Uchwała Rady Nr XIX/193/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego

Data wydania 2008-06-30
Numer XIX/193/08
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego
 
                 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Michałowo darowizny, na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem sanitarno - gospodarczym położonej:
1)  w obrębie wsi Rudnia, oznaczonej numerem geodezyjnym 84/9 o powierzchni 0,0844 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze KW 54.372 ,
2)  w obrębie wsi Garbary, oznaczonej numerem geodezyjnym 13/7 o powierzchni 0,0214 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze KW 62.029.
§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 winne być wykorzystane na realizację celów publicznych w zakresie realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, jako siedziby służb eksploatacyjnych zbiornika wodnego Siemianówka, z zastrzeżeniem możliwości odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania ich na ten cel.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08