Protokół Nr XVIII/16 z dnia 2016-05-31 - z posiedzeniaRady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 10 maja 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 10 maja 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XVIII/16
Data wydania 2016-05-31

Protokół Nr XVIII/16  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 10 maja 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Irena Suprun - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 14:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Bielenia Nina
 3. Borowski Jan
 4. Burak Dorota
 5. Dziewiątkowski Sławomir
 6. Hajduczenia Marian
 7. Kazberuk Alina
 8. Ławreszuk Halina
 9. Łuksza Sławomir
 10. Łuksza Swietłana
 11. Nos Eugeniusz
 12. Suprun Irena – przewodniczący Rady

 

Nieobecni radni: Barszczewska Anna, Charytoniuk Marek, Kupraszewicz Ewa

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak,

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.

            Radna Maria Ancipiuk spytała Przewodniczącej, na czyj wniosek została zwołana dzisiejsza sesja – Przewodnicząca poinformowała, iż na wniosek Burmistrza.

            Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny o możliwość rozszerzenia porządku obrad - po wcześniejszym uzyskaniu zgody wnioskodawcy tj. Burmistrza - o punkt „Sprawy różne”. Radna stwierdziła, że w związku z krótkim porządkiem obrad będzie można poruszyć różne sprawy.

            Burmistrz stwierdził, że sesje nadzwyczajne są zwoływane tylko w celu realizacji sprawy jakiej dotyczy sesja, dlatego też nie wyraża zgody na wprowadzenie punktu „Sprawy różne”. Burmistrz dodał, że punkt ten znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się’ przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły

4/ Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej

W głosowaniu brało udział 12 radnych.      

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Burmistrz wyjaśnił, iż sprawa zwołania nadzwyczajnej sesji wynikła z potrzeby dostosowania się do wymogów Urzędu Marszałkowskiego i udzielenia dotacji, którą może udzielić jedynie Rada w formie uchwały. Burmistrz dodał, że gdyby chodziło o inną formę pomocy, wówczas można by było dokonać przesunięć między paragrafami i leżałoby to w gestii Burmistrza. Burmistrz poinformował, iż Towarzystwo Przyjaciół Sokola wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego o uruchomienie weekendowego pociągu na trasie Białystok – Waliły – Białystok biegnącej przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w okresie od maja do września. Burmistrz dodał, że doszło do spotkania z przedstawicielami kolei, Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli samorządów gminnych. Podział kosztów przestawia się następująco: 50% środków przeznacza Urząd Marszałkowski a po 25% samorządy, z czego na samorząd Michałowa przypada kwota ponad 23 tyś zł. Burmistrz dodał, że zaokrąglił tą kwotę do 25 tyś zł i zmiany dokonano na paragrafie „Bieżące utrzymanie dróg”, co nie wymagało konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Burmistrz dodał, że termin zwołania sesji wynika z harmonogramu prac związanych z ewentualnym uruchomieniem linii.

 

O godz. 14:05 na salę narad przybył wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk

 

            Pan Andrzej Kasperowicz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sokola zapoznał Radnych z historią linii kolejowej tzw. linią Poleską. Pan Kasperowicz dodał, że w chwili obecnej pojawiła się możliwość reaktywowania części linii kolejowej, tym bardziej że linia przebiega przez atrakcyjne tereny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej m.in. przez wieś Sokole.

            Przewodnicząca poinformowała, iż gmina Gródek zrezygnowała z partycypacji w kosztach związanych z uruchomieniem kolei, Wójt Gminy stwierdził, że gdyby chodziło o uruchomienie tygodniowego kursu a nie tylko weekendowego, wówczas gmina zdecydowałaby się wziąć w tym udział. Wójt dodał, że chodzi również o koszty.

W wyniku dyskusji radni zgłosili następujące zapytania i uwagi:

Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że jest „za” pociągiem, ale jest przeciwna aby zabierać środki z dróg, które wymagają remontów – Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła, że dokonanie zmian budżetowych w innych działach wymagałoby zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i miała mało czasu aby tak zrobić. Skarbnik dodała, że na najbliższej sesji przy podziale wolnych środków dokona się przesunięć w odpowiednich działach.

Radna Swietłana Łuksza spytała, jak będzie wyglądać sytuacja z uruchomieniem kursu i z kwotą dotacji, jeśli gmina Gródek wycofała się z udziału w omawianym projekcie – Pan Andrzej Kasperowicz stwierdził, że w takiej sytuacji prawdopodobnie nie dojdzie do skutku uruchomienie linii. Pan Kasperowicz przytoczył treść listu jaki w marcu br. Gmina Gródek wystosowała do Marszałka Województwa Podlaskiego, w którym wyraziła zainteresowanie uruchomieniem weekendowego kursu pociągu.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że skoro gmina Gródek wycofała się z projektu to może należałoby skrócić trasę linii pociągu, aby kurs doszedł do skutku.

Burmistrz dodał, że gmina ma za zadanie podjąć uchwałę, natomiast pozostałe ustalenia należą do PKP.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że należy podjąć uchwałę o udzieleniu dotacji i tym samym promować naszą gminę.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły (w załączeniu do protokołu).

Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie uchwał, do podziękowań dołączył się pan Andrzej Kasperowicz.

Przewodnicząca prosiła o rozpoczęcie prac komisji Rady w związku ze zbliżającym się terminem udzielenie absolutorium.

Radna Maria Ancipiuk na ręce Przewodniczącej złożyła dwie interpelacje dot. kanalizacji w Nowej Woli oraz przedszkola – radna dodała, że są to tematy, w których „goni czas”.

            Radna Dorota Burak spytała Burmistrza na jakim etapie jest projekt przedszkola – Burmistrz odparł, iż jest to etap przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na projekt. Burmistrz dodał, że projekt musi być tańszy.

 

Ad. 4 Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca o godz. 14:52 zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

mgr Irena Suprun

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-06-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-06-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-06-13