Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

Michałowo, 24.02.2021 r.

 

Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

 

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Opiekun w świetlicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo,
ul. Białostocka 11.

 

Wymiar: 1/2 etatu

Okres: 10 miesięcy

 

I. Do naboru może przystąpić osoba, będąca, która spełnia następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż̇ pracy z dziećmi lub rodziną, lub
2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3) posiada 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

 

Dodatkowo:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
  3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I

 

III. Do zadań wychowawcy należeć będzie:

  1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
  2. koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia dodatkowe w świetlicy

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Oferta na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 15:15.

Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

 

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

V. Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na ww. stanowisko.

 

VI. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Funkowska

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-02-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-02-26