 
2. Czy rozdzielnica TW, o której mowa w projekcie instalacji elektrycznej, wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie schematów tej rozdzielnicy.
Odp. Rozdzielnica TW jest ujęta w dostawie windy.
 
3. Czy słupy oraz oprawy oświetleniowe oświetlenia terenu wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to w jakich ilościach?
Odp. Nie.
 
4. W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują oprawy SALA 1x18W IP44 szt. 13 natomiast na rysunkach widocznych jest 14 opraw tego typu. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
5. W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują oprawy GCN 2x18 z szybą szt. 10 natomiast w przedmiarze i na rysunkach widocznych jest 13 opraw tego typu. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
6. W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują oprawy GCN 2x18 EVG IP44 szt. 41 natomiast na rysunkach widocznych jest 51 opraw tego typu. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
7. W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują Kinkiety KAPLIC 1x26W szt. 2 natomiast w przedmiarze i na rysunkach widoczne są 4 oprawy tego typu. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
8. W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują oprawy ewakuacyjne z piktogramem szt. 12, w przedmiarze natomiast występuje 13 opraw ewakuacyjnych, a na rysunkach widocznych jest 14 opraw tego typu. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
9.W zestawieniu materiałów stanowiącym część Projektu instalacji elektrycznej występują układy zasilania awaryjnego kpl. 74 natomiast na rysunkach widocznych jest 79 opraw z modułami awaryjnymi. Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z projektem.
 
10. W przedmiarze instalacji elektrycznej (folder 29), poz. 91,92,93 brak jest określenia typów przewodów. Jakie typy przewodów i w jakich ilościach należy uwzględnić w tych pozycjach? Łączna ilość przewodów podana w przedmiarze różni się od ilości przewodów podanej w zestawieniu materiałów.
Odp. Zgodnie z projektem.
 
 
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 

 
Michałowo, 27.07.2009r.
 
IG.341-08/09
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
Dotyczy: budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie,
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j., 2007r. nr 223, poz. 1655 z póz. zm.), w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.
 
Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 07.08.2009r.
Termin otwarcia ofert: 07.08.2009r.
 ( w SWIZ ,,zapis 31.07.2009r.” zastępuję się datą ,,07.08.2009r.”)
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
 
      
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 

 


 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 255446 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229536 - 2009 data 08.07.2009 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 229536-2009 z dnia 2009-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Michałowo
Budowa Krytej Pływali w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie o powierzchni zabudowy 1 417,80 m2 , powierzchni użytkowej 2 919,30 m2 , kubaturze obiektu 16 434,80 m3. Szczegółowy opis zadania znajduje się...
Termin składania ofert: 2009-07-31
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7131777, fax. 085 7131777.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
  • W ogłoszeniu jest: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3. wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat - przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na łączną wartość min. 30,0 mln zł, w tym przynajmniej dwie roboty o wartości min. 10,0 mln zł każda (wg załącznika nr 5 do SIWZ),.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3 wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat -przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane, sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na łączną wartość min. 30,0 mln zł, w tym przynajmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie krytej pływalni o wartości wykonanych robót min. 10,0 mln zł.(wg załącznika nr 5 do SIWZ)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, sekretariat, pokój nr 13..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, sekretariat, pokój nr 13..
/-/ Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa
 

 


 

 
IG.341-08/09
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
Zapytanie nr 1
1. W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum, to czy wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej na żądaną kwotę może wnieść lider czy musi być wniesione wspólnie przez wszystkich konsorcjantów wymienionych z nazwy.
Odp. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej przez LIDERA KONSORCJUM. W gwarancji ubezpieczeniowej musi się znaleźć się zapis, z którego musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze żądanie zobowiązanie do wypłaty kwoty wadium Zamawiającemu.
Zapytanie nr 2
1. W załączonych przedmiarach bark pozycji dotyczących wykonania oprzewodowania oraz montażu zegara basenowego i gniazda do połączenia pulpitu sterowania zegarem basenowym. Czy wymieniony zakres robót należy uwzględnić w wycenie?
Odp. TAK
2. W załączonych przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania zasilania, oświetlenia, oraz gniazd windy . Czy wymieniony zakres robót należy uwzględnić w wycenie?
Odp. TAK
3. Na planie sytuacyjnym zaznaczono oświetlenie boiska. Powyższego brak w przedmiarach. Proszę o określenie czy oferent powinien w cenie oferty ująć roboty związane z oświetleniem boiska.
Odp. NIE
4. Proszę o sprecyzowanie co znaczy ,,funkcja stopera” z poniższego tekstu zamieszczonego w projekcie instalacji elektrycznych sieci wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji niskoprądowych:
Wypis z projektu technicznego: ,,9. Instalacja zegara basenowego. Na hali basenu przewidziano zegar basenowy, zegar umożliwia: pomiar czasu w trybie 24 h, odmierzanie daty, pomiar temperatury wody, powietrza oraz posiadania funkcje stopera. Okablowanie pomiędzy zegarem a poszczególnymi czujnikami wykonać przewodami ekranowymi. Kable prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych. Czujnik temperatury wody przewidziano w piwnicy w urządzeniach obiegu wody. Czujniki temperatury powietrza na ścianie w wewnątrz hali i na zewnątrz. Zainstalowane zostaną dwa gniazda dla podłączenia pulpitu sterującego jedno w hali basenu a drugie w pomieszczeniu ratowników.”
Odp. Stoper (def.) — urządzenie podobne do zegarka, jednak jego głównym zadaniem jest pomiar czasu pomiędzy dwoma określonymi momentami. Typowy stoper basenowy treningowy posiada tarczę czasomierza (np. 80x80cm) z czterema różnokolorowymi wskazówkami umożliwiającymi pomiar czasu na czterech torach jednocześnie, zasilanie 230 V. Pozostałe wymagane funkcje (czas rzeczywisty, data, temp. wody w nieckach, temp. powietrza wewn. i zewn.)mogą być realizowane na tablicy świetlnej zsynchronizowanej odbiornikiem DCF 77.5 KHz lub GPS, sterowanie pilotem. Powyższe stanowi typową instalację basenową.
Zapytanie nr 3
1.              Czy w wycenie należy   uwzględnić   system ESOK (system zarządzania obiektami   sportowo - rekreacyjnymi), jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiarów na podstawie których należy wycenić system?
Odp. NIE
2.              Czy szafki dwuczłonowe w przebieralniach należy wykonać jako metalowe czy z wypełnieniem płytami HPL?
Odp. Konstrukcja szafek – HPL
3.              Jakiego   typu   zamki   przewiduje   Zamawiający w   szafkach   przebieralni,   magnetyczne   otwierane identyfikatorem (tzw. transponderem) czy tradycyjne otwierane kluczykiem?
Odp. Kluczyk mocowany do bransoletki (możliwość zapięcia na przegubie dłoni) – wg typowych rozwiązań dla obiektów basenowych.
4.      Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie hali basenowej, basenu i brodzika we wszystkie urządzenia stałe i przenośne wymienione w opisie architektonicznym na str. 28 i 29, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów gdyż nie ujęto w przedmiarze wszystkich elementów takich jak np. osprzęt brodzika związany z atrakcjami wodnymi czy też np. krzesełka, leżaki wypoczynkowe, zieleń sztuczna?
Odp. Należy uwzględnić wyposażenie stałe (wg. p. A), wyposażenie pomieszczeń sanitarnych zgodnie z opisem architektonicznym
5.              W jakiej technologii i z jakiego drewna należy wykonać okładzinę elewacji z listew drewnianych impregnowanych?
Odp. Deski elewacyjne na ruszcie drewnianym – zgodnie z sztuką montażową. Stosować drewno odporne na warunki zewnętrzne w klasie A, wilgotność do 16%. Zabezpieczenie drewna stosownie do rodzaju i jego odporności na warunki atmosferyczne:
np.:
            -   modrzew syberyjski – wystarczy tylko olejowanie,
            - świerk skandynawski - drewno świerkowe zastosowane na zewnątrz bezwzględnie wymaga malowania. Sam proces obróbki (suszenie w wysokiej temperaturze oraz gładkie czterostronne struganie-bez ostrych krawędzi) pozwala pozbyć się takich niebezpieczeństw jak np. grzyb, pleśń czy insekty. Drewno należy jednak zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, przede wszystkim deszczu i promieni słonecznych, oraz grzybów i insektów. Gruntowanie wgłębne, malowanie farbami i lakierami transparentnymi. W tym celu należy stosować farby/lakiery zawierające filtr UV i pozostawiające otwarte pory w drewnie. Drewno należy zabezpieczyć z obu stron (od strony widocznej co najmniej dwie warstwy).
6.              Prosimy o uściślenie jakie płytki przewiduje Zamawiający do wykończenia niecki głównej basenu? Czy zgodnie z rysunkiem „Detal wykończenia basenu" AGROB-BUCHTAL czy zgodnie z rysunkiem „Rzut i przekrój niecki basenowej" CASALGRANDE PADANA?
Odp. System basenowy - Casalgrande Padana (lub równoważne).
7.              W opisie technicznym do projektu konstrukcyjnego mówi się o malowaniu antykorozyjnym,
natomiast w przedmiarze robót budowlanych w pozycji 108 jest mowa o malowaniu zestawem
farb ogniochronnych bez podania klasy odporności ogniowej. Prosimy o doprecyzowanie
jakiego rodzaju zabezpieczenia należy wykonać na stalowej konstrukcji dachu.
Odp. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie oraz zestawem ognioochronnym – klasa odporności ogniowej R30.
8.             Pozycja 350 przedmiaru robót budowlanych dotyczy częściowo oszklonej platformy dla
niepełnosprawnych np. Schindler. Rysunek „Założenia techniczne i wytyczne projektowe
windy" dotyczą windy SMART 630 1TR90 1100x1400 TSW120. Z posiadanych przez nas
informacji wynika, że opisany model nie jest już dostępny w sprzedaży a jego konstrukcja nigdy
nie była przeszklona. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opisy przeszklenia
części szybu windowego oraz podanie przykładowego modelu i wyposażenia kabiny windowej
celem wyznaczenia standardu wykonania.
Odp. Przywołane w opisie informacje są jedynie charakterystyczne ze względów założeń projektowych. Projektowany dźwig winien spełniać założenia:
- dźwig osobowy o napędzie elektrycznym, bez maszynowni, 3-przystankowy, o zakładanym min. udźwigu Q=630 kg / 8osób, przeszklony,
- dostosowany do transportu wózka inwalidzkiego,
- szyb windowy w konstrukcji stalowej – wypełnienie konstrukcji szkłem bezpiecznym (szyb przeszklony).
- uwaga: dopuszcza się zastosowanie dźwigu z napędem hydraulicznym.
9.             Prosimy o podanie rodzaju i parametrów sauny o której mowa w pozycji 355 przedmiaru robót
budowlanych.
Odp. Sauna w wykonaniu indywidualnym (w ramach powierzchni przeznaczonej w projekcie), samonośna lub szalunek z izolacją termiczną na ściankach murowanych (wykończyć glazurą), min. wysokość wewnętrzna netto 220cm, trzy poziomy ław z podgłówkami, drzwi szklane przyciemniane, wyposażenie: piec do uniwersalnej sauny, wyposażony w generator pary umożliwiający realizację w kabinie sauny suchej, półparowej lub ziołowej, moc: ok. 12 kW z obudową, wyposażony w zewnętrzny sterownik do programowania trybu sauny, oświetlenie wewnętrzne, oraz pozostałe wyposażenie zgodnie programem (termometr, wilgotnościomierz, zegar do sauny, ruszt drewniany, cebrzyk drewniany z chochlą, itp.).
Zapytanie nr 4
Pytania dotyczące stolarki:
1. Kolor stolarki PCV, RAL 8007 czy 3020 czy 3000? Okleina czy malowane proszkowo?
Odp. RAL 3020 lub 3000, malowane proszkowo.
2. Współczynnik 1,3W/m2K w specyfikacji technicznej rozumiem, że dotyczy zestawu szklanego?
Odp. Dla zestawu okiennego.
3. Jaka klasa antywłamaniowa? Np. WK1? Jakie Szyby? Np. 44.4/16A/33.1?
Odp. Dla drzwi antywłamaniowych min. WK4, zalecane WK5.
4. Które okno ma być otwierane z poziomu podłogi?
Odp. Wg oznaczeń w wykazie stolarki – wszystkie te, które posiadają klamki na wysokości do 180 cm.
5. Pytanie odnośnie balustrad: z jakiego gatunku stali nierdzewnej należy wykonać balustrady?
Odp. Stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316.
 
 
 
            /-/ Elżbieta Rosińska
            Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 
 
 
 

 


 

 
Michałowo, 30.07.2009r.
 
IG.341-08/09
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
Zapytanie nr 1
1. Czy wyposażenie pomieszczeń 0/24 (odnowa biologiczna) i 0/25 (sauna) stanowi przedmiot przetargu? Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia (rodzaj, ilość) a także określenie typu sauny z podaniem parametrów.
 
Odp. Wyposażenie pom. odnowy biologicznej realizować zgodnie z projektem: ławeczki drewniane impregnowane, brodziki do chłodzenia stóp, natryski.
            Sauna w wykonaniu indywidualnym (w ramach powierzchni przeznaczonej w projekcie), samonośna lub szalunek z izolacją termiczną na ściankach murowanych (wykończyć glazurą), min. wysokość wewnętrzna netto 220cm, trzy poziomy ław z podgłówkami, drzwi szklane przyciemniane, wyposażenie: piec do uniwersalnej sauny, wyposażony w generator pary umożliwiający realizację w kabinie sauny suchej, półparowej lub ziołowej, moc: ok. 12 kW z obudową, wyposażony w zewnętrzny sterownik do programowania trybu sauny, oświetlenie wewnętrzne, oraz pozostałe wyposażenie zgodnie programem (termometr, wilgotnościomierz, zegar do sauny, ruszt drewniany, cebrzyk drewniany z chochlą, itp.).
            Wykonać pomieszczenia zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami dot. pomieszczeń mokrych, wyposażenie na poziomie pozwalającym na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
2. Przedmiar robót - instalacje sanitarne - zewnętrzne przyłącza wod.-kan. (wykaz dokumentacji lp.20 - folder 16) nie obejmuje przyłączy wod-kan. czy stanowią one przedmiot przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnianie przedmiaru.
Odp. Realizować wg projektu.
 
3. Czy zgodnie z załącznikiem do SIWZ przedmiarem robót teletechnicznych w ich zakres wchodzą tylko instalacje bez sprzętu i urządzeń?. Jeżeli osprzęt i urządzenia to prosimy o ich wykaz, ponieważ dokumentacja projektowa takiego wykazu nie zawiera.
Odp. System nagłośnienia hali basenowej obejmuje urządzenia instalowane w szafie 19” (zlokalizowanej w pomieszczeniu ratownika nr 0/19) klasy nie gorszej (lub równoważnej) niż:
 
- mikser foniczny 5xIN (MIC/AUX) IC AUDIO PRE-AMP 06,
- procesor audio Dynacord DSP 244,
- wzmacniacz mocy 2x380W/100V Dynacord DPA 4245,
- cyfrowy eliminator sprzężeń Sabine FBX 2400 PLUS,
- odtwarzacz płyt CD i plików MP3 Tascam CD01UPRO,
- odtwarzacz/.rejestrator płyt CD Taskam CD-RW901 SL,
- zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF Sennheiser EW 345 G2 (min. 2 mikrofony).
            Do nagłośnienia hali basenowej stosować zespoły głośnikowe tubowe krótkiego zasięgu dwudrożne 1x8”/1x0.75” z transformatorem o mocy 200W/100W.
            W pom. 0/19 zainstalować szafę 19” przenośną o wysokości 14U, w której znajdzie się mikser, procesor audio, wzmacniacz mocy, eliminator sprzężeń, odtwarzacz i rejestrator CD oraz odbiornik mikrofonów bezprzewodowych.
            Z pom. 0/19 linie prowadzić kablem typu YDY2x2.5 do głośników instalowanych w hali basenowej. Okablowanie prowadzić w rurkach RL22 podtynkowo.
            Dla potrzeb nagłośnienia zawodów sportowych należy przewidzieć stanowisko komentatora w rejonie siedzisk po prawej stronie wyjścia z szatni na halę basenową i przedłużyć do tego miejsca linie głośnikowe z pom. 0/19. Linie głośnikowe w pokoju ratownika i w hali basenowej zakończyć tabliczkami przyłączeniowymi w puszkach SWN.
            System powinien umożliwiać przeniesienie urządzeń nagłośnieniowych z pokoju ratownika do hali basenowej celem lepszej realizacji dźwięku w czasie zawodów sportowych.
            Pozostałe instalacje w hali basenowej zgodnie z projektem (w tym instalacja zegara i pomiarów czasów).
 
4. Przedmiar robót elektrycznych (wykaz dokumentacji lp.33 - folder 29)   nie obejmuje oświetlenia terenu. Prosimy o wyjaśnienie czy wchodzi ono w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Nie wchodzi w zakres zamówienia.
 
5. Czy wyposażenie pomieszczeń sanitarnych wymienione w pkt XIII Uwagi końcowe – Opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury; lustra łazienkowe, dystrybutory mydła w płynie, elektryczne suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc, wieszak na odzież jest przedmiotem przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp.    Wytyczne dotyczące wyposażenia:
- każda kabina WC ogólniedostępna: deska sedesowa wzmocniona, zamykany podajnik papieru toaletowego, zamknięcie z oznaczeniem, wieszak ścienny ubraniowy, szczotka klozetowa,
- każda umywalka ogólniedostępna: zamykany (zabezpieczony) dozownik mydła, lustro ścienne łazienkowe,
- elektryczna suszarka do rąk (max. jedna na dwie umywalki,)lub zamykany dozownik ręczników papierowych + kosz zamykany – wyłącznie w uzgodnieniu z inwestorem/użytkownikiem,
- suszarki do włosów: 14 szt. ściennych suszarek do włosów typu hotelowego, zlokalizowanych w pom. nr 0/04 (komunikacja) na ścianie bez okien, po 7 szt. po obu stronach korytarza – przejścia na halę basenową.
Całe   wyposażeniu w wykonaniu jak dla użyteczności publicznej.
 
 
Zapytanie nr 2
 
W związku ze zmiana odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych – w pierwszej wersji była rurka ciepła, aktualnie odzysk glikowy – proszę o udostępnienie uaktualnionych kart doboru central.
 
Zapytanie nr 3
1.      Dot. pkt. 6 SIWZ, Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w konsorcjum  są zobowiązani złożyć każdy z osobna oświadczenia i dokumenty zgodnie z pkt. 6 SIWZ:
Odp. TAK
 
 
 
  /-/ Elżbieta Rosińska
            Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


 

 
 
Michałowo, 31.07.2009r.
 
IG.341-08/09
 
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
 
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, zamawiający w celach pomocniczych dodaje przedmiar dotyczący przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Do pobrania link.
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


 
 
Michałowo, 03.08.2009r.
 
IG.341-08/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, zamawiający wyjaśnia zapytania:
Zapytanie nr 1
1. Proszę o podanie koloru RAL paneli Alucobond.
Odp. Należy przyjąć kolor RAL 9007.
 
2. Jakie będą wymiary poszczególnych paneli Alucobond ?
Odp. Wymiary (podziały) paneli zostaną uzgodnione z projektantem po sporządzeniu rysunków montażowych przez wykonawcę. Wymiary zgodne z technologią producenta oraz wytycznymi dla montażu poszczególnych systemów.
3. Jakie są kształty paneli Alucobond - czy tylko płaskie formatki, czy też walcowane?
Odp. Kształty należy dopasować do poszczególnych elementów budynku. Słupy – walcowane, obudowa dachu – kasetowe.
4. Cegła klinkierowa na elewacji TERCA PRESTIŻ ARTE (kolor szary) została wycofana z produkcji.  Proszę o podanie producenta i nazwy cegły klinkierowej na zamianę.
Odp. Należy przyjąć do oferty cegłę klinkierową w najbardziej zbliżonym kolorze i fakturze i własnościach nie gorszych od założonej w projekcie.
Zapytanie nr 2
1. Jaki szyb windy dla niepełnosprawnych należy przyjąć do wyceny - przeszklony czy nieprzeszklony ? W opisie technicznym projektu architektury podany jest szyb przeszklony, zaś wymiaru szybu na rysunkach nr 39 projektu konstrukcji i nr 35 projektu architektury dotyczą szybu nieprzeszklonego. Dźwig przeszklony wymaga innych wymiarów szybu, a w szczególności głębokości podszybia. Jeżeli szyb ma być przeszklony, to które ściany szybu mają być przeszklone i czy kabina windy też ma być przeszklona?
Odp. Do wyceny przyjąć przeszklony szyb windy dla niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniem architektonicznym: szyb windy całkowicie przeszklony i kabina także przeszklona. Wymiary podszybia dostosować do konkretnej windy – zgodnie z warunkami technicznymi.
Zapytanie nr 3
1. Rysunki architektoniczne przekrojów np. „Przekrój A-A” mówią o wykonaniu okładziny cokołu elewacji z płytek klinkierowych mrozoodpornych, natomiast rysunki elewacji przedstawiają wykonanie cokołu z cegły klinkierowej kolor wg katalogu TERCA – PRESTIŻ – ARTE. Prosimy o wyjaśnienie jaką okładzinę cokołu należy przyjąć w wycenie, czy zgodnie z rysunkami elewacji czy zgodnie z przekrojami? Jeżeli zgodnie z przekrojami to prosimy o określenie jakie płytki klinkierowe przewiduje Zamawiający (producent, typ, kolor, parametry techniczne).
Odp. Cokół:
- cegła klinkierowa w obszarze murów licowanych cegłą klinkierową,
- mrozoodporne płytki gresowe na pozostałych fragmentach cokołu. Należy przyjąć płytki nie gorsze niż:
- firma CAESAR seria ANTICHE PIETRE (lub równoważne) kolor najbardziej zbliżony do koloru cegły elewacyjnej, lub
- CASALGRANDE PADANA seria MARMOREA (lub równoważne) kolor jak wyżej.
Dopuszcza się wymiary płytek 15x15cm, 15x30cm, 30x30cm, 30x60cm.
Parametry techniczne wg producenta.
2. Cegły elewacyjne z kolekcji PRESTIŻ o nazwach FORUM i ARTE występujące na rysunkach elewacji nie są już produkowane przez firmę Wienerberger. Prosimy o doprecyzowanie jakie zamiennie cegły klinkierowe przewiduje Zamawiający?
Odp. Należy dobrać aktualnie produkowany asortyment cegły elewacyjnej, kolorystycznie, gabarytowo i fakturowo najbardziej zbliżony do rozwiązania projektowanego. Zastosowanie wybranego asortymentu zarówno płytek jak i cegły klinkierowej w trakcie realizacji musi być bezwzględnie uzgodnione z inwestorem.
3.Prosimy o wyjaśnienie czy platforma dźwigowa (kabina dźwigowa) ma być częściowo przeszklona czy w całości? Jeżeli częściowo przeszklona to, które ściany ma na myśli Zamawiający? Czy drzwi kabiny dźwigowej i szybu dźwigowego mają być również przeszklone?
Odp. Do wyceny przyjąć przeszklony szyb windy dla niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniem architektonicznym: szyb windy całkowicie przeszklony i kabina także przeszklona. Wymiary podszybia dostosować do konkretnej windy – zgodnie z warunkami technicznymi.
   
 
 
 /-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-09