Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ściany multimedialnej”

    Michałowo, dnia 27.11.2020r.

Znak sprawy: 26.06.2020                                                         

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 27 listopada 2020r. o godz. 11:00 otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ściany multimedialnej”

opublikowanego w BZP nr 612027-N-2020 z dnia 18.11.2020r.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 230 010,00 zł brutto. W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło sześć ofert.

l.p.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Okres gwarancji

Termin dostawy

1.

I MEDIA Joanna Sawicka

ul Produkcyjna 98A

15-680 Białystok

 

146 985,00

31 miesięcy

60 dni

2.

LED – STAR Sp. z o. o.

ul. Warsztatowa 8

64-920 Piła

215 250,00

31 miesięcy

21 dni

3.

TDC Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 53

61-028 Poznań

200 285,02

30 miesięcy

21 dni

4.

UP LED Sp. z o. o.

ul Przemysłowa 4

37-450 Stalowa Wola

183 147,00

31 miesięcy

21 dni

5.

ROBIKO Robert Roszkowski

ul. Cisowa 11

15-812 Białystok

177 000,00

31 miesięcy

21 dni

6.

BAYER MEDIA

Emil Bajer

ul. Bulwarowa 5

16-400 Suwałki

152 000,00

30 miesięcy

21 dni

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   o udzielenie zamówienia.

       Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

  w Michałowie

          /-/ Paweł Oziabło

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Oziabło

Data wytworzenia: 2020-11-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-11-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-11-27