OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 597065-N-2017 z dnia 2017-10-04 r : Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 597065-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie: Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie, krajowy numer identyfikacyjny 050699426, ul. Fabryczna  2 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48(85)7189097, e-mail osp@michalowo.eu, faks .
  Adres strony internetowej (URL): bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Stowarzyszenie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
16-050 Michałowo, ul. Fabryczna 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.
Numer referencyjny: OSP.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie. Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem stanowią załącznik nr 8 do SIWZ (wypełnione i podpisane należy złożyć wraz z ofertą). Podane w SIWZ ewentualne nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia co najmniej na okres 2 lat.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek oceniany na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek oceniany na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto, każda dostawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Moc silnika

20,00

Gwarancja

10,00

Termin realizacji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że akceptuje treść umowy i zobowiązuje się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1) gdy zmiany są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, 2) gdy nastąpi konieczność przesunięcia terminu ustalonego w umowie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, 3) w razie zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

/-/ Tadeusz Juchimowicz

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

 

Uwaga!

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ – nowy opis przedmiotu zamówienia – plik załącznik nr 8.


Ogłoszenie nr 500041071-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Michałowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597065-N-2017
Data: 04/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie, Krajowy numer identyfikacyjny 050699426, ul. Fabryczna  2, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48(85)7189097, e-mail osp@michalowo.eu, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-12, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-16, godzina: 12:00.

 

/-/ Tadeusz Juchimowicz

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

 


 Michałowo, 10.10.2017r.

OSP.271.2.2017

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

 

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,, Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 597065-N-2017 z dnia 04.10.2017r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579.), wyjaśniam co następuje:

 

 1. SIWZ i wzór umowy będący jednym z jej załączników niejasno określają termin realizacji. Proszę o potwierdzenie że:
 2. termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.12.2017r.
 3. odbiór techniczny i faktyczny muszą odbyć się do 30.12.2017r.
 4. w dniu   odbioru   faktycznego   Zamawiający   pozostawi   pojazd   w   depozycie u Wykonawcy celem rejestracji pojazdu we właściwym wydziale komunikacji
 5. odbiór z depozytu zostanie ustalony między stronami po zarejestrowaniu pojazdu
 6. za termin realizacji uznaje się dokonanie odbioru faktycznego pojazdu

Odp.Tak.

 

 1. Zamawiający wymaga aby koszty związane z ewentualną inspekcją produkcyjną, kosztami odbioru techniczno - jakościowego i faktycznego obciążały Wykonawcę (zakwaterowanie, wyżywienie). Koszty   te   mogą  zwiększyć   cenę   pojazdu   o   około   kilka   tysięcy   zł. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odp.  Zamawiający rezygnuje z zakwaterowania i  wyżywienia.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania wykazu sprzętu dostarczonego wraz z pojazdem tylko w wersji „papierowej"?

Odp. Tak.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności serwisowych wskazanych we wzorze umowy we własnym zakresie (koszty przeglądów)? Jeśli nie, cena pojazdu na etapie zakupu wzrośnie o kilkanaście tysięcy zł.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności serwisowych wskazanych we wzorze umowy we własnym zakresie.

 1. Biorąc pod uwagę końcówkę roku i termin realizacji czy Zamawiający dopuszcza montaż sprzętu we   własnym   zakresie   przy   zapewnieniu  przez   Wykonawcę  pojazdu  miejsca i uchwytów na sprzęt? Ponadto montaż sprzętu jest opcją dodatkowo płatną i znacząco zwiększa koszt pojazdu.

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż we własnym zakresie po udostępnieniu miejsca oraz uchwytów na sprzęt.

 1. Zgodnie z prawem i dobrym obyczajem umowa winna równoważyć interesy obu stron tymczasem kary   umowne   obowiązują   jedynie   w   stosunku Wykonawcy.   Wnosimy o określenie jednakowych kar dla obu stron umowy.

Odp. Zamawiający dodaje w §9 projektu umowy pkt 5 w zapisie:

 1. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 2. Czy zamiast świadectwa homologacji wraz z opisem technicznym (dokument jest wystawiany jedynie w języku angielskim i ma kilkaset stron) Zamawiający  dopuszcza  możliwość przedłożenia COC  (dokument niezbędny do rejestracji)  dla konkretnie zaoferowanego pojazdu? Dotyczy pkt. 1.1. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia COC.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia Użytkowników w dniu jego odbioru w siedzibie Wykonawcy? Dotyczy pkt. 1.5. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zmawiający dopuszcza możliwość szkolenia w dniu odbioru.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wtyczki z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dł. min. 6m? Dotyczy pkt. 2.18. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 1. Czy Zamawiający   dopuszcza   możliwość   dostarczenia   pojazdu   posiadającego   złącza umożliwiające ciągnięcie wyposażonej w system ABS bez ledowych źródeł światła? Dotyczy 2.19. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu posiadającego z tyłu jedno gniazdo elektryczne 24V zamiast 12 V? Dotyczy pkt. 2.19. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Proszę o  wyjaśnienie  czy  poprzez   zapis   „płynna  regulacja  prędkości  zwijania  węża" Zamawiający rozumie „płynną prędkość zwijania węża"? Dotyczy pkt. 2.39. Zał. Nr 8 do

Odp. Tak

 1. Świadectwo Dopuszczenia  CNBOP  które wymaga  Zamawiający jest podsumowaniem i streszczeniem „protokołu"  - raportu z badań CNBOP. Raporty stanowi know-how producenta i są zastrzeżone. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie jedynie Świadectwa dopuszczenia do użytkowania? Dotyczy pkt 1.4. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z fabrycznym ogranicznikiem prędkości 90 km/h? Dotyczy pkt. 2.6. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Zamawiający wymaga,    aby    maksymalna    wysokość    pojazdu    z    zamontowanym wyposażeniem   wynosiła   3200      Ponieważ   nie   wiemy   jakie wyposażenie ma w posiadaniu użytkownik proszę o wyjaśnienie czy wysokość pojazdu bez wyposażenia może wynosić 3200 mm? Dotyczy pkt. 2.7. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak.

 1. Czy biorąc pod uwagę wymóg maksymalnej wysokości pojazdu 3200 mm - zamiast belki oświetleniowej -   Zamawiający   dopuszcza   montaż   na   dachu   pojazdu   dwóch  lamp sygnalizacyjnych LED? Montaż tak niskiej belki która nie zwiększy wysokości pojazdu spowoduje, że będzie ona przysłonięta przez blendę przeciwsłoneczną. Dotyczy pkt. 2.21. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Czy zamiast   lampek   LED   sygnalizacyjnych   8-punktowych   Zamawiający   dopuszcza zastosowanie 6 lub 12 punktowych? Dotyczy pkt. 2.21. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 12 punktowych lampek LED.

 1. Czy poprzez halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu Zamawiający rozumie oryginale światła dalekosiężne (podwozia) czy dodatkowe halogeny oświetleniowe zamontowane np. w przysłonie przeciwsłonecznej? Dotyczy pkt. 2.23. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak, dodatkowe halogeny oświetleniowe zamontowane np. w przysłonie przeciwsłonecznej.

 1. Zamawiający wymaga aby wyciągarka posiadała linę o dł. 30 m. Standardowo posiadają one liny o długości min. 25 m. Czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę? Dotyczy pkt. 27. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę na linę o długości min. 25 m.

 1. Zamawiający wymaga aby skrytka i brzegi zabudowy posiadały dodatkowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy lub „prowadzenia" linii szybkiego Informujemy, że obecnie produkowane pojazdy przy zastosowaniu odpowiednich materiałów i   rozwiązań   konstrukcyjnych   spełniających   wymagania   Zamawiającego w  stopniu  wyższym  nie  wymagają  stosowania  dodatkowych,   zbędnych  osłon?   Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania takiego pojazdu? Dotyczy pkt. 2.39. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pojeździe standardowo montowanych kamer cofania? Dotyczy pkt. 2.44. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak.

 1. Zamawiający wymaga   aby   pojazd   posiadał   gumowe       Informujemy,  że standardowo producent podwozia stosuje podłogę o powierzchni łatwo zmywalnej. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pojazdu bez dodatkowych dywaników? Dotyczy pkt.3.10. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość pojazdu bez dodatkowych dywaników.

 1. Zamawiający wymaga aby w tabeli dotyczącej wyposażenia pojazdu opisać zastosowane rozwiązania lub podać oferowany parametry techniczne. W niektórych pozycjach sprzętu jest to niemal abstrakcyjne i niemożliwe. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przy każdej z pozycji potwierdzić dostawę sprzętu zgodnie z wymaganiami poprzez słowo „spełnia"?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie słowa ,,spełnia”.

 1. Czy w odniesieniu do pkt. 2.22 załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu posiadającego:
 2. Wzmacniacza lub zestawu wzmacniaczy sygnałowych o mocy wyjściowej 200 W z wbudowanym mikrofonem.
 3. Sygnały dźwiękowe o minimum 3 modulowanych dźwiękach syreny.
 4. Dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy, przystosowane fabrycznie do montażu w zderzaku, gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu. Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania.
 5. Dodatkowy sygnał    pneumatyczny    wspomagający    podstawowe    urządzenie

akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o efektywności min. 118 dB. Uruchamiany przyciskiem ręcznym lub nożnym na miejscu dowódcy i ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. Miejsce zamontowania gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu.

Odp. Tak.

 1. pkt 2.47. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pilota przewodowego o dł. min.1,5 m? Jest to standardowa długość stosowana przez producenta masztu.

Odp. Tak.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu bez tempomatu? Dotyczy pkt. 5. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający   dopuszcza   możliwość   dostawy   pojazdu   posiadającego   inne   niż wymagane przez Zamawiającego miejsce na przechowywanie dokumentacji? Dotyczy pkt. 14. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu posiadającego z oryginalnym tachografem zakładanym przez producenta podwozia nie posiadającym wymienionych przez Zamawiającego zbędnych funkcji ? Dotyczy pkt. 3.16. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Czy Zamawiający dopuszcza   możliwość   dostawy   pojazdu   posiadającego   ładowarki radiotelefonów   przenośnych   z   zasilaniem   odłączanym   ręcznie   przez   Użytkownika w kabinie? Dotyczy pkt. 3.17. Zał. Nr 8 do SIWZ.

Odp. Tak

 1. Proszę o usunięcie ze specyfikacji nazw własnych sprzętu co jest niezgodne z ustawą Pzp (Niagara, Rosenbauer,  Honda,   Flesz  )  i  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dopuszcza możliwość dostarczenia wyposażenia równoważnego a nie konkretnych, wskazanych już producentów?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wyposażenia równoważnego, jednocześnie usuwa nazwy zastosowane w SIWZ – nowy załącznik nr 8.

 1. (Dotyczy pkt. 2.45. Zał. Nr 8 do SIWZ) - Zamawiający wymaga aby radiotelefon przewoźny posiadał wbudowany moduł Bluetooth. Prosimy o wykazanie zasadności używania funkcji Bluetooth w radiotelefonie przewoźnym w Straży Pożarnej. Funkcjonalność Bluetooth czyli praca w częstotliwości 2,4 GHZ jest obarczona błędami, a co za tym idzie ryzykiem utarty komunikacji i co najważniejsze nawet życia operatora. Wielu producentów urządzeń wykorzystujących technologię Bluetooth wskazuje, że urządzeń tych nie powinno się używać np. szpitalach, stacjach benzynowych, elektrowniach itp. ponieważ mogą one zakłócić pracę innych urządzeń. Ponadto komunikacja w technologii Bluetooth staje się bardzo mało stabilna (w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa) w przestrzeniach zawierających elementy metalowe takich jak: zbiorniki, konstrukcje hal, ściany ze zbrojeniami stalowymi, metalowe drzwi itp. Dodatkowo praca przy włączonej funkcjonalności opóźnia transmisję głosu i blokuje wykorzystanie zwykłej transmisji przewodowej. Ze względu, na rodzaj wykonywanej pracy w Straży Pożarnej wykorzystanie tej funkcjonalności jest bezzasadne dlatego wnosimy o jej wykreślenie. W/w funkcjonalność nie jest wskazana ani wymagana w rozkazie Komendanta PSP dla radiotelefonów przewoźnych jak i ręcznych stosowanym obligatoryjnie dla PSP. Jednostki PSP które wpisywały podobny wymóg (a występował on niezwykle rzadko) po złożeniu stosownego pytania rezygnowały z tego zapisu.

Odp. Zamawiający nie wymaga aby radiotelefon przewoźny posiadał wbudowany moduł Bluetooth.

 

 

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

Dokonuje się zmiany terminu złożenia ofert na dzień 16 październik 2017r. na godz. 12.00.

 

W rozdziale XI Opis przedmiotu sposobu przygotowania ofert:

Część A pkt. 10 - Nie otwierać przed dniem 12.10.2017 r. godz. 1015

Po zmianie jest: - Nie otwierać przed dniem 16.10.2017 r. godz. 1215

W rozdziale XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XI niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie, ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo, nie później niż do 12.10.2017 r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie, ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo w dniu 12.10.2017 r. o godz. 10:15.

Po zmianie jest:

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XI niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie, ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo, nie później niż do 16.10.2017 r. do godz. 12:00
 1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie, ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo w dniu 16.10.2017 r. o godz. 12:15.

 

           

Jednocześnie dokonuje się zmiany ogłoszenia.

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

/-/ Tadeusz Juchimowicz

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

 

                               

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Juchimowicz

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-04