Ogłoszenie z dnia 2019-12-04 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 6 Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2019-12-04
Termin składania uwag do oferty 2019-12-10
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 6 Bondary

 

 

 

Michałowo, 4.12.2019r.

IG. 6840.9.2019.BT

IG.6840.15.2019.BT

IG.6840.25.2019.BT

IG.6840.26.2019.BT

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 6 Bondary

 

1.    Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 60,31 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu Bondary położony w obrębie 6 Bondary  KW BI1B/00074582/0 i KW BI1B/00074590/9

 

                        Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 4-ech izb, z udziałem 696/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 27/8 o pow. 0,1563 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha.

 

Cena wywoławcza: 29 756,00 zł (brutto)

Wadium: 1 500,00 zł.

 

2.      Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 72,41 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu Bondary położony w obrębie 6 Bondary  KW BI1B/00074582/0 i KW BI1B/00074590/9

 

            Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 5-ciu izb, z udziałem 835/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 27/8 o pow. 0,1563 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha.

 

Cena wywoławcza: 30 553,00 zł (brutto)

Wadium: 1 600,00 zł.

 

3.   Lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,48 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu Bondary położony w obrębie 6 Bondary  KW BI1B/00074582/0 i KW BI1B/00074590/9

 

            Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 4-ech izb, z udziałem 696/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 27/8 o pow. 0,1563 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha.

 

Cena wywoławcza: 28 600,00 zł (brutto)

Wadium: 1 500,00 zł.

 

4.      Lokal mieszkalny nr 14 o pow. 72,41 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu Bondary położony w obrębie 6 Bondary  KW BI1B/00074582/0 i KW BI1B/00074590/9

 

            Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 5-ciu izb, z udziałem 835/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 27/8 o pow. 0,1563 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha.

 

Cena wywoławcza: 30 553,00 zł (brutto)

Wadium: 1 600,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku od godz. 10.00 co 15 minut, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 10 grudnia 2019 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat, wyrys, świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego) 1 056,45 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectwa Bondary.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-12-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-12-04