Uchwała Rady Nr XXXV/319/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/319/10
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”

UCHWAŁA NR XXXV/319/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu, w kwocie 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka.

§ 2.

Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2010.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Województwa szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21