Uchwała Rady Nr XXX/263/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/263/09
w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Uchwała nr XXX/263/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
                                                                                                                      w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 182, art.184 i art.188, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501) uchwala, co następuje:
§ 1. Zwieksza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 126 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 14 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74 582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Michałowo XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Michałowo XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Michałowo XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 21 237 427 zł,
-        Plan wydatków ogółem 24 887 031 zł.
Żródło sfinansowania deficytu w kwocie  3 649 604 zł  stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 308 504 zł oraz wolne środki w kwocie 341 100 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16