Ogłoszenie z dnia 2020-07-20 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 45 Szymki

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-07-20
Termin składania uwag do oferty 2020-09-24
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 45 Szymki

 

 Michałowo, 20.07.2020r.

IG.6840.16.2018.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 45 Szymki

Działka w obrębie 45 Szymki nr 191 o pow. 1,19 ha (Bi 1,19 ha) KW BI1B/00063522/2

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole, położona na wyjeździe ze wsi Szymki przy drodze w kierunku Nowosad. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Kształt działki regularny-zbliżony do prostokąta. Wjazd na teren nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony z 4-ech stron siatką lub przęsłami, na słupkach stalowych, z dwoma bramami stalowymi rozsuwanymi ręcznie z furtkami, w części utwardzony trylinką i płytkami chodnikowymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomość przeznaczona jest pod tereny i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, ośrodki zdrowia i opieki społecznej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega sprzedaży). Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę, przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni.

  1. opis budynku po byłej szkole: budynek wykonany z elementów wieloblokowych, prefabrykowanych, podpiwniczony o bryle rozczłonkowanej w poziomie i pionie, w zabudowie wolnostojącej, składający się z 3-ech kondygnacji, oraz jednokondygnacyjnej w której mieści się kotłownia i sala gimnastyczna oraz łącznika pomiędzy tymi częściami. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową z wodociągu gminnego, kanalizacyjną z odprowadzaniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania, ciepłej wody z własnej kotłowni (kotły na paliwo stałe KZ5 oraz wymiennik pojemnościowy oraz pompy obiegowe).

- pow. zabudowy: 1 189,30 m²;

- pow. użytkowa: 2 776,42 m²;

- rok budowy: 1974 (obiekt nieużytkowany od końca czerwca 2008roku, stan techniczny budynku zły).

 

  1. opis budynku gospodarczego: budynek murowany, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki.

- wybudowany w latach 80-tych

- pow. użytkowa: 63,73 m².

 

Cena wywoławcza: 280 000,00 zł (zwolnienie z VAT).

Wadium: 15 000,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 maja 2020r. – nikt nie wpłacił wadium. Drugi przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 24 września 2020 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości -2 610,00 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i sołectwa Szymki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20