Ogłoszenie z dnia 2020-07-20 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie 29 Michałowo

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-07-20
Termin składania uwag do oferty 2020-08-20
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie 29 Michałowo

Michałowo, 20.07.2020r.

IG.6840.36.2019.BT 

                                                                                                             

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie 29 Michałowo

 

 

dz.nr 1113/2 o pow. 0,3821 ha, działka kształcie trapezu o konfiguracji płaskiej, niezabudowana,  położona ulicy Wyręby w Michałowie odchodzącej od ulicy Białostockiej na wyjeździe z Michałowa w kierunku Nowej Woli. Działka położona w otoczeniu zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, o charakterze magazynowo-produkcyjnym i produkcyjno-usługowym oraz terenów niezabudowanych. Dostępność komunikacyjna bezpośrednio od ulicy Wyręby o nawierzchni utwardzonej asfaltem oraz drogą gminną o nawierzchni gruntowej oznaczonej nr 1113/1. Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

                Teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem 7.10 P, U, EE i przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynów, składów oraz na części KD-22D – ul. Wyręby – droga gminna Nr 107041B, ulica dojazdowa układu obsługującego o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m z jezdnią 1x2 pasy ruchu (szerokość jezdni minimum 6,0 m). Księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7.

      

       Cena wywoławcza (netto) – 97 320,00 zł (+ obowiązująca stawka VAT).

       Wadium: 5 000,00 zł;

 

  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może   wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 20 sierpnia 2020 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys - 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i sołectwa Michałowa.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20