Ogłoszenie z dnia 2019-02-13 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 1 Bachury oraz 6 Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2019-02-13
Termin składania uwag do oferty 2019-03-14
Tytuł przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 1 Bachury oraz 6 Bondary

 

 Michałowo, 13.02.2019r.

IG.6840.13.2018.BT

IG.6840.15.2018.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 1 Bachury oraz 6 Bondary

 

  1. Działka w obrębie 1 Bachury o nr 342/1 o pow. 0,0900 ha (R V-0,0200 ha, R VI-0,0700 ha) KW BI1B/00078832/6

Działka niezabudowana w kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 11,5 m x 78 m, położona w obrębie wsi Bachury, w gminie Michałowo, w otoczeniu gruntów rolnych, zadrzewionych i leśnych, oraz w pobliżu pojedynczej zabudowy letniskowej. Na powierzchni około 1/3 porośnięta samosiewami sosny. Dostępność komunikacyjna dogodna, drogą o nawierzchni żwirowej, w strefie oddziaływania energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren nieruchomości przeznaczony jest pod tereny rolne.

 

Cena wywoławcza: 9 400,00 zł (brutto)

Wadium: 500,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. Lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,48 m² w budynku wielorodzinnym nr 2 na Osiedlu Bondary położony w obrębie 6 Bondary KW BI1B/00074578/9 i KW BI1B/00074586/8

 

Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 4-ech izb, z udziałem 761/10000 w częściach wspólnych budynku w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 26/17 o pow. 0,1563 ha i 21/5 o pow. 0,0315 ha, łącznie pow. 0,1878 ha, wraz z pomieszczeniem przynależnym - segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 26/23 o pow. 0,1534 ha.

 

Cena wywoławcza: 26 819,00 zł (brutto)

Wadium: 1 500,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 14 marca 2019 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości - 555,90 zł, operat, wyrys, świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego-850,30 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectw Bachury i Bondary.

Burmistrz Michałowa

/-/Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-02-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-02-13