Tytuł Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany - droga nr 65”
Numer IG.341-04/09
Data wydania 2009-03-20

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

IG.341-04/09

PRZETARG  NIEOGRANICZONY    Kod CPV: 74.23.20.00-4

 

Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr  223,  poz. 1655 z póz. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany -  droga nr 65”

 

I.                   Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu przysługuje odwołanie.

II.                Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

III.             Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowanej na przebudowę drogi powiatowej  Nr 1440 B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65. Opracować wszystkie niezbędne materiały do zgłoszenia przebudowy drogi oraz pozwolenia na budowę kanału krytego odprowadzającego wodę z ul. Białostockiej w Gródku. Budowę kanału krytego potraktować jako odrębne opracowanie wykonywane na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:500. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w SIWZ. Zamawiający posiada dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów – Michałowo – Gródek opracowaną dla kategorii ruchu KR3. Zakres posiadanej dokumentacji nie obejmuje kanału krytego.

 

1) Stan istniejący wg danych ewidencyjnych, szerokość istniejącej jezdni i korony, rodzaj nawierzchni:

 

- Od km 12+123 - 14+071  - szer. 5,5m, przekrój szlakowy, nawierzchnia powierzchniowo utrwalona na podbudowie brukowcowej.

- Od  km   14+071 - 14+541  szer.  6,0m,   przekrój  szlakowy,   nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego.

- Od km 14+541 - 17+650 - szer. 5,5m, przekrój szlakowy, nawierzchnia powierzchniowo utrwalona.

- Od km 17+650 - 17+855 -  szer. 6,0m, przekrój uliczny, nawierzchnia   powierzchniowo utrwalona.

- Od km 17+855 – 19+200 – przebudowa wykonana w 2008r. – odcinek nie podlega

Projektowaniu

- Od km 19+200- 26+668 -  szer. 6,0m, przekrój szlakowy, nawierzchnia  powierzchniowo utrwalona na podbudowie żwirowej.

- Od km 26+668 - 27+895 - szer. 7,0m, przekrój szlakowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego.

- w km 27+840 - przejazd kolejowy niestrzeżony.

1.1.      Chodniki:
m. Mościskach:

w km 14+144+14+410 str. prawa chodnik z płyt betonowych,

w km 14+144+14+410 str. lewa opaska bitumiczna szer. 1,0m,

m. Gródek:

 Od km 26+700 do km 27+197 strona prawa, chodnik szer.1,5m z płytek betonowych.

 

1.2.      Mosty:

w km 14+552 most żelbetowy dług. 10,6m,

w km 17+511 most żelbetowy dług. 10,0m,

w km 19+889 most żelbetowy dług. 11,8m.

w km 25+951 most żelbetowy płytowy, nośność 30 ton.

1.3.      Obiekty inżynierskie – lokalizacja wg ewidencji i ich stan:

 w km 12+303 przepust rurowy 0,8m - stan dobry,

w km 13+191 przepust betonowy sklepiony 0,8m   - stan dobry,

w km 13+555 przepust żelbetowy ramowy 1,5m     - do przebudowy,

w km 13+938 przepust stalowy 0,8m   - stan dobry,

w km 15+800 przepust betonowy sklepiony 0,7m   - stan dobry,

w km 16+385 przepust betonowy sklepiony 0,7m   - stan dobry,

w km 20+395 przepust betonowy sklepiony 0,5m - do przebudowy nam minimum 0,60.

w km 21+734 przepust żelbetowy ramowy 2,0m - naprawa ubytków betonu, renowacja po­ręczy.

w km 22+555 przepust betonowy sklepiony 0,8m - do przebudowy na stalowy 0,80.

w km 22+900 przepust betonowy sklepiony 0,8m - do przebudowy na stalowy 0,80.

w km 23+322 przepust rurowy  Ø 60cm - do przebudowy.

w km 23+977 przepust betonowy sklepiony 0,6m - do przebudowy.

w km 27+180 przepust betonowy Ø 60cm  - do przebudowy należy włączyć zlewnię do kanału krytego.

1.4.      Niweleta drogi. Niweleta drogi wymaga niewielkich korekt.

1.5.      Urządzenia obce – nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych.

 

2) Dane wyjściowe do projektowania:

2.1  Wnioskowany charakter robót: Przebudowa drogi. Budowa kanału krytego

2.2  Parametry techniczne do projektowania:

- Prędkość projektowa:

 Vp – 30 lub 40 km/h w obszarze zabudowanym, 50 km/h poza obszarem zabudowanym

            -  Klasa drogi: L

             - Przekrój normalny:

-       szlakowy, szer. jedni – zachować dotychczasową szerokość jezdni

-       w m. Mościska  i na ul. Białostockiej w Gródku przekrój półuliczny lub uliczny, szerokość jezdni pozostawić bez zmian.

2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r)

2.3.1.   Kategoria ruchu: KR 1

2.3.2.   Podbudowa - wykorzystać istniejącą nawierzchnię.

2.3.3.   Nawierzchnia - beton asfaltowy wg PN-S-96025.

2.4.    Propozycje dotyczące odwodnienia:                                       

-       renowacja rowów wg potrzeb,

-       kanał kryty w m. Gródek odprowadzający wody opadowe z jezdni ul. Białostockiej

2.5.   Propozycje dotyczące zadrzewienia:

-       przewidzieć do usunięcia zbędne zakrzaczenie,

-       przewidzieć do wycinki i wykarczowania wszystkie drzewa zagrażające  bezpieczeństwu ruchu.

2.6.   Przebudowy urządzeń obcych nie przewiduje się.

IV.             Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Wąska 1 w godz. pracy  urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego -  http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz listownie.

V.                Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2009r.

VI.             Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      Muszą mieć prawo do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem;

2.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 ( Dz.U. z 2007 r , Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.);

3.      Muszą spełniać warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 w/w ustawy;

4.      Muszą dysponować odpowiednimi pod względem kwalifikacji pracownikami.

- projektant dokumentacji powinien posiadać uprawnienia projektowe w do projektowania w specjalności drogi lub bez ograniczeń i należeć do Izby Inżynierów Budownictwa

5.      Muszą posiadać doświadczenie i przygotowanie fachowe - projektant powinien zrealizować w ciągu ostatnich 2 lat  min. 2 zadania o zbliżonym zakresie + referencje.

6.      Udzielą na wykonaną dokumentację  gwarancji co najmniej na 2 lata. 

7.      Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.      Dokumenty składające się na ofertę.

 

A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VII.          Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:

a)      Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania  zadania,

b)      Aktualny (datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

c)      Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 i 2 ust. l i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych

d)     Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

e)      Wykaz pracowników na formularzu stanowiącym załącznik do formularza oferty odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do projektowania i ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa).W przypadku zaangażowania osób nie będących pracownikami Oferenta  należy załączyć ich oświadczenia o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia.

f)       Dane o doświadczeniu Projektanta w zakresie projektowania w ciągu ostatnich 2 lat  w zakresie  zbliżonym co do zakresu i do robót objętych zamówieniem na formularzu stanowiącym załącznik do formularza oferty .

g)      Oświadczenie o podatku VAT – załącznik do formularza oferty.

h)      Wypełniony formularz cenowy z cenami oraz wartością  zamówienia stanowiącą cenę oferty.

i)        Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (dwie lub więcej osoby fizyczne) musi spełniać następujące wymagania:

-          zawierać oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, dokumenty powinny być przedstawione przez każdy podmiot oddzielnie pozostałe warunki muszą być spełnione przez oferentów wspólnie

-          musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie strony;

-          jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

j)        zawierać umowę pro forma, która:

-          określa cel zawartej umowy;

-          określa czas jej obowiązywania ;

-          stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy;

-          wyznacza osobę odpowiedzialną za poprawność dokumentacji ( jeżeli tylko jedna z osób    fizycznych posiada wymagane uprawnienia projektowe); 

-          ustala podział wynagrodzenia.

 

VIII.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IX.             Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

X.                Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

XI.             Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII.          Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XIII.       Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XIV.       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XV.          Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.       Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Burmistrz Michałowa, 16-050 Michałowo,  ul. Wąska 1 i oznaczone: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany droga nr 65”, „nie otwierać przed 02.04.2009r. godz. 10.15” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 02.04.2009r. do godz. 1000 .

XVII.    Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (100%). 

XVIII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XIX.       Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2009r. pod numerem 71318-2009 na stronie www.portal.uzp.gov.pl

XX.          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2009r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad.

XXI.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

a)       Elżbieta Rosińska

b)       Roman Kalinowski

 

 

Michałowo, 20.03.2009r.


 
 
 
Michałowo, 30.03.2009r.
 
IG.341-04/09
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga !

 
Zmiana treści siwz umieszczonych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie.
W  załączeniu nowy rozdział 4 i 6.
 
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
 
/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-20