Ogłoszenie z dnia 2017-10-13 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2017-10-13
Termin składania uwag do oferty 2017-11-09
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

                                                                             Michałowo, 2017.10.13

 IG.6840.16.2017.MK       

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

Lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,48m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 6 wraz z udziałem 696/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 26/8 o pow. 0,1563 ha, (KW BI1B/00074582/0 wraz z pomieszczeniem przynależnym - segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha, KW BI1B/00074590/9.

Lokal położony na parterze, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC, wyposażony w instalację elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy w częściach wspólnych budynku. Lokal posiada podzielniki ciepła, brak liczników na ciepłą i zimną wodę.

Cena wywoławcza: 25 000,00 zł;

Wadium: 2 500,00 zł;

- o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

 

Zwolnienie z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z d. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Lokal jest wolny od wszelkich długów i roszczeń.

Pierwszy przetarg na ww lokal ogłoszony był na dzień 12 września 2017r.

         Przetarg na ww. lokal mieszkalny odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 9 listopada 2017r. na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów operatu szacunkowego z rzutem i świadectwa  charakterystyki energetycznej oraz wypisów z rejestru gruntów w kwocie: 850,30 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Bliższe informacje  tel. 85 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu (zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-13