Ogłoszenie z dnia 2018-09-19 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 16 Jałówka, 28 Łuplanka Stara i Nowa oraz 38 Potoka

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2018-09-19
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 16 Jałówka, 28 Łuplanka Stara i Nowa oraz 38 Potoka

 

 Michałowo, 19.09.2018r.

 

IG.6840.19.2017.MK

IG.6840.20.2017.ER

IG.6840.9.2018.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębach: 16 Jałówka, 28 Łuplanka Stara i Nowa oraz 38 Potoka

 

  1. Działki w obrębie 16 Jałówka o nr 416/2 o pow. 0,0491 ha (Ł IV-0,0140 ha, Ł VI-0,0200 ha, R IVb-0,0151) i 417 o pow. 0,2200 ha (Ł IV-0,0700 ha, Ł VI-0,0800 ha, R IVb-0,0700 ha) o łącznej powierzchni 0,2691 ha KW BI1B/00096884/7

Działki niezabudowane, porośnięte zakrzaczeniami, tworzą obszar gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta. Działki położone w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej i wodociągowej. Dostępność komunikacyjna dogodna. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren nieruchomości przeznaczony jest w ½ pod tereny rolne i w ½ pod tereny zabudowy zagrodowej.

 

Cena wywoławcza: 16 334,00 zł (brutto).

Wadium: 900,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. Działki w obrębie 28 Łuplanka Stara i Nowa o nr 454/2 o pow. 0,1449 ha (R IVb-0,0630 ha, R V-0,0819 ha) i 453 o pow. 0,1500 ha (R IVb-0,0500 ha, R V-0,1000 ha) o łącznej powierzchni 0,2949 ha KW BI1B/00069707/5

Działki na części uprawiane rolniczo, na części porośnięte samosiewami drzewostanu liściastego, o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej i agroturystycznej. Działki nieuzbrojone, dostępność komunikacyjna drogą o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren nieruchomości przeznaczony jest pod tereny rolne.

 

Cena wywoławcza: 10 145,00 zł (brutto).

Wadium: 600,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. Działka w obrębie 38 Potoka o nr 81/1 o pow. 0,3500 ha (Ł IV-0,2000 ha, R IIIb-0,1500 ha) KW BI1B/00062413/8

Działka w kształcie prostokąta, na terenie zabudowy zagrodowej, poza strefą podejść do lotniska z ograniczonymi wysokościami nowej zabudowy. W otoczeniu zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych. Działka nieuzbrojona, niezabudowana, zakrzaczona, dostępność komunikacyjna drogą o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren nieruchomości przeznaczony jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

 

Cena wywoławcza: 14 420,00 zł (brutto)

Wadium: 800,00 zł.

 

W przetargu na w/w nieruchomość mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 19 października 2018 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości - 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i sołectwa Jałówka, Łuplanka Stara i Nowa oraz Potoka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2018-09-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-09-20