Zawiadomienie o zwołaniu XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 11 marca 2021r. (czwartek) o godz. 9.00

Z A W I A D O M I E N I E

            Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 11 marca 2021r. (czwartek) o godz. 9.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego pod adresem: ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2021r.
 2. wrażenia zgody/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Michałowa
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat
 5. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Michałowo
 7. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny Michałowo w 2021 roku
 8. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –
 9. ustalenia regulaminu terenu rekreacyjnego w Rudni nad Zalewem Siemianówka
 10. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 12. zmieniająca uchwałę Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw
 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo”
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B ma odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo”
 15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)
 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w Miejscowości Topolany (Gm. Michałowo)
 17. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 5 Bołtryki
 19. wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 20. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 22 Krukowszczyzna
 21. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 41 Rybaki
 23. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo
 24. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo
 25. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r.
 26. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo
 27. przyjęcia apelu

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021r.
 3. Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz szczepień na chorobę COVID – 19
 4. Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Michałowo
 5. Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącą szczepień na chorobę COVID – 19
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

        w  Michałowie   

                                                                                                                                              Maria Bożena Ancipiuk

 

 

 

 Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2021-03-08

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-03-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-03-08