Ogłoszenie z dnia 2020-07-20 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 26 Leonowicze

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-07-20
Termin składania uwag do oferty 2020-08-20
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 26 Leonowicze

 

 Michałowo, 20.07.2020r.

 

IG.6840.1.2019.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 26 Leonowicze

Działka w obrębie 26 Leonowicze nr 95 o pow. 0,5645 ha (Br R IVa-0,1600 ha, Ps IV-0,0510 ha, R IVa-0,2010 ha, R IV b-0,1425 ha, W-0,0100 ha) KW BI1B/00103825/9

Teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest w ½ pod tereny zabudowy zagrodowej i w ½ pod tereny rolne. Działka w kształcie prostokąta, położona we wsi Leonowicze, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. Dostępność komunikacyjna dogodną drogą wiejską o nawierzchni brukowej oraz drogą zagumienną. Działka niezabudowana obiektami kubaturowymi, teren płaski, od strony drogi wiejskiej widnieją fragmenty drewnianego ogrodzenia, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociągowej.

 

Cena wywoławcza: 31 020,00 zł (zwolnienie z VAT).

Wadium: 2 000,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku od godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11. Pierwszy przetarg odbył się 30 kwietnia 2020r. - nikt nie wpłacił wadium.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 20 sierpnia 2020 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości - 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectwa Łuplanka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20