Zamówienie Nr IG.341-09/08 z dnia 2008-09-01 - Przetarg nieograniczony na remont drogi Lewsze - Rabinówka. Kod CPV: 45.23.31.20-6

Tytuł Przetarg nieograniczony na remont drogi Lewsze - Rabinówka. Kod CPV:45.23.31.20-6
Numer IG.341-09/08
Data wydania 2008-09-01

Gmina Michałowo reprezentowana przez Wójta Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), ogłasza przetarg nieograniczony na:


Remont drogi Lewsze - Rabinówka.


 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

 2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

 3. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu drogi gminnej o łącznej długości 2,558 km, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+422 km (Lewsze) oraz na odcinku od drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+135,5 km (Rabinówka) poprzez wykonanie podbudowy drogi. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.

 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1 w godz. pracy urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz listownie.

 5. Termin realizacji zamówienia do 15 maja 2009r.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:


1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,

 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.


2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 1. W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie budowy dróg. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

 2. Wykonawca w momencie złożenia oferty zatrudniać osobę posiadającą uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży budowlanej. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do Izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.

 3. Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 1 osobę posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 2 pracowników fizycznych.

 4. Wykonawca dysponuje nie zbędnym sprzętem budowlanym do wykonania zadania.


3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 1. Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.


4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:

 1. oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,

  1. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:

 1. Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania zadania,

 2. Kosztorys ofertowy,

 3. oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,

 4. oświadczenie finansowe wraz z sprawozdaniem finansowym lub PIT,

 5. wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

 6. wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),

 7. wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)

 8. zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)

 9. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 10. zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 11. oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Oferent wnosi wadium według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

 7. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

 8. Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Wójt Gminy Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Wąska 1 i oznaczone: „Remont drogi Lewsze - Rabinówka”, „nie otwierać przed 23.09.2008r. godz. 10.00” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie do dnia 23.09.2008 do godz. 1000 .

 9. Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%).

 10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2008r. pod numerem 206306 -2008 na stronie www.portal.uzp.gov.pl

 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2008r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Michałowie – Sala Narad.

 13. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

 1. Elżbieta Rosińska

 2. Roman KalinowskiMichałowo, 01.09.2008r.

 

 

 


 

IG.341-09/08

 

Michałowo, 07.10.2008r.POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi Lewsze – Rabinówka ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 206306-2008 z dnia 01.09.2008r., Wójt Gminy w Michałowie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ,,Hydrokop” A.i D. Wojcieszuk, M. Kasjaniuk, ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice z ceną ofertową 449 113,37 zł netto (plus podatek VAT 22% 98 804,94 zł) = 547 918,31 zł brutto oraz z gwarancją na okres 40 miesięcy.


Uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

 Otrzymują:

 

 

 1. ,,Hydrokop” A.i D. Wojcieszuk, M. Kasjaniuk,

ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice

 1. a/a

 

 


 

 

 

 

 

Remont drogi Lewsze- Rabinówka
Numer ogłoszenia: 293003 - 2008; data zamieszczenia: 31.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206306 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi Lewsze- Rabinówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi gminnej o łącznej długości 2,558 km, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 686 do drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+422 km (Lewsze) oraz na odcinku od drogi powiatowej Nr 1448 B w km rob. 0+000-1+135,5 km (Rabinówka) poprzez wykonanie podbudowy drogi. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 449113.37 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HYDROKOP A.i D. Wojcieszuk, M. Kasjaniuk, ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 449113.37

 • Oferta z najniższą ceną: 449113.37 oferta z najwyższą ceną: 449113.37

 • Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-02