Uchwała Rady Nr XXIV/229/08 z dnia 2008-12-30 w sprawie zmian w Statucie Gminy Michałowo

Data wydania 2008-12-30
Numer XXIV/229/08
w sprawie w sprawie zmian w Statucie Gminy Michałowo

UCHWAŁA NR XXIV/229/08 

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 w sprawie zmian w Statucie Gminy Michałowo

Na art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się:

§ 1. W Statucie Gminy Michałowo stanowiacym zalacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/08 Rady Gminy Michałowo  z dnia 27 listopada 2008r wprowadza się następujące zmiany:

1) W rodziale V Statutu Gminy Michałowo „Tryb pracy Rady”, uchyla się § 81.

2) W rozdziale VIII Statutu Gminy Michałowo „Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisjii i Burmistrza”,  § 116 ust. 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być kserowane po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza, Sekretarza lub Przewodniczącego Rady na wniosek zainteresowanego.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 mogą być kserowane po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza lub Sekretarza na wniosek zainteresowanego.

6. Dokumenty z zakresu działania zakładów lub jednostek budżetowych udostępnia lub kseruje się w zakładach lub jednostkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika na wniosek zainteresowanego.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

 Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-15