Uchwała Rady Nr XIX/194/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola

Data wydania 2008-06-30
Numer XIX/194/08
w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 212, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy Michałowo uchwala co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola, oznaczonej numerem geodezyjnym 253, o pow.              1,56 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Michałowo
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08