Tytuł przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa
Numer IG.341-03/09
Data wydania 2009-03-12

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

IG.341-03/09

PRZETARG  NIEOGRANICZONY    Kod CPV: 45.23.21.50 -8

 

Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr  223,  poz. 1655 z póz. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowę sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa.

 

I.                   Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu przysługuje odwołanie.

II.                Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

III.             Zakres zamówienia obejmuje: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Leonowicze i Łuplanka Stara i Nowa o długości 6076 m, hydrantów sztuk 12, podłączenia indywidualne - 41 szt. Zamówienie obejmuje zajęcie pasa drogi powiatowej. Oferent pokrywa wszelkie opłaty związane z zajęciem dróg, obsługi geodezyjnej itp. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.

IV.             Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Wąska 1 w godz. pracy  urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego -  http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz listownie.

V.                Termin realizacji zamówienia do 30 września 2009r.

VI.             Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,

b)     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.

 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostąpienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

a)      W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie wykonania sieci wodociągowych. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

b)     Wykonawca w momencie złożenia oferty zatrudniać (lub dysponować) osobą posiadającą uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do Izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.

c)      Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 1 osobę posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 3 pracowników fizycznych.

d)     Wykonawca dysponuje nie zbędnym sprzętem budowlanym do wykonania zadania.             

 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a)      Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowe lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:

a)      Oferent składa oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. pzp.

 

A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VII.          Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:

a)      Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania  zadania,

b)      Kosztorys ofertowy,

c)      oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,

d)     oświadczenie finansowe wraz z sprawozdaniem finansowym lub PIT (za rok 2008r. lub 2007r.),

e)      wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

f)       wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),

g)       wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)

h)      zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)

i)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

j)        zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

k)      oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.

VIII.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IX.             Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

X.                Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Oferent wnosi wadium według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XI.             Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII.          Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XIII.       Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XIV.       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XV.          Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

XVI.       Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Burmistrz Michałowa, 16-050 Michałowo,  ul. Wąska 1 i oznaczone: „Budowa wodociągu do wsi Zaleszany”, „nie otwierać przed 09.04.2009r. godz. 11.15” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 09.04.2009r. do godz. 1100 .

XVII.    Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%). 

XVIII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XIX.       Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2009r. pod numerem 59582-2009 na stronie www.portal.uzp.gov.pl

XX.          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2009r. o godz. 1115 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad.

XXI.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

a)       Elżbieta Rosińska

b)       Roman Kalinowski

c)       Anna Hanasiuk

 

 

Michałowo, 12.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 06.04.2009r.
 
IG.341-03/09
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
Dotyczy: przetargu na budowę sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa, ogłoszenie UZP nr 59582 – 2009 z dnia 12.03.2009r.
 
ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
Burmistrz Michałowa informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:
Pkt. 5 podpunkt 3: oznaczone adnotacją: ,,nie otwierać przed 09.04.2009r. godz. 11.15”
 
Powyższe zmiany staja się częścią Specyfikacji i są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.
 
 
 
Z up. Burmistrza
 
/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


Michałowo, 07.04.2009r.
 
IG.341-03/09
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
Dotyczy: przetargu na budowę sieci wodociągowej do wsi Łuplanka Stara i Nowa, ogłoszenie UZP nr 59582 – 2009 z dnia 12.03.2009r.
 
ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
Burmistrz Michałowa informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:
Pkt. 6 podpunkt g): wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy w wykonaniu podobnych przedmiotów do przedmiotu zamówienia wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),
 
Pkt. 4 : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Leonowicze i Łuplanka Stara i Nowa o długości 6276 m, hydrantów sztuk 12, podłączenia indywidualne - 41 szt zgodnie z przedmiarem robót.
 
Powyższe zmiany staja się częścią Specyfikacji i są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.
 
 
 
Z up. Burmistrza
 
/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego


Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-12