Ogłoszenie nr 603128-N-2019 z dnia 2019-09-27 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie

Początek formularza

Ogłoszenie nr 603128-N-2019 z dnia 2019-09-27 r.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie, krajowy numer identyfikacyjny 00064545800000, ul. ul. Sienkiewicza  21 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 718 95 15, e-mail ksiegowosc@gzsmich.pl, faks 85 718 95 15. Adres strony internetowej (URL): spmich.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie Numer referencyjny: SPM-owo 26.01.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie. Dostawy odbywać się będą w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2018 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części: Część Nr 1. – artykuły ogólnospożywcze, kod CPV 15.80.00.00-6 Część Nr 2. – warzywa i owoce, kod CPV 15.30.00.00-1 Część Nr 3. – mięso (świeże, nie mrożone), kod CPV 15.10.00.00-9 Część Nr 4. – mrożonki, kod CPV 15.89.60.00-5 Część Nr 5. – pieczywo, kod CPV 15.81.00.00-9 Część Nr 6. – nabiał, kod CPV 15.50.00.00-3 Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach od Nr 2.1 do Nr 2.6 do SIWZ . Ilość asortymentu podana w załączniku stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie określonym w załącznikach stosownie do rzeczywistych potrzeb co oznacza, iż faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Na dostarczany towar, Wykonawca winien posiadać wymagane certyfikaty, atesty laboratoryjne, które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego. Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, składu, ilości szczegółowej, składników odżywczych w tym soli, cukru, barwników, konserwantów oraz ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami II.5) Główny kod CPV: 15000000-8 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15300000-1

15100000-9

15896000-5

15810000-9

15500000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta:

PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  12   lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2019-11-01   lub zakończenia: 2020-10-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

 

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: W celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zakresie niezbędnym do wykazania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga się przedstawienia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ W zakresie wiedzy i doświadczenia należy złożyć oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa i żywności z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Numer

Czas trwania

1

7

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 144 ust 1 pkt. 2 - 6 ustawy PZP IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-09, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

artykuły ogólnospożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15800000-6, 15300000-1, 15100000-9, 15896000-5, 15810000-9, 15500000-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Warzywa i owoce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15300000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Mięso

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Mrożonki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15896000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Pieczywo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15810000-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Nabiał

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach do SIWZ. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Michałowie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 190000,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-11-01 data zakończenia: 2020-10-31 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty brutto

90,00

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Wydrycka

Data wytworzenia: 2019-09-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-09-27