Ogłoszenie z dnia 2021-04-20 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 47 Tajnica Górna, 9 Cisówka oraz 6 Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2021-04-20
Termin składania uwag do oferty 2021-05-20
Tytuł drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 47 Tajnica Górna, 9 Cisówka oraz 6 Bondary

 

 Michałowo, 20.04.2021r.

IG.6840.31.2019.BT

IG.6840.35.2019.BT

IG.6840.33.2019.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 47 Tajnica Górna, 9 Cisówka oraz 6 Bondary

 

  1. Działka w obrębie 47 Tajnica Górna nr 581/1 o pow. 0,05 ha (R VI-0,05 ha) KW BI1B/00060762/5

 

            Działka niezabudowana, porośnięta samosiewami sosny, w kształcie prostokąta, położona we wsi za zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Dostępność komunikacyjna niedogodna, drogą o nawierzchni gruntowej. Działka w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej i wodociągowej (ok. 130 m). Przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza: 5 115,00 zł (zwolnienie z  podatku VAT)

Wadium: 300,00 zł.

 

  1. Działka w obrębie 9 Cisówka nr 376/3 o pow. 0,05 ha (R V-0,05 ha) KW BI1B/00063358/1

 

            Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona we wsi za zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych. Dostępność komunikacyjna niedogodna, drogą o nawierzchni gruntowej, położona w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej i wodociągowej (w odległości 300 m). Działka przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza: 5 115,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Wadium: 500,00 zł.

 

  1. Działka w obrębie 6 Bondary nr 22/66 o pow. 0,1399 ha (R VI-0,1399 ha) KW BI1B/00061726/8

 

            Działka niezabudowana położona w obrębie wsi Bondary, w bliskiej odległości zbiornika wodnego Siemianówka, w otoczeniu terenów leśnych oraz zabudowy letniskowej. Dostępność komunikacyjna niezbyt dogodna drogą o nawierzchni gruntowej od wsi Rybaki. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociągowej utrudniony. Działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej, pensjonatowej, usług hotelarskich.

Cena wywoławcza: 35 740,00 zł (+ należny podatek VAT)

Wadium: 2 000,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku od godz. 10.00 (co dziesięć minut na kolejne nieruchomości) w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 20 maja 2021 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości – 568,20 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectw: Cisówka i Bondary.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-30