Zamówienie Nr IG.341-07/08 z dnia 2008-07-03 - Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycie dachu sceny w Michałowie.

Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycie dachu sceny w Michałowie.
Numer IG.341-07/08
Data wydania 2008-07-03
OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
IG.341-07/08
PRZETARG  NIEOGRANICZONY    Kod CPV: 45.20.00.00-9


    Gmina Michałowo reprezentowana przez Wójta Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo  zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr  223,  poz. 1655), ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie pokrycia dachu sceny w Michałowie.


I.    Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
II.    Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
III.    Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie  pokrycia dachu sceny w Michałowie. Zmawiający posiada wykonaną konstrukcję stalową zadaszenia sceny. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.
IV.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1 w godz. pracy  urzędu 7.15-15.15, na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.michalowo.ug.gov.pl oraz listownie.
V.    Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.
VI.    Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,
b)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzający odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)    W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia. Jeżeli wykonawca prowadzi działalność krócej niż pięć lat to wykazuje wykonanie zamówień za okres prowadzenia działalności. Informacje, o których mowa powyżej należy wykazać w załączniku doświadczenie zawodowe. Dokument (referencje) winny potwierdzać należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem warunku udokumentowania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
b)    Wykonawca w momencie złożenia oferty zatrudniać osobę posiadającą uprawnienia (zgodnie z Prawem Budowlanym) do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z branży budowlanej. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą wykazać się przynależnością do Izby budowlanej lub podobnej izby zawodowej.
c)    Wykonawca musi zatrudniać w momencie złożenia oferty 1 osobę posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego oraz co najmniej 2 pracowników fizycznych.
d)    Wykonawca dysponuje nie zbędnym sprzętem budowlanym do wykonania zadania.              

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a)    Dokumenty określające pozycję finansową Wykonawcy, takie jak: sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ustawy pzp:

a)    oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,
A)    Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
VII.    Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty:
a)    Podpisany formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania  zadania,
b)    Kosztorys ofertowy,
c)    oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,
d)    oświadczenie finansowe wraz z sprawozdaniem finansowym lub PIT,
e)    wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,
f)    wykaz wykonanych prac w ciągu 5 ostatnich lat, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy w wykonaniu podobnych przedmiotów do przedmiotu zamówienia wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie (referencje),
g)     wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)
h)    zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)
i)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j)    zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
k)  oświadczenie o zapoznaniu się z inwestycją w terenie.
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X. Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XII. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.
XIV. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
XV. Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Wójt Gminy Michałowo, 16-050 Michałowo,  ul. Wąska 1 i oznaczone: „Pokrycie dachu scena Michałowo”, „nie otwierać przed 24.07.2008r. godz. 10.00” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie do dnia 24.07.2008 do godz. 1000 .
XVI.  Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę cenę (90%) oraz termin gwarancji (10%).  
XVII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XVIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2008r. pod numerem 148377- 2008 na stronie www.portal.uzp.gov.pl
XIX.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2008r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Michałowie – Sala Narad.
XX.    Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
a)     Roman Kalinowski e-mail: kalinowski@michalowo.ug.gov.pl


Michałowo, 03.07.2008r.

Wójt Gminy Michałowo
/-/ Marek Nazarko

 

  Załączniki do ściągnięcia [pliki dostępne w internecie do dnia i godziny otwarcia ofert]

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-07