Znak sprawy: DP.271.01.2013

Michałowo, dnia 12.09.2013r.         

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Gminnego Ośrodka Kultury  w Michałowie.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru oferty

Nr 1 złożonej przez:

                                    

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn

ul. Szosa Baranowicka 58

15 – 521 Białystok - Zaścianki

 

 

1.Uzasadnienie wyboru oferty

Wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto za 1 litr oleju opałowego: 3,69 zł.

 

2.Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli  ważne oferty :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

 

1

 

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn            ul. Szosa Baranowicka 58

15 – 521 Białystok - Zaścianki

 

 

100

 

100

 

2

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo – Usługowe

„LTL” Spółka z o. o.

ul. Składowa 12

15 – 399 Białystok

 

 

96,85

 

96,85

 

3

 

P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Górna 19

17 – 200 Hajnówka

 

96,34

 

96,34

 

4

 

„PRONAR” Spółka z o. o.

ul. Mickiewicza 101 A

17 – 210 Narew

 

93,65

 

93,65

 

3.Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

Nie dotyczy

 

4.Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem

Nie dotyczy

 

5.Informacja  o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa zostanie zawarta zgodnie  z art. 94 ust. 1 pkt. 2 . Prawa  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

Zatwierdzam :

                                                                                                     Elżbieta Palinowska

             Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Palinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-14