Ogłoszenie z dnia 2020-06-02 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz lokalu- stacji diagnostycznej wraz z urządzeniami do prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-06-02
Termin składania uwag do oferty 2020-07-06
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz lokalu- stacji diagnostycznej wraz z urządzeniami do prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów

Michałowo, 2.06.2020r.

IG.6845.17.2020.BT

 

Burmistrz Michałowa

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz lokalu- stacji diagnostycznej wraz z urządzeniami do prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części budynku-stacji diagnostycznej będącej własnością Gminy Michałowo o powierzchni 165,60 m2, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 285/2 o powierzchni 1,0685 ha, przy ul. Leśnej 1 w Michałowie, dla której prowadzona jest KW BI1B/00113403/8 wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie warsztatu- diagnostyki.,
 2. Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne- z wyodrębnionym opomiarowaniem. Budynek ogrzewany c.o.
 3. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów.
 4. Okres dzierżawy wynosi do 3 lat, począwszy od dnia zawarcia umowy.
 5. Maksymalny czas uruchomienia działalności gospodarczej - 3 miesiące od podpisania umowy.
 6. Minimalna ilość utworzonych nowych miejsc pracy – 1 etat.
 7. Rejestracja działalności gospodarczej na terenie Gminy Michałowo – do 3 miesięcy od podpisania umowy.
 8. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 9. Cenę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 4,50 zł/m2 (słownie: cztery złote 50/100) + należny podatek VAT. Czynsz płatny jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 10. Wydzierżawiający ma prawo waloryzować czynsz raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
 11. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 12. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów: woda i ścieki, energia elektryczna (na podstawie podlicznika), wywóz odpadów. Opłaty za wszelkie media i inne koszty związane z eksploatacją lokalu ponosi dzierżawca.
 13. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł/m².

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób. W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. W przypadku dzierżawy nieruchomości przez małżeństwo, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i  sołectwa miasta Michałowo a informacja o ogłoszeniu przetargu ukaże się w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-06-02

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-02