Ogłoszenie z dnia 2018-03-12 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH BOŁTRYKI I BONDARY

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2018-03-12
Termin składania uwag do oferty 2018-04-16
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH BOŁTRYKI I BONDARY

IG.6840.8.2017.MK  

IG.6840.14.2017.MK

                                                                                                               Michałowo, 12.03.2018r.

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁOŻONYCH W OBRĘBIE:

 

  1. 5 Bołtryki nr 184/1 o pow. 0,08 ha (BrRV - 0,01 ha, RRIVb - 0,05 ha, RRV - 0,02 ha)

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta krzewami w otoczeniu terenów niezabudowanych, enklawy leśnej oraz zabudowy letniskowej z bezpośrednim dostępem do zbiornika wodnego Siemianówka. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W strefie oddziaływania inf. tech. – sieć energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/285/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31.12.2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 145 z dnia 10.01.2014r.) teren przeznaczony pod usługi sezonowe dla potrzeb wypoczynku plażowo kąpieliskowego. Księga wieczysta nr BI1B/00056610/4.

 

Cena wywoławcza (netto) – 28 000,00 zł;

Wadium: 3 000,00 zł;

o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 6 Bondary nr 22/58 o pow. 0,1226 ha (R R VI 0,1226 ha)

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta samosiewami drzewostanu mieszanego głównie sosny w otoczeniu terenów leśnych i zabudowy letniskowej. W odległości ok. 650 m do zbiornika wodnego Siemianówka. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W strefie oddziaływania inf. tech – sieć energetyczna.. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bondary-Rybaki” nad zbiornikiem wodnym Siemianówka zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 10.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 171 poz. 1956 z dnia 18.07.2005r.) teren nieruchomości oznaczony symbolem ML 25 przeznaczony jest pod tereny zabudowy letniskowej. Księga wieczysta nr KW BI1B/00061726/8.

 

Cena wywoławcza (netto) – 28 800,00 zł;

Wadium:  3 000,00 zł;

o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić     mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 6 Bondary nr 22/61 o pow. 0,1238 ha (R R VI 0,1238 ha)

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta samosiewami drzewostanu mieszanego głównie sosny w otoczeniu terenów leśnych i zabudowy letniskowej. W odległości ok. 650 m do zbiornika wodnego Siemianówka. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W strefie oddziaływania inf. tech. – sieć energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bondary-Rybaki” nad zbiornikiem wodnym Siemianówka zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 10.06.2005r. (Dz. Urz. W. P. Nr 171 poz. 1956 z dnia 18.07.2005r.) teren nieruchomości oznaczony symbolem ML 25 przeznaczony jest pod tereny zabudowy letniskowej. Księga wieczysta nr KW BI1B/00061726/8.

 

Cena wywoławcza (netto) – 29 100,00 zł;

Wadium:  3 000,00 zł;

o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić     mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 6 Bondary nr 22/65 pow. 0,1128 ha (R R VI 0,1128 ha)

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta samosiewami drzewostanu mieszanego głównie sosny w otoczeniu terenów leśnych i zabudowy letniskowej. W odległości ok. 650 m do zbiornika wodnego Siemianówka. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W strefie oddziaływania inf.  tech.–sieć energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bondary-Rybaki” nad zbiornikiem wodnym Siemianówka zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 10.06.2005r. (Dz. Urz. W. P. Nr 171 poz. 1956 z dnia 18.07.2005r.) teren nieruchomości oznaczony symbolem ML 25 przeznaczony jest pod tereny zabudowy letniskowej. Księga wieczysta nr KW BI1B/00061726/8.

 

Cena wywoławcza (netto) – 26 150,00 zł;

Wadium: 2 500,00 zł;

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić     mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 16 kwietnia 2018 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys - 555,90 zł dla każdej nieruchomości) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i sołectwa.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-03-12