Uchwała Rady Nr XIX/190/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Data wydania 2008-06-30
Numer XIX/190/08
w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 182, art.184 i art.188, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 4 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 19 671 910 zł,
-        Plan wydatków ogółem 21 560 910 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 1 889 000 zł stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 413 000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Michałowo
Mikołaj Worona
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08