Ogłoszenie z dnia 2017-08-23 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 Michałowo

Podmiot ogłaszający PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE
Data 2017-08-23
Termin składania uwag do oferty 2017-09-20
Tytuł PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 Michałowo

IG.6840.12.2017.MK

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

 

  1. 29 Michałowo: dz.nr 1105/2 o pow. 0,2355 ha i 1106/2 o pow. 0,2883ha o łącznej pow. 0,5238ha, działki położone przy ul. Wyręby odchodzącej od ul. Białostockiej na wyjeździe z Michałowa w kierunku Nowej Woli, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych a dalej w kierunku wschodnim zabudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i zabudowa produkcyjno-usługowa. Dostępność komunikacyjna: bezpośrednio od ul. Wyręby o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka nr 1105/2 porośnięta samosiewami drzew sosny i zaskrzeczeniami. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. teren nieruchomości oznaczony symbolem 7.11 PU EE przeznaczony jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7.

 

            Cena wywoławcza (netto) – 124 000,00 zł ;

            Wadium: 16 000,00 zł;

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 29 Michałowo: dz.nr 303/1 o pow. 0,1568 ha, położona przy ul. Hieronimowskiej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz produkcyjno-usługowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka porośnięta zakrzaczeniami i pojedynczymi drzewami samosiewami, przez działkę przebiegają linie napowietrzne energetyczne: w narożniku przy granicy z działką 303/2 linia SN z jednym słupem przy granicy z działką 309, linia SN i linia telefoniczna, wzdłuż granicy z ulicą Hieronimowską przebiega linia elektryczna NN z jednym słupem oświetleniowym. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. teren nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7.

 

            Cena wywoławcza (netto) – 40 000,00 zł;

            Wadium: 6 000,00 zł;

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

 

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 20 września 2017 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat szacunkowy i wyrys - 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu

 

 

Michałowo, 2017.08.23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-08-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-08-23