Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY Kod CPV: 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-1 na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.
Numer IG.341-06/09
Data wydania 2009-06-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IG.341-06/09
PRZETARG NIEOGRANICZONY    Kod CPV: 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-1
 
Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie robót wewnątrz budynku
nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
 
I.                   Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu przysługuje odwołanie.
II.                Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
III.             Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych wewnątrz nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie (ul. Białostocka) w zakresie: robót wykończeniowych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji kotłowni i C.O., okablowania strukturalnego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.
IV.             Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Wąska 1 w godz. pracy urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz listownie.
V.                Termin realizacji zamówienia: 28.02.2010r.
VI.             Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:
 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,
b)     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.
 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostąpienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a)      W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
b)     Wykonawca w momencie złożenia oferty powinien zatrudniać osoby posiadające uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży objętej zamówieniem. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.
c)      Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 3 osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 10 pracowników fizycznych.
d)     Wykonawca dysponuje sprzętem budowlanym niezbędnym do wykonania zadania.             
 
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a)      Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowelub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
b)     Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową na minimum 50 % wartości ceny ofertowej brutto. Zdolność kredytową należy udokumentować opinią z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy.
 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:
a)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p.9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 
A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
VII.          Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:
a)      Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania zadania,
b)      Kosztorys ofertowy w postaci szczegółowej,
c)      oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,
d)     oświadczenie finansowe wraz ze sprawozdaniem finansowym lub PIT (za rok 2008r. lub 2007r.),
e)      wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,
f)       wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzających doświadczenie wykonawcy wraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że wykazane  roboty zostały wykonane należycie (referencje),
g)       wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)
h)      zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)
i)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j)        zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
k)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8, 9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
l)        oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.
VIII.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IX.             Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X.                Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych polskich). Oferent wnosi wadium według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
XI.             Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XII.          Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XIII.       Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.
XIV.       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
XV.          Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
XVI.       Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Burmistrz Michałowa, 16-050 Michałowo, ul. Wąska 1 i oznaczone: „Roboty  wykończeniowe UM w Michałowie”, „nie otwierać przed 30.06.2009r. godz. 10.15” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 30.06.2009r. do godz. 1000 .
XVII.    Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%). 
XVIII.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XIX.       Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2009r. pod numerem 88115 - 2009 na stronie www.portal.uzp.gov.pl
XX.          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2009r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad.
XXI.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
a)       Elżbieta Rosińska
b)       Roman Kalinowski
 
 
Michałowo, 04.06.2009r.
 
Burmistrz
/-/ Marek Nazarko

 

 


 

Michałowo, 23.06.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
 
1.              Czy należy wycenić wycieraczkę systemowa, jeżeli tak to prosimy o podanie typu i wymiarów ?
Odp. Tak. Należy wycenić wycieraczkę systemową z profili aluminiowych z wypełnieniem z tekstylnych wkładek czyszczących lub szczotek listwowych np. Polar Profil lub inne o pow. 4,5 m w zagłębieniu w wiatrołapie.
2.              Czy należy wycenić podłogi z parkietu – deski egzotyczne w pokoju wójta, Sali konferencyjnej i Sali ślubów, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i parametrów posadzki ?
Odp. Tak. należy wycenić podłogę z drewna egzotycznego wenge lub merbau, deski gr. minimum 15 mm, podłoga lakierowana o pow. 220,4 m2(sala ślubów, sala narad, pokój burmistrza).
3.              Czy należy przyjąć do wyceny szpachlowanie ścian i sufitów, jeżeli tak to prosimy o określenie ilości?
Odp. Tynki wewnętrzne: tynki gipsowe lub cementowo – wapienne kat. IV z wyprawą gładzią gipsową pomieszczeniach pom. suchych, cementowo – wapienne kat IV z wyprawą gładzią gipsową pomieszczeniach pom. mokrych, w pomieszczeniach pomocniczych tynki cementowo – wapienne kat. III na fragmentach tynki dekoracyjne wg projektu aranżacji wnętrz, w magazynie oleju tynk cementowo – wapienny na siatce stalowe dla podwyższenia odporności stropu do EI 120.
Tynki mają spełniać powyższe warunki. W przedmiarach w pomieszczeniach pomocniczych przyjęto tynki cementowo – wapienne kat. III a w pozostałych pomieszczeniach tynki gipsowe jednowarstwowe. Od wykonawcy zależy jaką technologie wybierze dla osiągnięcia płaszczyzny tych tynków jak dla kat. IV. Obmiar jest w poz. 11 przedmiaru robót budowlanych.
4.              Czy można przyjąć do wyceny materiały zamienne?
Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiadające aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią formą o której mowa w ustawie o normalizacji. Dla materiałów dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowaną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku ostatniej uzyskanej przez Wykonawcę aprobaty technicznej ITB. Wykonawca związany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. Materiały nie posiadające stosownych certyfikatów, atestów, aprobat i deklaracji zgodności nie mogą być wwożone na plac budowy. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i rozliczenie. Użyte w dokumentacji projektowo-architektonicznej i przedmiarze robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celupreferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ,,równoważnych” zamienników wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót nazwą producenta i/lub znakiem towarowym, jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w projekcie (przedmiarze).
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 


 

Michałowo, 25.06.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
Zapytanie nr 1
1.              Przedmiary zawierają roboty, które zostały zlecone w ramach wznoszenia budynku w stanie surowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy pominą je w wycenie, jeśli tak, które pozycje usunąć?
Odp. A) W przedmiarze robót dotyczących robót budowlanych usuwa się następujące pozycje: 29, 30, 31, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 oraz usunąć całą małą architekturę i trawniki. W poz.52 prawidłowy obmiar 40,40 m.
B) W przedmiarze robót instalacji wodno – kanalizacyjno usuwa się poz. 40, 41, 42, 43, 44.
C) W przedmiarze robót elektrycznych usuwa się dział instalacja odgromowa i uziemiająca (poz.223-237).
2.              Prosimy o wyjaśnienie wg którego przedmiaru należy dokonać wyceny. Przedmiar skrócony (nie zawierający nakładów) odbiega opisem od przedmiaru rozszerzonego, zawierającego wyszczególnienie materiałów sprzętu i robocizny.
Odp. Wycenę należy robić wg. przedmiaru rozszerzonego.
3.              Poz. przedmiaru – instalowanie drzwi drewnianych – prosimy o jednoznaczne określenie jakiego typu drzwi maja być wycenione. W opisie technicznym zasugerowano typ drzwi Nobel w przedmiarze CORDOBA.
Odp. Należy zainstalować drzwi zgodnie z projektem tj. typu Nobel ,,lub równoważne”.
4.              Poz. 1 przedmiaru budowlanego – skrzydła drzwiowe DW1. W przedmiarze skróconym występują skrzydła DW 1 w ilości 3 szt. w przedmiarze rozszerzonym 6 szt. Jaka ilość jest właściwa ?
Odp. Poz. 1 – należy zainstalować drzwi DW 1 zgodnie z projektem tj. 3 szt. czyli 6 skrzydeł, zgodnie z przedmiarem.
5.              Poz. 4 przedmiaru budowlanego – skrzydła D11 w zestawieniu stolarki występują w ilości 23+32=55 szt. w przedmiarze skróconym 46 szt. w przedmiarze rozszerzonym szt. 56. Jaka jest właściwa ilość skrzydeł ?
Odp. Poz. 4 – należy przyjąć ilość skrzydeł D11 zgodnie z przedmiarem tj. 46 szt. ponieważ w zestawie stolarki w projekcie są uwzględnione wszystkie kondygnacje, łącznie z poddaszem.
6.              Poz. 4 j.w. – skrzydła D11*- w zestawieniu i przedmiarze skróconym występują 2 szt., natomiast w wersji rozszerzonej brak jest skrzydeł D11*. Jak jest właściwa ilość skrzydeł ?
Odp. Poz.4 – należy przyjąć ilość skrzydeł D11 zgodnie z zestawem stolarki i przedmiarem tj. 2 szt.
7.              Poz. 5 przedmiaru budowlanego – skrzydła D12 – w zestawieniu występują 14 szt. skrzydeł D12 w przedmiarze skróconym 11 szt. wersji rozszerzonej przedmiaru 14 szt. Jaka jest właściwa liczba skrzydeł?
Odp. Poz. 5 – należy przyjąć ilość skrzydeł D12 zgodnie z przedmiarem tj. 11 szt., ponieważ w zestawie stolarki w projekcie są uwzględnione wszystkie kondygnacje, łącznie z poddaszem .
8.              Poz. 66 przedmiaru budowlanego – szkło barwione kolor szary w przedmiarze skróconym, w wersji rozszerzonej wyszczególnieniu materiałów – szkło bezbarwne. Jakiej wersji się trzymać?
Odp. Poz. 66 – należy przyjąć szkło barwione na kolor szary zgodnie z projektem i kosztorysem skróconym.
9.              Poz. 69 – czy wycenić dostawę i montaż stołu rady gminy stanowiącego wyposażenie budynku?
     Odp. Poz. 69 – należy wycenić dostawę i montaż stołu Rady Gminy.
 
Zapytanie nr 2
1.              W przedmiarze budowlanym brak jest ościeżnic drzwiowych, czy należy je wycenić, jeżeli tak to prosimy o określenie czy maja być stałe czy regulowane oraz podanie materiału wykończeniowego futryn?
Odp. Należy wycenić w pokojach biurowych ościeżnice fornirowane bezprzylgowe system np. NOBLE ,,lub równoważne” okleinowane fornirem naturalnym, w sali ślubów i narad w drzwiach dwuskrzydłowych ościeżnica indywidualna.
 
W związku z dużą ilością pytań dotyczących przetargu, przesuwa się termin składania ofert na wykonanie robót wykończeniowych w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 07.07.2009r. godz. 10.00
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 

 


 

 
Michałowo, 26.06.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
Dotyczy: Wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie. Ogłoszenie UZP nr 88115 -2009 z dnia 04.06.2009r.
 
 
ZMIANA OGŁOSZENIA
 
Burmistrz Michałowa informuje, iż w ogłoszeniu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie dokonuje się następujących zmian:
Pkt. VII. dodaje się zapis: ,,opinia z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.
Pkt. XVI. Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Burmistrz Michałowa, 16-050 Michałowo, ul. Wąska 1 i oznaczone: „Roboty wykończeniowe UM w Michałowie”, „nie otwierać przed 07.07.2009r. godz. 10.15” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 07.07.2009r. do godz. 1000 .
Pkt. XX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2009r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad.
Zmiana ogłoszenia została opublikowana na portalu UZP o numerze 209302-2009 w dniu 26.06.2009r.
 
 
Burmistrz
/-/ Marek Nazarko

 
 
 
 
Michałowo, 26.06.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, zmienia się specyfikację istotnych warunków zamówienia:
w punkcie 5 ust. 3 SIWZ:
    oznaczone adnotacją: „nie otwierać przed 30.06.2009r. godz. 10.15”
    na
    oznaczone adnotacją: „nie otwierać przed 07.07.2009r. godz. 10.15”
 
w punkcie 17 SIWZ: określa się nowy termin na 07.07.2009r., pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 
 

 


 

 
Michałowo, 26.06.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
 
Zapytanie nr 1
Na stronie Urzędu Gminy (do przetargu IG.341-06/09) zostały zamieszczone przedmiary i rysunki dokumentacji. 
W branży elektrycznej załączone przedmiary nie zawierają wszystkich opraw oświetleniowych istniejących w projekcie np.:
- oprawa Basic 102 BP 4x18W EVG  - w przedmiarze 117 sztuk, w projekcie 140 sztuk;
- oprawa Nitor RV-OL 2x18W             - w przedmiarze 26 sztuk, w projekcie 36 sztuk;
- oprawa NAVO 200 2x26W IP65 EVG  - w przedmiarze 14 sztuk, w projekcie 16 sztuk;
- oprawa NAVO 200 2x18W IP65 EVG  - w przedmiarze 9 sztuk, w projekcie 12 sztuk;
- oprawa Basic 246 2x36W EB          - w przedmiarze 7 sztuk, w projekcie 8 sztuk;
- oprawa AVR 66.018E 1x18W IP44   - w przedmiarze 3 sztuk, w projekcie 5 sztuk;
- oprawa Fibra II PC 1x36W IP65       - w przedmiarze 3 sztuk, w projekcie 6 sztuk;
- oprawa ewakuacyjna Helios 8W 2h  - w przedmiarze 13 sztuk, w projekcie 15 sztuk.
 Pytanie: które ilości opraw oświetleniowych (podane w przedmiarze, czy istniejące w projekcie) należy uwzględnić przy robieniu kosztorysu?
 Odp. Przy kalkulacji kosztorysu należy uwzględnić ilości opraw oświetleniowych ujętych w przedmiarze robót.
Zapytanie nr 2
1.      Proszę o podanie rodzaju płyt napinanych czy mają to być płyty gładkie czy chropowate?
Odp. Należy przyjąć płyty gładkie napinane.
2.      W przedmiarze uwzględniono wycenę stołu Rady Gminy natomiast nie uwzględniono krzeseł. Czy krzesła również należy wycenić jeśli tak to proszę o podanie danych i ilości sztuk.
Odp. Należy uwzględnić zgodnie z przedmiarem tylko wycenę stołu Rady Gminy.
3.      Czy w wycenie należy uwzględnić wykończenie pomieszczenia wójta (tz. Biurko w gabinecie wójta, półki na puchary, okładziny z piaskowca? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Nie należy uwzględniać wyposażenia w meble pokoju Burmistrza.
4.      Czy w wycenie nie należy ujmować sufitu z płyt gipsowo – włókninowych Farmacel?
Odp. W wycenie należy ująć na poddaszu płyty gipsowo – włókninowych Farmacel.
5.      W przedmiarze nie ujęto schodów nożycowych stalowych na wieże, czy należy je wycenić?
Odp. Należy wycenić.
6.      W przedmiarze nie występują podokienniki z konglomeratu marmurowego czy należy je ująć w przedmiarze, jeżeli tak proszę o określenie wymiarów i ilości sztuk.
Odp. Należy przyjąć podokienniki z konglomeratu szer. 25 cm i długość 121 cm x 33 szt., 181 cm x 10 sztuk,, 400 cm x1 szt.
7.      W opisie technicznym dotyczącym wykładziny dywanowej występuje zapis wykładzina pętelkowa i flokowa. Producenci wykładzin twierdzą, że nie występuje wykładzina która jest jednocześnie pętelkowa i flokowana. Proszę więc o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Odp. Należy przyjąć wykładzinę pętelkową.
8.      W przedmiarze występuje pozycja 17 licowania ścian płytkami glazurowymi. W tej pozycji zawarte są różne rodzaje płytek, które to różnią się znacznie ceną. W celu prawidłowej wyceny proszę o rozbicie na różne asortymenty lub załączenie dokładnych wymiarów pomieszczeń sanitarnych, niezbędnych do wyliczenia poszczególnych ilości płytek
Odp. W projekcie architektonicznym i w projekcie wnętrz są zwymiarowane wszystkie łazienki i są opisane rodzaje płytek jakie należy zastosować.
9.      W przedmiarze nie występuje obłożenie cokołu cegłą klinkierową – ogrodzenie zewnętrzne. Proszę o podanie przedmiaru w przypadku wykonania tych robót.
Odp. Nie dotyczy postępowania przetargowego. Patrz wyjaśnienie z dnia 25.06.2009r.
10. Czy brama ogrodzenia ma być wykonana jako przesuwna – opis tech i rysunek 2/Z czy jako dwuskrzydłowa typowa – jak w przedmiarze?
Odp. Nie dotyczy postępowania przetargowego. Patrz wyjaśnienie z dnia 25.06.2009r.
11. W przedmiarze przyjęto przęsła ogrodzeniowe 1,90 m x 188 m = 357 m2. czy nie występuje tu pomyłka – łączna długość ogrodzenia jak na rys. Z/2to188 mb a wysokość 1,65 m co daje powierzchnię = 310,20 m2. Poza przęsłami powtarzalnymi 1,90 m występują jeszcze na rys. 2/Z przęsła powtarzalne o długości 3,51 m nie uwzględniono w przedmiarze. Czy należy je przyjmować do kalkulacji jeśli tak to ile jest takich przęseł?
Odp. Nie dotyczy postępowania przetargowego. Patrz wyjaśnienie z dnia 24.06.2009r.
 
 
Zapytanie nr 3
1.      Na rysunku nr 1/22 znajdują się oprawy typu:
- Icare compakt RGB 10 szt. 23 W IP68-8 szt. oznaczone jako ZB
- Mega ZIP Plus Round S.8517 4st 35 W- 6Szt. oznaczone jako ZE
Niestety nie wymienione w Zestawieniu materiałów i Przedmiarze. Proszę o podanie czy wchodzą do zakresu wykonania i ewentualnego wprowadzenia zmian w dokumentacji.
Odp. Powinno być 8 szt. opraw ICARE COMPACT RGB i 6 szt. opraw MEGA ZIP PLUS ROUND.
2.      na rysunkach 13/22, 14/22, 15/22, 16/22, 18/22, 19/22 znajdują się sterowniki oświetlenia w następujących ilościach:
- DDMC 802 – 4 szt. nie wystepuje w przedmiarze
- DDLM 104 – 10 szt. w przedmiarze 4 szt.
- DDLM 108 – 2 szt. zgodnie z przedmiarem,
-DDBM 100 – 2 szt. w przedmiarze 8 szt.
-DLP 8100 – 11 szt. zgodnie z przedmiarem
- DLC 210 – 2 szt. zgodnie z przedmiarem
-DDRC 410 – 2 szt. nie występuje w przedmiarze
Proszę o podanie typów sterowników i ich ilości w poszczególnych rozdzielnicach i ewentualnie wprowadzenie zmian w dokumentacji.
Odp. Powinny występować następujące urządzenia wchodzące w skład systemu sterowania:
- DDMC 802 – 4 szt.
- DDLM 104 – 5 szt.
- DDLM 108 – 2 szt.
-DDBM 100 – 8 szt.
-DLP 8100 – 11 szt.
- DLC 210 – 2 szt.
-DDRC 410 – 2 szt.
Zapytanie nr 4
1.      W przedmiarze budowlanym brak jest wykończenia fundamentu ogrodzenia cegłami klinkierowymi. Prosimy o podanie ilości jaką należy wycenić.
Odp. Nie dotyczy postępowania przetargowego. Patrz wyjaśnienie z dnia 24.06.2009r.
2.      W przedmiarze budowlanym na posadzkach przewiduje się gres Percorsi Bianco Nero firmy Marazzi, natomiast w opisie i rzutach występuję gres meteor firmy Casalgrande. Prosimy o podanie jaki gres należy przyjąć do wyceny?
Odp. Do wyceny należy przyjąć gres zgodnie z projektem tj. METEOR produkcji Casalgrande ,,lub równoważne”.
Zapytanie nr 5
1.      W dostarczonej dokumentacji występują następujące rozbieżności pomiędzy ilością przyłączy logicznych w projekcie (316=79x4xRJ45), a ilością przyłączy logicznych w przedmiarze:
- Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo - puszka podtynkowa 2-
modułowa KRONE 9101 3 012-40 - 126 szt.
- Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo - support-uchwyt 2-
modułowy KRONE 9101 2 102-00 - 126 szt.,
- Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo - ramka 2-modułowa
KRONE 9101 2 202-00 - 126 szt.,
-           Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach
szczękowych z podłączeniem - gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ45-KM8 kat, 6 KRONE
6690 1 740-01 - 126 szt.
Czy w związku z powyższym oferenci w kosztorysie ofertowym powinni zwiększyć obmiar w/w pozycji?
Odp. Ilości podane w przedmiarze są prawidłowe.
 
2.      Pozycja 8 przedmiaru: „ Przykręcanie do gotowych otworów korytek U575 szerokości 200 mm - korytka BAKS KPJ300H42", nie zgadza się z projektem, wg którego należy zainstalować korytka 300xl00mrn, Które z w/w koryt metalowych należy zastosować przy budowie okablowania strukturalnego?
Odp. Przy budowie okablowania strukturalnego należy zainstalować korytka 300x100.
 
Zapytanie nr 6
Czy zakres przetargu wchodzi sufit na poddaszu z płyt fermaceli ?
Odp. Docieplenie poddasza zgodnie z załączonym przedmiarem.
 
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego


 
Michałowo, 03.07.2009r.
 
IG.341-06/09
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie robót wewnątrz budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, poniżej wyjaśniam zapytanie:
 
Zapytanie nr 1
1.      Czy w związku z odpowiedzią do SIWZ z dnia 23.06.2009r. odp. 2, że należy wycenić podłogę z deski egzotycznej – 220,40 m2 z pozycji 42 należy usunąć 68,76 m2- sala ślubów. Przedmiar będzie wynosił wówczas 447,40 m2.
Odp. Należy wycenić podłogę z drewna egzotycznego wengle lub merbau, deski gr. minimum 15 mm, podłoga lakierowana o pow. 220,4m2 (sala ślubów, sala narad, pokój burmistrza). Poz. 42 nie należy zmieniać i przyjąć 516,16 m2 granitogresów.
2.      W przedmiarach nie ujęto wykonania posadzki na poddaszu (gresy), czy te prace nie będą wykonywane? W przypadku gdy należy je wycenić proszę o podanie przedmiaru robót.
Odp. Nie dotyczy postępowania przetargowego.
Zapytanie nr 2
1.      Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapytania nr 2 z dnia 25.06.2009r. – podano, iż należy wycenić ościeżnice fornirowane bezprzylgowe i ościeżnice indywidualne w drzwiach dwuskrzydłowych, ale nie podano ilości ościeżnic. Prosimy o dokładne podanie obmiaru oraz jak należy rozumieć ,,indywidualne” ościeżnicę ?
Odp. Ościeżnic ma być tyle ile drzwi. Ościeżnice indywidualne są to ościeżnice dopasowane do dwuskrzydłowych drzwi.
 
 
 
 
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego
 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-05