Uchwała Rady Nr XXXVII/334/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności Na

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/334/10
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności Na

Uchwała Nr XXXVII/334/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r.Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206; z 2009 r. Nr 97, poz. 804) art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420)oraz § 6 Uchwały Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 10.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznać 

1)Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja w Michałowie – 10 tys. złotych na renowację schodów prowadzących do Świątyni. 

2)Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świetego w Jałówce – 10 tys. złotych na renowację tynków i ich malowanie, remont cokołu kamiennego, położenie opaski z grubego żwiru wokiół cerkwi. 

3)Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli – 10 tys. złotych na naprawę rynien, likwidację przecieku głównej kopuły, częściowej wymiany dyli i desek malowanie w Prytworze i ołtarzu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06