Zamówienie Nr IG.341-08/08 z dnia 2008-08-20 - Przetarg nieograniczony na budowę budynku Urzędu Gminy w Michałowie Kod CPV: 45.21.55.00-2

Tytuł Przetarg nieograniczony na budowę budynku Urzędu Gminy w Michałowie Kod CPV: 45.21.55.00-2
Numer IG.341-08/08
Data wydania 2008-08-20

 

 

 

            Gmina Michałowo reprezentowana przez Wójta Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo  zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr  223,  poz. 1655 zwana dalej pzp), ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowę budynku Urzędu Gminy w Michałowie.

 

I.                   Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

II.                Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

III.             Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie budynku Urzędu Gminy w Michałowie                    o powierzchni zabudowy – 892 m 2, powierzchni użytkowej – 1634,73 m 2, kubatura 7708 m3 – stan surowy zamknięty wraz z elewacją. Termin udostąpienia budynku do robót wykończeniowych – 1 kwiecień 2009r. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.

IV.              Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1 w godz. pracy  urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz pocztą.

V.              Terminy realizacji zamówienia: do 31 lipca 2009 roku.

VI.           Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,

b)      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.

 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)      W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

b)      Wykonawca w momencie złożenia oferty zatrudnia osobę posiadającą uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży budowlanej. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do Izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.

c)      Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 3 osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 10 pracowników fizycznych.

d)      Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem budowlanym do wykonania zadania.             

 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a)      Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

b)      Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową na minimum 50 % wartości ceny ofertowej brutto. Zdolność kredytową należy udokumentować opinią z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy.

 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:

a)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

b)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p.9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VII.           Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:

a)      Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania  zadania,

b)      Kosztorys ofertowy,

c)      Dowód wniesienia wadium,

d)      oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,

e)      oświadczenie finansowe wraz z sprawozdaniem finansowym lub PIT,

f)        opinia z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g)      wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

h)      wykaz wykonanych w ciągu 5 ostatnich lat prac, potwierdzających doświadczenie wykonawcy w wykonaniu podobnych przedmiotów do przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),

i)         wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)

j)        zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)

k)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

l)        zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

m)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8, 9 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

n)      oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.

VIII.        Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IX.              Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

X.                 Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Oferent wnosi wadium według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XI.              Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII.           Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XIII.        Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XIV.        Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

XV.           Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Wójt Gminy Michałowo, 16-050 Michałowo,  ul. Wąska 1 i oznaczone: „Budowa Ratusza”, „nie otwierać przed 12.09.2008r. godz. 10.00” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie do dnia 12.09.2008r. do godz. 1000 .

XVI.        Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%). 

XVII.     Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XVIII.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2008r. pod numerem 195398-2008 na stronie www.portal.uzp.gov.pl

XIX.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2008r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Michałowie – Sala Narad.

XX.           Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

a)      Elżbieta Rosińska

b)      Roman Kalinowski

 

 

Michałowo, 20.08.2008r.

 


 

 

Michałowo, 02.09.2008r.


IG.341-08/08


Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:


Zapytanie nr 1

 1. w jakiej formie należy załączyć do oferty kosztorys ofertowy, czy w formie szczegółowej czy w formie uproszczonej? – dotycz. P.6 b SIWZ.

Odp. Należy załączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 

 

 


 

 

Michałowo, 02.09.2008r.


IG.341-08/08

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie, informuje, iż przedmiar zamówienia nie obejmuje pozycji nr 1 przedmiaru- rozbiórka budynków gospodarczych.


 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 

 


 

 

Michałowo, 04.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

Zapytanie nr 1

 1. W oświadczeniu finansowym należy wyszczególnić dane za rok 2006r lub 2007. W uwadze - ,,należy załączyć sprawozdania”. W warunkach udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny spełnienia tych warunków (p.3a) wyszczególniono dokumenty określające pozycje finansową - ,,za okres nie dłuższy niż 3 lata”. Prosimy o odpowiedz, czy w przypadku wyszczególnienia danych w oświadczeniu za 2007r. należy załączyć tylko sprawozdanie finansowe za 2007r, czy za ostatnie 3 – lata?

Odp. Należy załączyć sprawozdanie bądź PIT za dany rok wskazany w oświadczeniu finansowym.

 1. W załączniku nr 13 należy w kolumnie 5 ,,opisać doświadczenie techniczne i kierownicze”. Prosimy o sprecyzowanie w/w zapisu. Zwyczajowo w wykazie personelu w kolumnie 5 wpisuje się nr uprawnień i kwalifikacji wraz z nr ewidencyjnym przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Odp. W załączniku ,,Wykaz personelu” w kolumnie nr 5 – opis doświadczeń należy wpisać: nr uprawnień budowlanych wraz z numerem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 1. Czy w załączniku nr 13 - ,,Wykaz personelu” należy również wykazać nazwisko i imię podwykonawcy ?

Odp. W załączniku ,,Wykaz personelu” należy ująć nazwisko i imię podwykonawców oraz załączyć ,,wykaz wszystkich podwykonawców” oraz druk ,,zobowiązanie do współpracy”.

 

 1. Czy w załączniku nr 13 - ,,Wykaz personelu” należy wykazać tylko kadrę techniczną przewidziana do realizacji zamówienia, czy też osoby na stanowiskach robotniczych (p.2c.SIWZ)

Odp. Należy wykazać kadrę techniczną oraz osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 


 


IG.341-08/08 Michałowo, 09.09.2008r.ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU

TERMINU SKŁADANIA OFERTDziałając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655) 


z a w i a d a m i a m


O przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 22 września 2008 roku  do godziny 10:00 w postępowaniu dotyczącym budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie, ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 195398 – 2008 z dnia 20.08.2008r.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2008 roku o godzinie 10:15 na Sali Narad.


Z up. Wójta


/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego


Otrzymują:

 1. wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie

 3. strona internetowa

 4. a/a

   

   


 

Michałowo, 10.09.2008r.


IG.341-08/08Wszyscy, którzy pobrali SIWZW nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

Zapytanie nr 1

W opisie do projektu oraz na rys. 5/A – rzut dachu jest zapis – dojścia do kominów za pomocą stopni i ław kominiarskich, natomiast w przedmiarach brak jest tych pozycji. Jeżeli należy wykonać stopnie i ławy kominiarskie proszę o wskazanie podstawy wyceny i ilości ?

Odp. Należy wykonać stopnie i ławy kominiarskie oraz wycenić je wg. analizy własnej.

Zapytanie nr 2

W opisie do konstrukcji i specyfikacji technicznej nr B.1 ławy i stopy żelbetonowe należy wykonać z betonu B 15, natomiast na rys. konstrukcyjnym nr 2 – beton B 20. Jaki należy zastosować beton?

Odp. Ławy i stopy żelbetonowe należy wykonać z betonu B – 20.

Zapytanie nr 3

W pozycjach przedmiarowych elewacja jest wykonana w oparciu o materiały firmy BAUMIT. Natomiast w opisie do projektu oraz na rysunkach 32 A – 39 A detali elewacji jest system WEBER TERRANOWA. Jaki przyjąć system do wyceny?

Odp. Elewacje należy wykonać w systemie WEBER TERRANOWA.

Zapytanie nr 4

W poz. 66 i 67 przedmiarów – budynki z elementów typu bloki żerańskie – płyty stropowe występują w w/w pozycjach oraz dodatkowo w poz. 69 dostawa prefabrykatów. Proszę o wskazanie pozycji, w której należy wycenić płyty stropowe ?

Odp. Płyty stropowe prefabrykowane należy wycenić wg. wykazu zawartego w projekcie konstrukcyjnym.

Zapytanie nr 5

Na rzucie dachu rys. 5/A oraz na rysunkach elewacji widoczne są rury spustowe wszystkich lukarn, natomiast w przedmiarach w/w rury nie są ujęte. Jeżeli te rury należy zamontować to proszę o podanie obmiaru.

Odp. W poz. 114 należy doliczyć rynny lukarn wg. projektu, w poz. 115 należy doliczyć rury spustowe lukarn wg projektu.

Zapytanie nr 6

Podobna sytuacja na rys. 6/A rzut wieży, na rzutach 1-1 i 2-2 są widoczne rynny fi 120 mm i rury spustowe fi 100 mm. Proszę o sprawdzenie obmiarów i podanie prawidłowych, ponieważ wg naszych wyliczeń obmiar się nie zgadza.

Odp. W poz. 114 należy doliczyć rynny wg. projektu, w poz. 115 należy doliczyć rury spustowe wieży wg projektu.

Zapytanie nr 7

Czy poz. nr 52 i 53 przedmiaru robót nie dotyczą tych samych belek, a w związku z tym czy nie należy jednej pozycji usunąć?

Odp. Pozycje 52 i 53 zostały zdublowane, należy uwzględnić poz. 52.

Zapytanie nr 8

Czy w poz. 113 przedmiarów robót obróbki blacharskie nie zostały błędnie policzone obróbki styków ścian? Jest 1,31 *(2*4.*80+4*(3,2+2,2+3,3)+5,2*3)=904,424 m2 czy powinno być 1,31 *(2*4,80+4*(3,2+2,2+3,3)+5,2*3)=78,6 m2 a całość poz. 314,339 m2.

Odp. W poz. 113 obmiar obróbek blacharskich wynosi 314,339 m2.

Zapytanie nr 9

Poz. 172 mocowanie płyt styropianowych dotyczy obmiaru w m2 powierzchni ścian i zawiera w normach materiałów przewidzianych ilość kołków – 6,24 szt./m2, a zatem czy mnożenie powierzchni przez 6 nie jest dublowaniem pozycji?

Odp. Obmiar poz. 172 wynosi 656,143 m2.

Zapytanie nr 10

Czy w przypadku wniesienia wadium w formie wadialnych gwarancji ubezpieczeniowych należy dołączyć umowę z firmą ubezpieczeniową, czy wystarczającym będą niezbędne zapisy (prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki) zawarte w gwarancji ubezpieczeniowej.

Odp. Do oferty należy dołączyć umowę z firmą ubezpieczeniową.

Zapytanie nr 11

W pozycji nr 66 przedmiaru – płyty stropowe – błędnie podano ilość płyt kanałowych S-18, w przedmiarze podano 8 płyt, natomiast w zestawieniu i na rysunku jest 15 płyt. Prosimy o podanie poprawnej ilości tego elementu.

Odp. Płyty stropowe prefabrykowane należy wycenić wg. wykazu zawartego w projekcie konstrukcyjnym.

Zapytanie nr 12

W pozycji nr 18 i 19 przedmiaru – ławy fundamentowe – podano beton B-20, natomiast w opisie technicznym występuje beton B-15. jaki beton należy przyjąć do wyceny ?

Odp. Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B-20.

Zapytanie nr 13

W pozycji nr 60 przedmiaru – dostawa prefabrykatów – nie podano jakich to elementów dotyczy, czy chodzi o płyty prefabrykowane kanałowe typu SP – 2002 ?

Odp. Poz. 60 przedmiaru dotyczy dostawy prefabrykatów, zgodnie z ich wykazem.

Zapytanie nr 14

W dziale: Elewacja – okładziny elewacyjne z płyt ceramicznych, nie ma podanego rodzaju, wymiarów ani koloru tych płytek – prosimy o podanie wszystkich danych dotyczących płytek, niezbędnych do wyceny.

Odp. Należy przyjąć okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych elewacyjnych prod. PORCELANOSA – NAFTAL SILWER.

Zapytanie nr 15

W pozycji nr 149 i 150 przedmiaru – okładziny elewacyjne podano podstawę wyceny KNR AR-22 0303-03 i KNR AT-22 0302-02, gdzie jednostka wyceny jest: m, natomiast jednostka miary pozycji KNR to : m2. Prosimy o podanie prawidłowej jednostki miary.

Odp. Odpowiedzi są w nowym katalogu – dział elewacje – wersja 4.22.

Zapytanie nr 16

W pozycji nr 155 przedmiaru – okładziny elewacyjne podano podstawę wyceny KNR AT-22 0303-05, w programie Norma PRO nie ma takiej pozycji. Prosimy o podanie poprawnej podstawy wyceny. Czy pozycje nr 155 traktować jako zastępczą?

Odp. Odpowiedzi są w nowym katalogu – dział elewacje – wersja 4.22.

Zapytanie nr 17

W pozycji nr 156 - 160 przedmiaru – okładziny elewacyjne podano podstawę wyceny KNR AT-22 0304, w programie Norma PRO nie ma takiej pozycji. Prosimy o podanie poprawnej podstawy wyceny. Czy pozycje nr 156-160 traktować jako zastępczą?

Odp. Odpowiedzi są w nowym katalogu – dział elewacje – wersja 4.22.

Zapytanie nr 18

W pozycjach nr 162 i 163 przedmiaru – ocieplenie w system. Według KNR AT-31 02004-04 technologia ocieplenia to Baumit. Natomiast w opisie technicznym podano system Weber prosimy o jednoznaczne określenie technologii, jaką należy zastosować. Czy pozycje nr 162-163 można traktować poprzez analogię.

Odp. Elewacje należy wykonać w systemie WEBER TERRANOWA.

Zapytanie nr 19

W pozycji nr 107 przedmiaru – osadzenie włazu w połaci dachowej, nie ma podanego wymiaru tych włazów, prosimy o podanie danych na podstawie, których można wycenić podane elementy

Odp. W poz. 107 przedmiaru są ilości, natomiast wymiary włazów są w poz. 105.

Zapytanie nr 20

W pozycji nr 121 przedmiaru – dostawa i montaż turbowentów, nie ma podanego rodzaju i tupu turbowentów, prosimy o podanie danych na podstawie, których można wycenić podane elementy.

Odp. Należy przyjąć turbowenty zgodnie z opisem technicznym produkcji DARCO – TULIPAN 150 na podstawie kwadratowej.

Zapytanie nr 21

Do SIWZ załączono wzór załącznika o nazwie WYKAZ SPRZĘTU. W p.6 siwz ,,Dokumenty o oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składającego się na ofertę nie przewiduje się dostarczenie w/w załącznika. Prosimy o odpowiedź, czy należy załączyć o nazwie ,,WYKAZ SPRZETU” do oferty?

Odp. Do oferty należy załączyć druk o nazwie ,,WYKAZ SPRZETU”

Zapytanie nr 22

Prosimy o określenie grubości warstwy humusu do usunięcia lub rozdzielenia pozycji – opis robót w przedmiarze zakłada 15 cm, natomiast zastosowanie w podstawie wyceny tablice dają 20 cm grubości.

Odp. Należy przyjąć 15 cm humusu do usunięcia.

Zapytanie nr 23

Prosimy o rozdzielenie podstaw wyceny w poz. 11, 41, 45, 46, 49, 50, 112, 123, 127, 131 przedmiaru robót budowlanych w celu uniknięcia pomyłki rachunkowej w związku z koniecznością sporządzenia kosztorysu w postaci szczegółowej.

Odp. Nie ma potrzeby rozdzielenia pozycji kosztorysowych, należy wycenić zgodnie z opisem.

Zapytanie nr 24

Prosimy o określenie czy przyjęta do wyceny izolacja ław fundamentowych z papy termozgrzewalnej w poz. 27 przedmiaru jest właściwa względem opisu na rysunkach izolacji ,,3x dysperbit” oraz zgodna z opisem technicznym.

Odp. Należy przyjąć papę termozgrzewalną jako izolację ław fundamentowych, natomiast ,,3x dysperbit” jako izolacja ścian fundamentowych.

Zapytanie nr 25

Prosimy o określenie jakie materiały wycenić, a jakie wykreślić z poz. 28, 30, 31, 32, 33 w związku z koniecznością sporządzenia kosztorysu w postaci szczegółowej.

Odp. Należy przyjąć materiały systemowe do izolacji fundamentów np. SCHOMBURG lub równoważne.

Zapytanie nr 26

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.09.2008r. wnosimy o rozważenie dopuszczenia w w/w postępowaniu kosztorysu uproszczonego z cenami jednostkowymi za pozycje, stosownie do zapisów wzoru umowy w §6 ust. 1.

Odp. Zgodnie z pismem nr IG-341-08/08 z dnia 02.09.2008r należy załączyć kosztorys w formie szczegółowej.

Zapytanie nr 27

Przedmiar poz. 84 podokienniki wewnętrzne prefabrykowane. Czy mogą to być podokienniki np. z lastriko czy zgodnie z opisem technicznym pkt. 17 f) z konglomeratu marmurowego?

Odp. Należy przyjąć podokienniki wewnętrzne zgodnie z opisem technicznym z konglomeratu marmurowego.

Zapytanie nr 28

Przedmiar poz. 183 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, natomiast w opisie tech. pkt. 19 hpodokienniki zewnętrzne z kształtek klinkierowych w kolorze grafitowym. Z jakiego materiału mają być wykonane parapety.

Odp. Należy przyjąć parapety zewnętrzne zgodnie z opisem technicznym z kształtek klinkierowych w kolorze grafitowym.

Zapytanie nr 29

Przedmiar poz. 132,133, 188 okładziny z granitogrcsu, natomiast w opisie technicznym pkt 59j) na tarasach należy zastosować gres serii Minerał Chrom prod. Casalgrande Padana. Która okładzinę należy przyjąć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć gres zgodnie z opisem technicznym prod. Casalgrande Padana.

Zapytanie nr 30

Zgodnie z wykazem płyt prefabrykowanych kanałowych występuje ich 160 szt, taka sama ilość przedstawiona jest na rzutach płyt stropowych rys 12,13,14. W przedmiarze poz. 66 i 67 natomiast ujęto 152 szt. płyt - pominięto płytę o symbolu S-13 czy należy zwiększy przedmiar o brakujące płyty?

Odp. Płyty stropowe prefabrykowane należy wycenić wg. wykazu zawartego w projekcie konstrukcyjnym.

Zapytanie nr 31

Brak jest w przedmiarach pozycji rusztowań niezbędnych do wykonania zadania, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Poniższe pozycje należy ująć w kosztorysie ofertowym:

45262100-2


Rusztowania

KNR 2-02 1604-02 front boczne tylna

budynek wieża

B.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m


9.50*(11.50*2+10.00+2.00*2)+7.10*2.70*2+8.50*8.00*2 2*[6.50*6.80+8.80*6.50+5.40*(4.50+4.00)] 6.60*39.00+4.10*4.50*2

A (suma częściowa)14.00*5.00*3

m2


m2

m2

m2m2

m2525.840 294.600 294.3001114.740 210.000


RAZEM

1324.740

KNR 2-02 r.16z.sz.5.15


Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)
KNR 2-02 1604-04 wieża

B.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 23.00*5.00

m2

115.000


RAZEM

115.000

KNR 2-02 r.16z.sz.5.15


Czas pracy rusztowań grupy 2

(POZ.)

Zapytanie nr 32

Czy okna dachowe mają mieć wymiar zgodny z podanym w przedmiarach 1,5 0x 1,18m, czy zgodny z wykazem 0,7 8x 1,18m.

Odp. Okna dachowe maja wymiar 0,78x1,18 m.

Zapytanie nr 33

Czy w oknach (01.02,03,04,05,06,07,08,09,010) ma być „ukryte skrzydło" czy tylko w ściankach słupowo - ryglowych?

Odp. ,,Ukryte skrzydło” ma być tylko w ścianach słupowo – ryglowych.

Zapytanie nr 34

Przedmiar poz. 143 zawiera 4 szt. ościeżnic do drzwi p.poż i wzmocnionych, natomiast skrzydeł drzwiowych jest 5 szt., proszę o korektę skrzydeł lub ościeżnic.

Odp. Należy przyjąć 5 szt. ościeżnic do drzwi p.poz.

Zapytanie nr 35

Przedmiar poz. 58, proszę o sprecyzowanie rodzaju cegły klinkierowej (pełna, dziurawka, kolor, producent).

Odp. Należy przyjąć cegłę klinkierową pełną w kolorze grafitowym.

Zapytanie nr 36

Według odp. z dnia 02.09.2008r. należy usunąć poz. 1,natomiast rozbiórka budynku gospodarczego obejmuje cały dział (pozycje od nr 1 do 9) czy związku z tym należy usnąć cały dział 1 ?

Odp. Należy usunąć cały dział I.

Zapytanie nr 37

Przedmiar poz. 30 izolacja termiczna ścian fundamentowych, czy należy zastosować w tej pozycji płyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z opisem tech. pkt. 4C ?

Odp. Należy przyjąć izolację termiczną ścian fundamentowych zgodnie z opisem technicznym.

Zapytanie nr 38

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sytuacji gdyby wystąpiły zaniżone ilości robót w przedmiarach podanych do przetargu w stosunku do dokumentacji technicznej. W/w przypadku kto poniesie koszty wynikające z różnicy ilości robót?

Odp. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o przedmiar i projekty techniczne dostarczone przez Zamawiającego i zawierać wszystkie elementy. Wszystkie niezgodności prosimy o wyjaśnienie w czasie prowadzonego postępowania przetargowego. Informujemy również, że we wzorze umowy jest przewidziany zapis: ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, w granicach 20% wartości pierwotnego zamówienia w zależności od środków finansowych przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na realizację zadania”

Zapytanie nr 39

Opis techniczny pkt. 6 kominy wentylacyjne, przedstawia licowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową natomiast w przedmiarze takie roboty nie są ujęte, czy w związku z tym w etapie I te roboty nie są uwzględnione.

Odp. W poz. 77 należy zmienić tynk na cegłę klinkierową.


Zapytanie nr 40

Przedmiar poz. 58 licowanie słupów cegłą klinkierową, czy podany przedmiar jest prawidłowy. Na rzutach występują 4 słupy natomiast w przedmiarze zostało uwzględnionych 2.

Odp. Należy przyjąć 4 słupy zewnętrzne, obłożono gresem, obmiar 68,98 m2.

Zapytanie nr 41

Proszę o wyjaśnienie opisu pozycji przedmiarowej 117 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 3x6 cm ?

Odp. Poz. 117 i 118 dotyczy grubości wełny mineralnej – 18 cm.

Zapytanie nr 42

Przedmiar robót budowlanych - poz. 10 - powyższą pozycję należy wycenić w/g KNR2-01 tb. 0126-01 i 0126-02; prosimy o podanie łącznej grubości humusu do usunięcia.

Odp. Należy przyjąć 15 cm humusu do usunięcia.

Z up. Wójta


/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 


 

Michałowo, 11.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

Zapytanie nr 1

a) Proszę o podanie wymiarów i parametrów  zegarów wieży niezbędnych do wyceny.

b) W pozycji nr 120 przedmiaru – dostawa i montaż zegar wieży, nie ma podanego rodzaju              i typu zegarów, prosimy o podanie danych na podstawie, których można wycenić podane elementy.

c) Prosimy o określenie rodzaju i typu zegarów wieży.

d) W celu prawidłowej wyceny zegarów wieżowych proszę o podanie większej ilości danych (wymiar, kształt, rodzaj mechanizmu, materiał z jakiego ma zostać wykonany).

Odp. Należy przyjąć do wycen zegar wieżowy firmy Metron Clocks (lub równoważne) o średnicy wewnętrznej 1,40 m, sterowany falą radiową i zasilaniem sieciowym 220 V, jednostronny, osłonięty szybą z podświetleniem wewnętrznym (220 V) oraz z możliwością współpracy z urządzeniami dźwiękowymi. Tarcza z cyframi rzymskimi.

 

Zapytanie nr 2

Prosimy o określenie wymiarów i lokalizacji napisu ,,RATUSZ MIEJSKI” z poz. 189 przedmiaru oraz uzupełnienie dokumentacji o ten detal (na rysunkach elewacji widnieje napis ,,RATUSZ”)

Odp. Należy przyjąć napis ,,RATUSZ MIEJSKI”, litery mają wysokość ok. 47 cm

 

Zapytanie nr 3

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastąpienie pokrycia dachu dachówką, ceramiczna prod. Creatota na pokrycie dachówką ceramiczną prod. Koramic?

Odp. Nie.

Zapytanie nr 4

Informujemy,      w   pkt.   6   SIWZ   istnieje   zapis   o   opatrzeniu pełnomocnictwa znakami opłaty skarbowej skasowanymi z datą jej wystawienia. Z/z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej w znakach skarbowych, zaś wniesienie tej opłaty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w ogóle wymagane zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat w Ministerstwie Finansów: znak PL - 835 - 94 /LM/EO/07219. Prosimy o korektę zapisu w SIWZ.

Odp. Po przeanalizowaniu pisma Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat w Ministerstwie Finansów: znak PL - 835 - 94 /LM/EO/07219 z dnia 12 lutego 2007r., Zamawiający nie wymaga wniesienia opłat skarbowych od udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 


 

Michałowo, 16.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

 

1.    Odpowiedź na zapytanie 24 z dn. 10.09.2008 - prosimy o uściślenie:

- w której pozycji i jaki obmiar należy przyjąć „izolację z papy termozgrzewalnej ław

fundamentowych" ?

-   w której  pozycji  i jaki  obmiar należy  przyjąć  „izolację  3x  dysperbit  ścian
fundamentowych" ?

Odp. W poz. 27 należy przyjąć 542,76 m2 papy termozgrzewalnej. W poz. 28,32,33 należy przyjąć 3xdysperbit jako izolacja ścian fundamentowych.

 

2.              Odpowiedź na zapytanie 30 z dn. 10.09.2008 - prosimy o uściślenie:

- czy w poz. 67 należy przyjąć obmiar 104 elem. (zamiast 96 elem.)

Odp. Płyty stropowe prefabrykowane należy wycenić wg. wykazu zawartego w projekcie konstrukcyjnym.

 

3.              Odpowiedź na zapytanie 28 z dn. 10.09.2008 - w związku z zamianą w przedmiarze
blachy na kształtki klinkierowe prosimy o korektę obmiaru oraz zmianę podstawy
wyceny poz. 183.

Odp. Podstawą wyceny poz. 183 jest KNR 202 TABLICA 0921-04.

4.              Odpowiedź na zapytanie 24 i 25 z dn. 10.09.2008 -

- czy w poz. 28 przedmiaru (w związku z odpowiedzią nr 24) nie należy wycenić
,,3x dysperbit" (zamiast Schomburg lub równoważne jak podaje odpowiedź 25) -
prosimy o uściślenie.

Odp. Należy przyjąć 3xdysperbit.

5.    Odpowiedź na zapytanie 24 i 25 z dn. 10.09.2008 -

- czy w poz. 32 przedmiaru (w związku z odpowiedzią nr 24) nie należy wycenić
„3x dysperbit" (zamiast Schomburg lub równoważne jak podaje odpowiedź 25) -
prosimy o uściślenie.

Odp. Należy przyjąć 3xdysperbit.

6.              Odpowiedź na zapytanie 27 z dn.  10.09.2008 - jakiej szerokości podokienniki z
konglomeratów marmurowych należy przyjąć do wyceny - prosimy o uściślenie.

Odp. Należy przyjąć podokienniki wewnętrzne szer. ~ 30 cm.

7.              Odpowiedź na zapytanie 39 z dn. 10.09.2008 - w związku ze zmianą w poz. 77 tynku
na cegłę klinkierową prosimy  o  korektę obmiaru  powyższej  pozycji   i  zmianę
podstawy wyceny.

Odp. Obmiar poz. 77 wynosi 68,608 m2 , podstawą wyceny jest KNR 202 TABLICA 0117.

8.              Odpowiedź na zapytanie 5 i 6 z dn. 10.09.2008 - w związku z koniecznością zmiany
obmiaru poz.   114  i   115  oraz nie podaniem  przez Zamawiającego  właściwych
obmiarów powyższych pozycji, czy Wykonawca w sposób dowolny (na podstawie
własnych obliczeń) dokonuje korekty obmiarów?

 

Odp. Wykonawca samodzielnie dokonuje korekty obmiaru.

9.    Odpowiedź na zapytanie 35 i 40 z dn. 10.09.2008 -z/z odpowiedzią 35 w poz. 58 przedmiaru należy przyjąć cegłę klinkierową pełną w kolorze grafitowym,  zaś z/z odpowiedzią 40 w poz.   58 jest  mowa o  słupach obłożonych gresem - prosimy o uściślenie i ewentualną korektę podstawy wyceny.

Odp. Należy przyjąć w poz. 58 okładzinę z gresu.

10. Odpowiedź na zapytanie 31 z dn. 10.09.2008 tj. uzupełnienie przedmiaru -

Czas pracy rusztowań (rusztowania o wys. do 15 m i do 25 m) - w związku z brakiem podania przez Zamawiającego obmiaru robót oraz jednostki miary pracy rusztowania, czy powyższe pozycje należy skalkulować na podstawie analizy własnej oraz wpisać jednostkę miary i obmiar własny.

Odp. Należy przyjąć wg. analizy własnej.

11. Przedmiar robót budowlanych - roboty ziemne
W przedmiarze brak jest:

-  zasypania wykopu od rzędnej spodu wybranego gruntu nasypowego do rzędnej
spodu podsypki pod posadzki

-  kosztu pospółki do powyższego zasypania

-  zagęszczenia powyższej pospółki

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe roboty z podaniem podstawy wyceny, opisu robót oraz obmiaru.

Odp. Należy dowieść ~ 400 m3 ziemi i zagęścić.

12.      Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonany napis RATUSZ MIEJSKI - mosiądz czy styrodur, czy też grawerowany w okładzinie kamiennej, -pismo IG.341-08/08 z dn. 11.09.2008r. nie wyjaśnia tego.

Odp. Napis RATUSZ MIEJSKI należy wykonać ze stali nierdzewnej.

13.      W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 4 prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi, czy w kosztorysie szczegółowym płyty stropowe wycenić w pozycjach 66 i 67 czy tylko 69 - nakłady materiału.

Odp. Należy dostawę płyt stropowych wycenić w poz. 69.

14.      W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 5 prosimy, o
udzielenie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi z podaniem nowej ilości obmiaru w pozycjach nr 114 i 115.

Odp. Poz. 114 wynosi 208 mb.

15.      W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 6 prosimy o
udzielenie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi z podaniem nowej ilości obmiaru w pozycjach nr 114 i 115.

Odp. Poz. 115 wynosi 131 mb.

16.      W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 11 prosimy o
ponowne udzielenie odpowiedzi, czy w kosztorysie należy dokonać korekty obmiaru w poz. 66 i 67 jeżeli tak, to na jakie wartości obmiarów - płyty stropowe w przedmiarze. 152szt a wg wykazu 160szt.

Odp. W poz. 66 i 67 należy przyjąć 160 szt. płyt stropowych.

17.      W nawiązaniu do pisma z dn.10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 12 prosimy o
udzielenie odpowiedz: „o co chodzi" poz 60 przedmiaru dotyczy schodów żelbetowych a nie płyt stropowych.

Odp. Poz. 60 dotyczy powierzchni schodów.

18. W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 22 prosimy o podanie prawidłowej podstawy wyceny w pozycji 10 przedmiaru, jeżeli ma to być 15cm humusu do usunięcia.

Odp. W Poz. 10 podstawą wyceny jest KNR 202 TAB 0126-01.

19. W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. pytanie nr 23: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią można wyceniać wymienione w pytaniu pozycje zgodnie z opisem przyjmując dowolnie nakłady robocizny, materiałów i sprzętu i władne współczynniki krotności.

Odp. Pozycje należy wycenić zgodnie z opisem.

20.    W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. pytanie nr 28: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią prosimy o podanie prawidłowej podstawy wyceny w poz. 183 celem sporządzenia prawidłowego kosztorysu szczegółowego.

Odp. W poz. 183 podstawą wyceny jest KNR 202 TAB 0921-04.

21. W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. pytanie nr 30: Jak w pytaniu nr 6.

Odp. Pytanie jest niezrozumiałe.

22. W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r. w odpowiedzi do pytania nr 39 prosimy o podanie prawidłowej podstawy wyceny i obmiaru w pozycji 77 przedmiaru, jeżeli cegła klinkierowa.

Odp. W poz. 77 podstawą wyceny jest KNR 202 TAB 0117-14, obmiar jest bez zmian.

23. W nawiązaniu do pisma z dn. 10.09.2008r, pytanie nr 42: Jak w pytaniu nr 6.

Odp. Pytanie jest niezrozumiałe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 18.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

 

 

1.              Z/z z pismem z dn. 02.09.2008 i pismem z dn. 10.09.2008 (odpowiedź na zapytanie
26) do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy. W odpowiedziach na zapytania Zamawiający nie podaje podstaw wyceny (np. nr tablic KNR). Czy zatem wykonawca może w sposób dowolny dobierać podstawy wyceny do nowo wprowadzanych pozycji i zmieniać podstawy wyceny pozycji istniejących ?

Odp. Odpowiedź została udzielona szczegółowo w wyjaśnieniach.

 

2.   W związku z tym, że cena Oferty nie jest ceną ryczałtową (z/z SIWZ oraz z odpow. na
zapyt. 38 z dn. 10.09.2008) prosimy o sprecyzowanie ilości robót w poszczególnych
pozycjach przedmiaru, aby oferty mogły być porównywalne.

Odp. Odpowiedź została udzielona szczegółowo w wyjaśnieniach.

 

3.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r. zapytanie nr 1 – prosimy o podanie dokładnego obmiaru stopni i ław kominiarskich.

Odp. Ilość stopni kominiarskich [6*2+10*2+9+8]*2= 98szt. Długość ław kominiarskich: [8,60+5,00+ 4,50+5,50]*2=47,20m

 

4.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r. zapytanie nr 4 – zapytanie to dotyczy wskazania pozycji w której należy wycenić płyty stropowe, prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odp. W poz. 67 przedmiaru należy wycenić 104 płyty.

 

5.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r. zapytanie nr 5 i 6 – prosimy o podanie dokładnego obmiaru rynien i rur spustowych.

Odp. Obmiar rynien:  poz.114

    3.66*4+2.80*4+2.40*4+5.20*4+2*[8.30+6.00+4.95*2+7.60]+36.29+6.7*2+5.87 =175,40m

Obmiar rur spustowych poz.115

   7.15*4+7.22*4+2.91*4+15.30*2+10.55*2+4.17*4+6.96*4+6.96*2+4.17*4=195,94m

 

6.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r., ze względu na nie wyczerpującą odpowiedź na zapytania nr 15,16,17 prosimy o dokładne udzielone odpowiedzi i podanie podstawy wyceny wg KNR.

Odp. Odnośnie katalogu KNR AT-22 w załączeniu jeszcze raz przesyłam ślepy kosztorys z wyszczególnieniem nakładów w poszczególnych pozycjach na podstawie których należy dokonać wyceny. (ZAŁĄCZNIK - kliknij aby pobrać)

 

7.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r. – zapytanie nr 40 – dot. poz. 58 licowanie cegłą klinkierową, w przedmiarze występuje licowanie słupów cegłą klinkierową, natomiast w odpowiedziach na złożone zapytania napisano, że słupy obłożono gresem. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

Odp. w poz.58 podstawa wyceny to NNRNKB202 2502-05 ilość robót 34.492m2.

 

8.             Proszę o wyjaśnienie zapytania udzielonego w piśmie IG.341.341-08/08 z dnia 10.09.2008r. W przedmiarze ujęto włazy dachowe szt. 2, natomiast rys. 6/A przedstawia rzuty wieży na których występuje właz na wierzę 75x125 ocieplony z okładziny z blachy, czy należy przyjąć go do wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie podstaw wyceny i obmiaru.

Odp. Należy wycenić dwa wyłazy dachowe. Dodatkowo należy wycenić wyłaz na wieżę o wym 75x125 ocieplony z okładziną z blachy w/g analizy własnej.

 

9.             W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z pisma z dn.16.09.2008 prosimy o podanie prawidłowej wartości obmiaru dla pozycji 67 przedmiaru.

Odp. W poz. 67 należy przyjąć 104 szt.

 

10.         W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z pisma z dn.16.09.2008 prosimy o podanie prawidłowej wartości obmiaru i opisu robót dla pozycji 183 przedmiaru.

Odp. W poz. 183 podstawa wyceny to KNR 202 0921-04 ilość robót 26,194m2.

 

11.         W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z pisma z dn.16.09.2008 prosimy o podanie nowej podstawy wyceny, opisu robót i obmiaru dla pozycji 58 przedmiaru.

Odp. W poz.58 podstawa wyceny to NNRNKB202 2502-05 ilość robót 34.492m2.

 

12.         W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 11 z pisma z dn.16.09.2008 prosimy o podanie podstawy wyceny, opisu robót i obmiaru dla dowiezionej pospółki – niepełna odpowiedz.

Odp. a/ Dowóz i koszt pospółki wycenić jako analizę własną biorąc pod uwagę odległość dowozu

     b/ Formowanie nasypu w/g KNR 0235-01

     c/ Zagęszczanie nasypów warstwami w/g KNR 201 0406-01

     d/ Obmiar robót 691,51*0,84=580,868m3

 

13.         Proszę o sprecyzowanie wymiarów zegarów wieżowych. Zgodnie z odpowiedzią z dn. 11.09.2008r ma to być  zegar o średnicy wewnętrznej 1,40 m o jaka średnicę chodzi? Ponieważ otwór w wieży na zegar jest  wielkości 80 cm.  Ponadto zegar ma być osłonięty szyba – wg wyjaśnień firmy specjalistycznej jest to zbyteczne, ponieważ mechanizmy zegara są odporne na warunki atmosferyczne, a szyba będzie jedynie rozpraszać  podświetlenie i znacznie podwyższy koszt zegara.

Odp. Należy do wyceny przyjąć zegar o średnicy 1 m, bez szyby.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 

Michałowo, 18.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

 

 

1.              Proszę o precyzyjne podanie terminu zakończenia robót oraz terminu zakończenia prac elewacyjnych, który należy wstawić do oferty (w SIWZ w pkt. 4 podany jest termin udostąpienia budynku do wykonania rób wykończeniowych – 1 kwiecień 2009r.)

Odp. Do oferty należy wstawić końcowy termin zakończenia prac, który został wyznaczony do 31 lipca 2009r. Oferent może zadeklarować, że prace budowlane wykona wcześniej niż w wymaganym terminie. Zamawiający wymaga aby termin udostąpienia budynku do robót wykończeniowych przypadł na dzień 1 kwietnia 2009r. Taki zapis znajdzie się w podpisanej umowie.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 

 

 

 


 


Michałowo, 19.09.2008r.

 

IG.341-08/08

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie budowy budynku Urzędu Gminy w Michałowie poniżej wyjaśniam zapytanie:

 

1.       W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z pisma z dn. 18.09.2008r. prosimy o odpowiedz, czy prawidłowo oferent sporządzi kosztorys ofertowy metodą szczegółową dodając dwie nowe pozycje na końcu kosztorysu dotyczącego stopni kominiarskich i ław kominiarskich i wyceniając je wg analizy własnej – odpowiedz z 10.09.2008r.

Odp. Koszt związane z montażem ław kominiarskich i stopni kominiarskich należy ująć w rozdziale dotyczącym pokrycia dachu.

 

2.      Nie ma tablicy NNRNKB 202 2502-05 – prosimy o zmianę podstawy wyceny. Wyszczególniona tablica katalogu nie istnieje. Proponujemy NNRNKB 2002 2801-05. Ponadto z/z odpowiedzią z dn. 10.09.2008r. pkt. 40 obmiar powyższej pozycji powinien wynieść 68,98 m2.

Odp. Należy przyjąć tablicę NNRNKB 202 2801-05 – licowania  słupów granitogresem /omyłkowo wpisana poprzednia cyfra/. Obmiar powyższej pozycji - 68,98 m2.

3.      W zawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 12 z pisma z dn. 18.09.2008r prosimy o podanie przybliżonej odległości dowozu, podanie całej podstawy wyceny w odpowiedzi do pkt. 12 lit b.

Odp. Wykonawca sam musi określić gdzie będzie dokonywał zakupu pospółki i na tej podstawie określa odległość dowozu. Inwestor ani projektant nie może narzucić miejsca zakupu.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


 

 

IG.341-08/08

 

Michałowo, 15.10.2008r.

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na ,,Budowę budynku Urzędu Gminy w Michałowie”, ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 195398-2008 z dnia 20.08.2008r., Wójt Gminy Michałowo informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.P.U.H. Sp. z o.o. ,,KOMBINAT BUDOWLANY”, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16, z ceną ofertową 2378358,03zł netto (plus podatek VAT 22% 523238,77zł) = 2 901 596,80 zł brutto oraz gwarancją na okres 84 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zostały odrzucone następujące oferty:

1) Oferta nr 10 firmy ,,BAZ – BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk, 15-554 Białystok, ul. Stokrotki 37 – nie dołączono umowy, porozumienia lub zobowiązania do współpracy z właścicielem sprzętu, str. 45 oferty załącznik ,,Wykaz sprzętu” wiersz 21 (oferent mimo wezwania w wymaganym okresie nie dołączył brakujących dokumentów).

2) Oferta nr 6 ,,FAGRO DACH” Sp j., Marek Jaszczewski, Mariusz Grodzki, 16-001 Kleosin, Księżyno ul. Mazowiecka 35 - oferent nie posiada zdolności kredytowej na minimum 50% wartości ceny ofertowej brutto zgodnie z dokumentem ,,opinia bankowa” str. 19 oferty, wymagane w pkt. 3b SIWZ.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.Otrzymują:


 1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

,,BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp j,

15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

 1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

,,ANCORT” W.A.D. Troc Sp. j,

15-007 Białystok, ul. Towarowa 10 A,

 1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

,,MARK-BUD” Sp z o.o.,

15-427 Białystok, ul. Lipowa 24

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe - Handlowe

,,GENO” Andrzej Gieniusz,

16-100 Sokółka, ul. Witosa 135

 1. FMB Sp. z o.o., 02-681 Warszawa, ul. Granitowa 3 lok. 67

adres do korespondencji; 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 66

 1. ,,FAGRO DACH” Sp j., Marek Jaszczewski. Mariusz Grodzki,

16-001 Kleosin, Księżyno ul. Mazowiecka 35

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo -Budowlane ,,SANBUD” Sp. z o.o.,

15-346 Białystok, ul. Krucza 5/1 lok. 8,

 1. P.P.U.H. Sp. z o.o. ,,KOMBINAT BUDOWLANY”,

15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16.

 1. ANATEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

inż. Anatol Chomczyk, 15-338 Białystok, ul. Puławskiego 88.

 1. ,,BAZ – BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk,

15-554 Białystok, ul. Stokrotki 37.

 1. Przedsiębiorstwo Budowlane ,,POLBUD” Sp. z o.o.,

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61.

12. a/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-21