Uchwała Rady Nr XXXV/317/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/317/10
w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł

UCHWAŁA NR XXXV/317/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 9, lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr

172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 89, ust. 1, pkt

2, art.. 91, ust. 1 i art. 262, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 500 000 zł (słownie: Pięćset tysięcy złotych) w Banku

Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty

Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” rezlizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 -2007, w działaniu: Odnowa i Rozwój Wsi.

§ 2.

Spłata pożyczki nastapi w latach 2011 - 2016 z dochodów własnych budżetu gminy, z uwzględnieniem

w budżecie spłat w kolejnych latach.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do dokonania czynności prawnych polegajacych na zaciagnięciu pożyczki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21