OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - : Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500071023-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie: Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597065-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500041071-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie, Krajowy numer identyfikacyjny 050699426, ul. Fabryczna  2, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48(85)7189097, e-mail osp@michalowo.eu, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSP.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie. Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 772357.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Technologia pożarnicza Mirosław Stolarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268a
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 999990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 999990.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 999990.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

               /-/ Tadeusz Juchimowicz

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Juchimowicz

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-06