Klauzula informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych osób uczestniczących w konsultacjach społecznych przeprowadzanych przez Gminę Michałowo

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Urzędzie Miejskim w Michałowie w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie z siedzibą przy ul. Białostockiej 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa.
2. Administrator – Burmistrz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iodo@michalowo.eu lub pisemnie na adres administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzanych w Gminie Michałowo oraz ustalenia wyników głosowania.
4. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, a podstawą prawną jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).
5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez Administratora Danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz Zarządzeniem nr 69/2019 Burmistrza Michałowa z dnia 22 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przejęcia przez Gminę Michałowo od Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej.
6. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Pana/Pani dane osobowe tj. imię/imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania mogą zostać przekazane: upoważnionym pracownikom Administratora, jednostkom Gminy Michałowo, członkom komisji w punktach konsultacyjnych i gminnej komisji konsultacyjnej, Radzie Miejskiej w Michałowie, dostawcom sprzętów IT, kancelariom prawnym, firmom realizującym usługę księgowania, niszczenia lub archiwizacji dokumentów oraz innym uprawionym podmiotem, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji, prowadzenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych, a po tym czasie przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Posiada Pan/Pani następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, poza zakresem wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
11. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
12. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-05-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-05-17