Tytuł przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy.
Numer IG.341-01/09
Data wydania 2009-02-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IG.341-01/09
PRZETARG NIEOGRANICZONY    Kod CPV: 45.23.32.20 -7
 
Gmina Michałowo reprezentowana przezBurmistrza Michałowa, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Przebudowę drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy.
 
I.                   Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu przysługuje odwołanie.
II.                Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
III.             Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej nr 107009 B o długości 3,895 km położonej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki, Kuchmy w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przebudowie istniejących przepustów rurowych oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych. Ostatnim etapem inwestycji jest wykonanie nawierzchni poprzez czterokrotne utrwalenie powierzchniowe przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej średniorozpadowej oraz żwirów kruszonych. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.
IV.             Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Wąska 1 w godz. pracy urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz listownie.
V.                Termin realizacji zamówienia do 30 października 2009r.
VI.             Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:
 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,
b)     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.
 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostąpienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a)      W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie wykonania czterokrotnego utrwalenia powierzchniowego jezdni. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
b)     Wykonawca w momencie złożenia oferty zatrudniać osobę posiadającą uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży budowlanej. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do Izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.
c)      Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 1 osobę posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 5 pracowników fizycznych.
d)     Wykonawca dysponuje nie zbędnym sprzętem budowlanym do wykonania zadania.             
 
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a)      Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
b)     Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową na minimum 50 % wartości ceny ofertowej brutto. Zdolność kredytową należy udokumentować opinią z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy.
 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:
a)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p.9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 
A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
VII.          Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:
a)      Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania zadania,
b)      Kosztorys ofertowy,
c)      oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,
d)     oświadczenie finansowe wraz z sprawozdaniem finansowym lub PIT (za rok 2008r. lub 2007r.),
e)      wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,
f)       wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),
g)       wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)
h)      zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)
i)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j)        zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
k)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8, 9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
l)        oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.
VIII.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IX.             Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X.                Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Oferent wnosi wadium według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
XI.             Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XII.          Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XIII.       Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.
XIV.       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
XV.          Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
XVI.       Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Burmistrz Michałowa, 16-050 Michałowo, ul. Wąska 1 i oznaczone: „Przebudowa drogi Juszkowy Gród - Ciwoniuki - Kuchmy”, „nie otwierać przed 11.03.2009r. godz. 10.00” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 11.03.2009r. do godz. 1000 .
XVII.    Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%). 
XVIII.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XIX.       Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2009r. pod numerem 31090-2009 na stronie www.portal.uzp.gov.pl
XX.          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2009r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad.
XXI.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
a)       Elżbieta Rosińska
b)       Roman Kalinowski
 
 

Michałowo, 17.02.2009r

 


 

 

Michałowo, 27.02.2009r.

 

IG.341-01/09

 

 

 

 

Zmiana treści ogłoszenia, siwz umieszczonych na stronie BIP Urzędu Miejskiego  w Michałowie: 

,,długość drogi  z 3,895 km na 3,844 km”.

Nowy przedmiar robót.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 


 

 

 

Michałowo, 09.03.2009r.
 
IG.341-01/09
 
 
 
 
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
 
 
 
W nawiązaniu do przetargu na przebudowę drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy, poniżej wyjaśniam zapytanie:
 
Zapytanie nr 1
1.     Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy, że w ciągu drogi w rowach i na przeciwskarpach pozostały karpy po ściętych drzewach. Natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Czy w związku z tym wykonawca ma brać pod uwagę karczowanie czy nie? Prosimy o wskazanie możliwych miejsc na złożenie karp.
Odp. Karczowania pni nie należy brać pod uwagę w kosztorysie ofertowym.
 
2. Ad. 5-2a – Czy jako potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy do oferty należy dołączyć referencje na przebudowę dróg gdzie jako nawierzchnię wykonano potrójnie lub poczwórne powierzchniowe utrwalenie na podbudowie żwirowej, czy dopuszczalne są wszystkie dowolne odmiany powierzchniowych utrwaleń?
Odp. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko roboty wykonane w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia na podbudowie żwirowej.
 
3. W związku z dużą ilością mieszanki (0/31,5 mm)niezbędnej do wybudowania w ciągu w/w drogi, czy zamawiający przewiduje dopuszczenie ruchu samochodów wysokotonażowych po istniejących już nawierzchniach dróg gminnych i powiatowych wykonanych wcześniej w podobnej technologii.
Odp. Zamawiający dopuszcza ruch samochodów wysokotonażowych po drogach gminnych, lecz oferent musi przewidzieć ich ewentualną naprawę. Ruch na drogach powiatowych oraz wojewódzkich należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
 
/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 
IG.341-01/09
 
Michałowo, 26.03.2009r.
 
 
 
 
 
 
POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 

            W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej na gruntach wsi Juszkowy Gród, Ciwoniuki i Kuchmy, ogłoszonegona portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 31090-2009 z dnia 17.02.2009r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ,,Budomost” Sp z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok z ceną ofertową 1 229 151,39 zł netto (plus podatek VAT 22% w wysokości 270 413,31zł) = 1 499 564,70 zł brutto oraz z gwarancją na okres 36 miesięcy. Oferent uzyskał maksymalną ilość punktów w kryterium cena oraz gwarancja.

Uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
 
                                                                                                        BURMISTRZ
                                                                                                    /-/ Marek Nazarko
 
 
Otrzymują:
1.      ,,Budomost” Sp. z o.o. Zaścianki,
      ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
2.      a/a
 


 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-18